Qari tat-22 ta’ Diċembru

Print Friendly, PDF & Email

Qari I

Ir-radd ta’ ħajr ta’ Anna għat-twelid ta’ Samwel.

1 Sam 1, 24-28

Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel

F’dak iż-żmien, Anna tellgħet ’il binha Samwel magħha fid-dar tal-Mulej f’Silo. Ħadet magħha gendus ta’ tliet snin, efa dqiq u żaqq inbid, u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus, u ressqu t-tifel quddiem Għeli, u qaltlu: “Nitolbok, sidi; daqskemm int ħaj, sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-Mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt, u l-Mulej laqa’ t-talba tiegħi, u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu, u kemm idum ħaj ikun tal-Mulej”. U qiemu lill-Mulej hemmhekk.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

1 Sam 2, 1.4-5.6-7.8abċd

R/. (1a): Ferħet qalbi bil-Mulej

Ferħet qalbi bil-Mulej;

irtefgħet rasi fil-Mulej;

iddieħak fommi bl-għedewwa tiegħi,

għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. R/.

Tkisser il-qaws tal-qawwijin,

u d-dgħajfin tħażżmu bil-ħila.

L-imxebbgħin bil-ħobż inkrew,

u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin.

Il-mara bla tfal wildet sebgħa,

u dbielet il-mara b’ħafna tfal. R/.

Il-Mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja,

iniżżel fl-imwiet u jtalla’.

Il-Mulej ifaqqar u jagħti l-ġid,

ibaxxi u jgħolli wkoll. R/.

Iqajjem mit-trab lill-imsejken

u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla,

u jqegħedhom mal-kbarat,

biex jirtu tron ta’ ġieħ. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

O sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja,

ejja u salva l-bniedem li int għamilt mit-trab.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar.

Lq 1, 46-55

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, qalet Marija:

“Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,

għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,

u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,

għax ftakar fil-ħniena tiegħu,

bħalma wiegħed lil missirijietna,

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: