Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħames Ġimgħa tar-Randan
Il-Ġimgħa

QARI I
Il-Mulej miegħi bħal raġel qalbieni.
Ġer 20, 10-13

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Ma nismax ħlief taqsis il-kotra,
biża’ madwari kollu!

“Ixluh! Ħa nixluh!”
Jgħajtu saħansitra ħbiebi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi:
“Għandu mnejn jitqarraq u negħlbuh,
ta’ kollox nitħallsu minnu!”
Il-Mulej miegħi bħal raġel qalbieni,
għalhekk dawk li jagħmlu għalija jogħtru,
ma jagħmlu xejn,
jitħawdu bis-sħiħ, għax ħsiebhom ma jseħħx;
għajb għalihom li ma jintesa qatt.
Int, Mulej tal-eżerċti, li ġġarrab il-ġust,
li tara l-ġewwieni u l-qalb,
ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom,
għax f’idejk ħallejt il-kawża tiegħi.
Għannu lill-Mulej, faħħru lill-Mulej,
għaliex ħajjet l-imsejken ħelisha minn id il-ħżiena.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 17 (18), 2-3a.3bċ-4.5-6.7

R/. (ara 7): Fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt, u semagħni

Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi!
Il-Mulej blata tiegħi,
fortizza u ħellies tiegħi. R/.

Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi,
qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi!
Insejjaħ il-Mulej, li hu ta’ min ifaħħru,
u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi. R/.

Imwieġ tal-mewt ħakmuni,
widien tal-biża’ werwruni,
ħbula tal-imwiet dawruni,
xbiek tal-mewt inqaleb fuqi. R/.

Fl-hemm tiegħi lill-Mulej sejjaħt,
tlabt l-għajnuna ’l Alla tiegħi;
hu sama’ leħni mit-tempju tiegħu,
f’widnejh waslet l-għajta tiegħi. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Ġw 6, 63ċ.68ċ

Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Il-kliem tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja,
inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

EVANĠELJU
Fittxew li jaqbduh, imma hu ħarbilhom minn taħt idejhom.
Ġw 10, 31-42

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, il-Lhud reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġru lil Ġesù. Imma Ġesù qalilhom: “Kien hemm ħafna għemejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier; għal liema għemil minnhom tridu tħaġġruni?”. Weġbuh il-Lhud: “Mhux għal xi għemil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dagħwa li dgħajt, u għax int, li m’intix ħlief bniedem, qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla”.

Qalilhom Ġesù: “Fil-Liġi tagħkom ma hemmx miktub: “Jiena għedt: Intom allat”? Issa jekk il-Liġi ssejjaħ allat lil dawk li waslitilhom il-kelma ta’ Alla – u l-Iskrittura ma tistax titħassar – mela lili, li l-Missier ikkonsagrani u bagħatni fid-dinja, kif tgħiduli: “Qiegħed tidgħi”, għax għedtilkom li jien Bin Alla? Jekk jien m’iniex nagħmel l-għemejjel ta’ Missieri, temmnunix; imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temmnux lili, għallinqas emmnu l-għemejjel, biex tkunu tafu u tagħrfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier”.

Għal darb’oħra fittxew li jaqbduh, imma hu ħarbilhom minn taħt idejhom. U raġa’ mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammed, u baqa’ hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdejh, u qalu: “Ġwanni ma għamel ebda sinjal, imma kollu minnu kulma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem”. U hemmhekk ħafna emmnu fih.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: