Il-Konverżjoni li jitlob minna r-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Ix-xahar ta’ April, xahar fejn għandna l-aħħar ġranet tar-Randan Imqaddes li jdaħħluna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa u għat-Tlett ijiem tal-Għid Il-Kbir. Nagħmlu tajjeb li għal mument inkomplu nitkellmu mill-konverżjoni li jġib miegħu dan iż-żmien ta’ grazzja u salvazzjoni. Mistoqsija li lkoll kemm aħna għandna nagħmlu lilna nfusna, mhux biss fi żmien ir-Randan Imqaddes imma matul ħajjitna kollha, hija: “X’inhi l-konverżjoni rejali li tagħmilna nixbħu lil Kristu?”

Meta nitkellmu minn kategoriji ta’ nsara differenti nistgħu ngħidu li hemm żewġ gruppi:

i) dawk li ġew ikkonvertiti u

ii) dawk li mhumiex ikkonvertiti.

Iżda fil-Kristjaneżmu, insibu t-tielet grupp grupp ta’ nies:

iii) dawk li jinsistu li jkunu fiz-zona griża, jiġifieri bejn il-konvertiti u dawk mhux konvertiti. Fi kliem ieħor, huma qatt ma ġew konvertiti għal Kristu, iżda jaġixxu bħallikieku għamlu din il-mixja għalhekk m’għandhomx bżonn. Dawn jgħidu li huma Kristjani mingħajr ma verament qatt għamlu l-esperjenza ta’ Kristu f’ħajjithom u taw ħajjithom lil Alla.

X’inhu dan it-“tielet grupp” fil-Kristjaneżmu?

Konvertit huwa xi ħadd li bażikament tefa’ l-bandiera l-bajda u ċeda qalbu u ħajtu lil Alla. Imma dak li naraw fil-ħajja ta’ ħafna nies fil-knisja huma dawk li jgħidu li huma Kristjani imma li qatt m’għaddew minn proċess ta’ vera konverżjoni, ta’ twelid mil-ġdid. Huma qishom jilbsu f’ ħajjithom tip ta’ forma esterna tal-Kristjaneżmu evanġeliku, iżda l-partijiet tà ġewwa tagħhom ma nbidlux. Il-konverżjoni hija xi ħaġa li sseħħ fil-qalb. U jekk qed tieħu biss stil ta’  ‘ħajja ta’ barra’, allura l-qalb ma tkunx ġiet konvertita. Ma tkunx seħħet dik li jseħħulha ‘metanoia’ sħiħa. Mingħajr ma niġġudika ‘l ħadd u mingħajr ma nippunta subgħajja lejn ħadd wisq nibża’ li anke f’Malta u f’Għawdex għandna ħafna nies fil-knisja li qed jgħixu il-kristjaneżmu bla ma huma kkonvertiti għall-fidi nisranija.

ĦAMES ELEMENTI DISTINTI TA’  ‘KONVERŻJONI VERA’

1. Hemm il-konvinzjoni frott il-biża’ ta’ Alla.

Il-konvinzjoni li jiena midneb flimkien mall-biża’ mhux minn Alla imma il-biża’ li nista’ nitlef lil Alla huma l-ewwel pass lejn il-vera konverżjoni. Dan huwa dak li jagħmel l-Ispirtu s-Santu. Ġesù qal li l-funzjoni tal-Ispirtu s-Santu hija “ikkundanna lid-dinja dwar id-dnub.” ( Ġwanni 16:8 ) U dik il- konvinzjoni tad- dnub hija li twassal lil min ma jemmenx biex jara l- bżonn tiegħu li jinbidel.  Bħala l-ewwel pass lejn il-konverżjoni vera huwa li nħallu lill-Ispirtu S-Santu jixlina bi dnubietna u jnissel f’qalbna veri sentiment ta’ ndiema perfetta frott il-biżà ta’ Alla fina.

2. Hemm id-dawl u l-għerf spiritwali.

Wisq probabbli ħafna minn smajna bil-frażi “ilqajt ma’ Kristu” – “skoprejt id-dawl”. U naħseb li ħafna nies fil-knisja esperjenzaw l-illuminazzjoni spiritwali, fejn xi ħaġa fetħet f’moħħhom biex tagħmilhom konxji tal-qasam spiritwali. Huma jifhmu li hemm Alla. Imma dan ma jfissirx li huma diġa lesti, wettqu l-mixja tal-konverżjoni. Huwa biss parti mill-proċess tà konverżjoni. U l-problema hija li ħafna nies jieqfu hemm u ma jmorrux aktar, u jiżbaljaw għax jaħsbu li waslu. Aktar tard tara li wara ftit taż-żmien jerġgħu jmorru fejn kienu.

3. Hemm faqar ta’ spirtu.

Hemm bżonn li tinduna li bis-serjetà trid tikkonverti u li dan ma tistax tagħmlu waħdek—għandek bżonn xi ħadd li jista’ jidħol u jnaddfek mid-dnub tiegħek, u jagħtik il-ħajja. Hawnhekk għandna bżonn doża qawwija tal-ewwel beatitudni: Il-faqar ta’ l-ispirtu’ jew aħjar ‘Il-faqar fl-ispirtu jew bl-ispirtu’. Dan huwa meta tasal f’dak il-punt fejn tirrealizza li trid tiġi salvat imma tirrealizza li ma tistax tagħmlu dan waħdek. Dan kien id-dnub tal-Fariżej.

Għandna bżonn li bl-umiltà kollha nammettu li aħna midimbin. Il-bnedmin jobogħdu jgħidu li huma żbaljati. Imma biex tgħaddi mill-bieb dejjaq tal-indiema, trid tagħraf li hemm xi ħaġa ħażina ħafna f’ħajtek. Ġesù uża l-​istorja taʼ l-​iben il-​ħali biex juri kif tidher konverżjoni vera. Dan iż-żagħżugħ għex għalih innifsu, u mbagħad, fil-maqjel tal-majjali, ġie f’sensih. Dik hija stampa ta’ illuminazzjoni spiritwali u faqar ta’ spirtu: qed tasal għar-realtà li m’għandekx u li għandek bżonnha. Imma dik għadha mhix il-konverżjoni. Tassew, il-konverżjoni tidher fiż-żewġ proklamazzjonijiet tiegħu, “Jien dnibt, u m’iniex dehen”. Tħoss ir-responsabbiltà li qed tieħu għall-ħtija tiegħek. Huwa jirrikonoxxi li kien midneb u mhux denju tas-salvazzjoni, u qed jintefgħa f’riġlejn Alla.

4. Hemm sottomissjoni u għotja.

Dan l-element ta’ konverżjoni joħroġ ukoll fl-istorja tal-iben il-ħali. Wara li għamel il-qrar tiegħu, qal, “Agħmilni bħala wieħed mill-qaddejja tiegħek,” u meta għamel dik id-dikjarazzjoni, kien qed jgħid, “Jien se nqatta’ l-bqija ta’ ħajti bħala l-qaddej tiegħek, ma nagħmilx aktar ir-rieda tiegħi imma tiegħek.” Dan huwa sinjal ta’ vera konverżjoni. Hawnhekk il-persuna tkun waslet fil-mument fejn jkunu lest li jwarrab l-armi tiegħu u jċedi quddiem Alla.  U dan huwa dak li jiddeskrivi konverżjoni: huwa meta inti tmur milli tkun fir-rieda personali biex tkun ikkontrollat ​​mir-rieda ta ‘Alla.

5. Hemm il-frott tal-qdusija.

Kull darba li persuna tkun verament twieldet mill-ġdid, il-qdusija hija proċess li jibda immedjatament. Fi ftit kliem, it-terminu ‘qdusija’ jfisser li ssir qaddisa. Huwa proċess tul il-ħajja li jibda bil-‘magħmudija’ u jkompli jsib il-qofol tiegħu f’mixja ta’ konverżjoni kontinwa u permanenti. Hawnhekk l-Ispirtu s-Santu jibda jaħdem fil-ħajja tal-persuna. U hekk kif il-persuna timmatura fil-fidi, issir dejjem aktar tixbah lil Kristu. F’konverżjoni vera, dak il-proċess se jkun evidenti. Jien ngħid li l-frott tal-qdusija jidher b’żewġ modi: l-ewwel: il-ħajja spiritwali tal-persuna stess u l-mod kif tgħix ħajjitha; u t-tieni: l-effett tagħhom fuq il-ħajja tan-nies madwar.

NAWGURALKOM
GĦID QADDIS
LI JKOMPLI JOĦROĠNA MILL-MEWT LI JĠIB ID-DNUB
GĦALL-ĦAJJA TAL-QAWMIEN MA’ ĠESÙ  RXOXT

%d bloggers like this: