Qari tas-Sibt tat-Tieni Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt

Qari I

Kristu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju bis-saħħa ta’ demmu stess.

Lhud 9, 2-3.11-14

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Ħuti, fis-santwarju kien hemm tinda, dik ta’ quddiem, li fiha kien hemm il-kandelabru u l-mejda bil-ħobż tal-preżenza quddiem il-Mulej; din it-tinda kienet tissejjaħ “il-Post Qaddis”. Imbagħad, wara t-tieni velu, kien hemm tinda oħra, li kienet tissejjaħ “il-Post il-Qaddis”.

Imma Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie. Hu daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma b’idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta’ din l-art; hu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mogħoż u tal-għoġiela, imma bis-saħħa ta’ demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem.

Jekk id-demm tal-mogħoż u tal-gniedes u l-irmied tal-għoġla mraxxax fuq dawk li huma mniġġsa jista’ jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta’ Kristu, li bl-Ispirtu ta’ dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla, jista’ jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-għemil mejjet biex taqdu lil Alla ħaj!

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 46 (47), 2-3.6-7.8-9

R/. (6): Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ

Popli kollha, ċapċpu jdejkom,

għajtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla!

Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża’,

sultan kbir fuq l-art kollha. R/.

Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ,

il-Mulej bid-daqq tat-trombi.

Għannu lil Alla, għannu,

għannu lis-sultan tagħna, għannu. R/.

Għax Alla s-sultan tal-art kollha:

għannulu bis-sengħa għanja sabiħa.

Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,

joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Atti 16, 14b

Hallelujah. R/. Hallelujah

Iftħilna qalbna Mulej

biex nifhmu dak li jgħid Ibnek.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Qrabatu qalu li tilef moħħu.

Mk 3, 20-21

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu. Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: