Żewġ ġawhriet minn mużajk sabiħ

Print Friendly, PDF & Email

Inħobb nara l-Provinċja Kapuċċina Maltija bħala mużajk sabiħ li fih tidher l-imħabba tal-Mulej għalina l-bnedmin. Is-sabiħa hi li kull patri, hu min hu, u hi x’inhi l-istorja tiegħu, dejjem iħalli marka sabiħa u unika li bħalha ħaddieħor ma jseħħlu jħalli qatt. Kemm kien għaref San Franġisk li dejjem ra t-tajjeb u mhux qies id-dnubiet fil-patrijiet tiegħu!

Dan l-aħħar kelli l-grazzja immur ġimgħa ħdejn San Leopoldu Mandić OFM Cap, fis-santwarju tiegħu f’Padova. U, aktar mal-Mulej tani l-grazzja li nagħmilha man-nies, dejjem liebes iċ-ċoqqa Kapuċċina, aktar ħassejtni ferħan se ntir u ħieles minn ġewwa. Ħaġa waħda ġibt miegħi f’Malta: JIEN PATRI! U ferħan li jien Patri! Għax il-ħajja tal-patrijiet m’hijiex kif jaħsbu xi wħud tafux: li jiġi nofsinnhar u tindafar dafra tajba u wara raqda papali! Għax fil-kunvent. Il-patrijiet ibatu wkoll. U jgħaddu bħalma ngħaddu int u jien. Jibku wkoll u qalbhom tinqasam bid-dispjaċir meta jiġu iġġudikati bl-addoċċ jew letteralment mormija għax mhux apprezzati. U f’dan l-ispirtu, għax jien, bil-grazzja tal-Mulej fija jien Patri, u għalhekk nista’ nisma’ u inħoss l-għejja, l-isforzi u l-uġiegħ li ngħaddu minnu kemm jien u anki ħuti l-Patrijiet, illum, apposta, intasabt hawn u qed inniżżel dan l-apprezzament għal żewġ ħuti patrijiet Kapuċċini li ħadmu fuq li ħadmu. Bla daqq tat-trombi! Għax, qabel ma ħadmu, kienu!

Nixtieq iwa insemmi lil Patri Ġużepp Muscat OFM Cap, il-Mosti. Minn dak li naf fuqu ħaġa li kienet tolqotni fih hi s-sempliċità tiegħu. Ma kienx Patri li jħobb jidher. U bil-cameras inkullati fuqu! Anzi! Kien Patri li jaħdem fis-skiet u fil-ġabra. Fuq kollox kien Patri li kien jagħti ħajtu fis-skiet lill-Mulej. Dejjem kien ikun lest biex imur f’xi sptar ħa jaħdem mal-morda. Kemm kien preżenti ma’ ħutna x-xjuħ fir-Residenza San Vinċenz de Paul u anki mal-pazjenti tal-cancer fl-isptar Boffa. Insibuh ukoll jagħi s-sehem tiegħu fil-parroċċa tat-Trinità Qaddisa l-Marsa u anki meta l-Provinċja Kapuċċina darba kellha d-Dar tat-Talb.

Imbagħad xi ħaġa oħra li kienet tgħallimni f’ħajjet Patri Ġużepp kienet l-imħabba għall-Franġiskaniżmu u l-istudju li kien għamel fl-Ateneo Antonianum ġewwa Ruma fl-istudji Franġiskani. Niftakar li darba, meta ħuna Ġużepp kien il-kunvent tagħna l-Kapuċċini f’Għawdex, kont tlabtu biex nara ftit it-teżi tal-liċenzjat li kien kiteb. Tafu li siegħa wara sibtha fuq l-għatba tal-kamra tiegħi! Niftakarni nxerred demgħa għal dan l-att umli ta’ dan il-Patri twajjeb! Allaħares m’hemmx il-Mulej li nies bħal dawn jaralhom qalbhom u jitfagħhom quddiem nett ta’ saltnatu! Lil dawn in-nies li, għax umli, ma jafux le jippreżentaw ruħhom ħa javvanzaw fil-karigi fil-Knisja. Imma, meta tiġi għas-SI u n-NO, lilhom issib! X’ħaddiema tal-istiva huma dawn!

It-tifkira għażiża ta’ Patri Ġużepp tgħallimni wkoll li l-Mulej dejjem iqis il-ġenwinità tal-qalb tal-bniedem. U, din il-ġenwinità jimbuttaha ħafna ‘il quddiem. Meta niftakar li Alla veru hu ta’ dan it-tip tgħidx kemm nibki f’kamarti! U nibki minn qalbi għax almenu hemm xi ħadd li veru jagħmel ġustizzja, ibda biex fil-Knisja stess! Is-sabiħa tafu x’inhi ħbieb? Li Ġesù fuq dan it-tip ta’ Missier ikellimna! Jgħidilna, ċar u tond, f’San Mattew: U Missierek, li jara dak li hu moħbi, iroddlok hu (Mt 6: 4.6-18). Tafu x’inhi l-ferħa ħuti? Li dak li nwettqu quddiem dan il-Missier li hu fil-moħbi dan hu li jgħodd! Mela, int li ma japprezzawkx ibqa’ ħallih jagħmel turrun ġid bik! TIEQAFX! KOMPLI! Basta li dan il-ġid tibqa’ tagħmlu quddiem Missierek li hu fil-moħbi (Mt 6:18)!

Patri ieħor tassew ħelu, li meta niftakar fih tgħidx kemm nitfarraġ fis-sejħa tiegħi ta’ Kapuċċin, hu l-mibki Patri Pietru Pawl Schembri OFM Cap. Nissimjah ħafna lil dan il-Patri għax, kif kien iħobb jgħidilna tant tajjeb l-ex provinċjal, il-mibki Patri Crispin Tabone OFM Cap, dan il-Patri kien ferħan! Kien Patri li jferraħ kulfejn imur. Għalkemm qala fuq rasu xorta waħda wieġeb bil-ferħ!

Għadni niftakru qisu issa meta kont student il-Furjana u kien jidħol ikellimna. Kemm kien jinkoraġġini! U kemm kien jurini ħniena kbira! Qabel u qabel ħafna ma bdejna niddammdu nisimgħu l-kelma ħniena, li xorta waħda għadha skarsa fis-soċjetà u fil-Knisja, Patri Pietru Pawl, b’dik l-umiltà Franġiskana Kapuċċina, kien jurieha miegħi, l-ewwel wieħed. Huma dawn il-Patrijiet li jafu juru ħniena li jibqgħu jissemmew u mhux min iħaddem moħħu u jaħseb għal rasu. Dak diġà jintnesa meta jkun għadu ħaj!

Imbagħad, karatteristika oħra sabiħa ta’ Pietru Pawl kienet l-apprezzament. Kemm kien japprezza lil kulħadd! Kont nammirah japprezza lill-ekonomu ta’ dak iż-żmien li kien ikun maqtul bix-xogħol. U, Patri Pietru Pawl, isimgħu jgħaddilu dak il-kumment li bih juri l-apprezzament għax-xogħol kbir li dan ħuna kien ikun qed iwettaq fis-skiet. L-apprezzament Patri Pietru Pawl kien iġorru ma’ kullimkien. Saħansitra fl-isptar max-xjuħ, fejn qatta’ jaħdem il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu. Kien jgħidli: Marju, b’kelma bniedem tagħtih kuraġġ! Apprezza dejjem ix-xogħol li jagħmel ħaddieħor! Dawn il-kelmiet tad-deheb ta’ ħija Pietru Pawl nibqa’ ngħożżhom fuq li ngħożżhom għax huma veri!

Barra minhekk, ħaġa sabiħa li kont nammira f’dan il-Patri ħelu kienet li kien jaf jistrieħ. Kemm kien jagħmel sewwa li meta jiġi minn ġimgħa xogħol mill-isptar, magħluq minn filgħodu sa filgħaxija, il-kunvent kien joħodha vaganza! Dejjem kien ikun għall-atti komuni tat-talb u tal-ikel. Imma dik il-mixja li kien jagħmel minn San Ġiljan għall-kunvent tagħna tal-Furjana għadni nġorrha f’qalbi! Pulit pulit, bil-clergy u bis-salib, Patri Pietru Pawl kien jimxiha kollha. Ħa nderri! kien jgħidli.U sewwa kien jagħmel! Għalhekk baqa’ dejjem ferħan u frisk għax kien kapaċi jieħu ħsieb tiegħu nnifsu! Prosit Pietru Pawl!

Ħaġa oħra ħelwa li ma ninsa qatt fil-ħajja għażiża ta’ Patri Pietru Pawl kienet l-attività appostolika tiegħu li ħadietu għal ħames snin f’Medellin, fil-Kolumbja. Lura f’Malta, Patri Pietru Pawl kellu grupp kbir u sabiħ ta’ abbatini li, xi wħud minnhom, saru wkoll patrijiet. Dejjem f’dik l-ordni, l-indafa tar-ruħ u tal-ġisem u b’dak il-ferħ tassew Franġiskan, Patri Pietru Pawl kien itik kuraġġ li int Kapuċċin! U bl-imħabba lejn iż-żewġ għasafar li kellu, Amor u ż-Żebbi!

Grazzi għeżież ħuti Patri Ġuzepp u Patri Pietru Pawl! Jagħtikom il-Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ta’ kemm ħabbejtuh fis-skiet b’mod personali u fil-proxxmu! Itolbu għalina, issa li daqt ġej kapitlu provinċjali fuqna. U aħna, miċ-ċokon tagħna, minn qalbna nitolbu għalikom. Grazzi li intom żewġ ġawhriet mill-mużajk wieħed Kappucin! Grazzi li kontu veri Kapuċċini!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: