Qari tal-Erbgħa tar-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa

Qari I

Il-Mulej iwiddeb lil min iħobb.

Lhud 12, 4-7.11-15

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Ħuti, sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub, għad ma żammejtux hekk iebes li wasaltu biex xerridtu demmkom. Insejtuha għalkollox il-kelma ta’ twissija li qalilkom ta’ wlied li intom: “Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-Mulej, u la taqtax qalbek meta jċanfrek; għax il-Mulej iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa’ b’ibnu”.

Hu għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbatu! Alla qiegħed jimxi magħkom ta’ wlied. Min hu dak l-iben li missieru ma jwiddbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna; iżda mbagħad, lil dawk li jkunu tħarrġu biha, hija troddilhom il-frott ta’ ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja.

Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkupptejn mitluqa tagħkom, u aqbdu triq dritta għal riġlejkom, biex min hu zopp, ma joħroġx mit-triq, imma jerġa’ jieħu saħħtu.

Fittxu li żżommu s-sliem ma’ kulħadd u li jkollkom il-qdusija, li mingħajrha ħadd ma jara lill-Mulej. Qisu li ħadd fostkom ma jibqa’ lura mill-grazzja ta’ Alla, li ebda għerq ta’ mrar ma jinbet fostkom li jġib it-taħwid u li bih ħafna jitħassru.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 102 (103), 1-2.13-14.17-18a

R/. (ara 17): It-tieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!

B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej,

u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. R/.

Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,

hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu.

Għax hu jaf kif aħna magħġuna,

jiftakar li aħna trab. R/.

Imma t-tieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem

ma’ dawk li għandhom il-biża’ tiegħu,

u s-sewwa tiegħu ma’ wlied uliedhom;

ma’ dawk li jħarsu l-patt tiegħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 10, 27

Hallelujah. R/. Hallelujah

In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni,

u jiena nagħrafhom, jgħid il-Mulej

u huma jimxu warajja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu.

Mk 6, 1-6

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u l-ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x’inhu dan l-għerf li ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-għeġubijiet kbar b’idejh? Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? U ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna?”. U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih.

Qalilhom Ġesù: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess”. U hemmhekk ma sata’ jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.

Ġesù mar idur l-irħula ta’ dawk l-inħawi jgħallem.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: