Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Is-Sibt

QARI I
Għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ.
Fil 1, 18b-26

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Ħuti, sew jekk b’fehma safja u sew jekk le, basta jixxandar Kristu; u b’dan jien nifraħ, iva, u nibqa’ nifraħ. Għax naf li dan bit-talb tagħkom u bl-għajnuna tal-Ispirtu ta’ Ġesù Kristu, għad jisfali għas-salvazzjoni tiegħi. Jien għadni nittama u nistenna bil-ħerqa li ma jkolli xejn mniex nistħi; anzi għandi l-fiduċja li, kif dejjem hekk s’issa, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut.

Għax għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ. Jekk għandi nibqa’ ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X’naqbad nagħmel ma nafx; ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda, nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu, li jkun ħafna aħjar għalija; min-naħa l-oħra, jekk nibqa’ ngħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom.

Minn dan jiena żgur; għalhekk naf li se nibqa’ hawn, u nkun magħkom għall-ġid u l-hena tagħkom fil-fidi. Mela, meta nerġa’ niġi għandkom, ikollkom aktar biex tiftaħru bija fi Kristu Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 41 (42), 2.3.5bċd

R/. (3a): Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj

Bħalma għażżiela tixxennaq
għan-nixxigħat tal-ilma,
hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla. R/.

Ruħi għatxana għal Alla,
għal Alla l-ħaj;
meta niġi u nara wiċċ Alla? R/.

Kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ
sad-dar ta’ Alla,
fost għajta ta’ ferħ u ta’ radd il-ħajr,
qalb folla ferħana. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 11, 29ab

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi, jgħid il-Mulej,
u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.
Lq 14, 1.7-11

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Darba, kien is-Sibt, Ġesù daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek: “Agħti l-post lil dan”, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post tal-aħħar, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek: “Ħabib, itla f’post aktar ’il fuq”. U dan ikun ta’ ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: