Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu  (Mattew 11, 2 – 11): Ġwanni priġunier fil-fortizza Makeronte ta’ Erodi, li kienet fuq quċċata ta’ muntanja lil hinn mill-Baħar Mejjet.  F’din il-fortizza kien hemm is-sala fejn żifnet Salome u talbet ras Ġwanni.  Erodja riedet toqtol lil Ġwanni għax kien perikoluż u n-nies kienu jżommu miegħu meta jixliha li kienet qed tiddradixxi lil żewġha.  Erodi jarresta lil Ġwanni kemm għax kien qed isir popolari wisq u kemm biex jipproteġih minn Erodja, u jżommu taħt għajnejh.  Erodi kien joqgħod jisimgħu u kien jittrattah tajjeb.  Kien iħalli d-dixxipli tiegħu jiġu jarawh.  Dawn kienu jtarrfulu x’qed jgħid u x’qed jagħmel Ġesu. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

8 Diċembru (It-tnissil bla tebgħa ta’ Marija) -Kunċizzjoni

Vanġelu: (Lq 1. 26-38):  L-Annunzjata hija waħda mill-avvenimenti li l-aktar ġiet impittra tul is-sekli.  Hawn min isaqsi jekk dar-rakkont seħħx eżatt kif inhu miktub.  Fil-każ li hekk, l-anġlu kif kien, u daħal mill-bieb jew le?  U Marija kif ma qalet xejn lil Ġużeppi b’kulma ġralha? Dawn huma domandi li jitqanqlu mill-kurżita’ tagħna u m’għandhomx importanza.  Biex nifhmu sew dan ir-rakkont, irridu naraw il-lingwaġġ li juża Luqa, u nsibu li din hi paġna tejoloġika li nkibtet wara r-Reżurrezjoni, i.e. meta l-komunita kienet għarfet min kien tassew Ġesu, iben Marija, sa mill-konċepiment, i.e. Iben Alla l-Għoli.  Luqa jissellef frażijiet milll-Antik Testment, e.g. “ix-xebba twelled iben”, eċċ.  Luqa jridna nqisu din il-ġrajja bħala waħda mill-aktar importanti fl-istorja tal-umanita’. Continue reading Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida. Continue reading Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 23, 35-43): L-aħħar Ħadd tas-sena liturġika niċċelebraw il-festa ta’ Krist Re. Kemm-il saltna u renju qamu u ppruvaw jibqgħu għaddejjin. Ħafna spiċċaw. Liema saltna se tibqa’ sħiħa? Ir-reliġjon tagħna tgħid: is-Saltna t’Alla.  Imma rridu nifhmu x’inhi tassew.   Wara l-40 jum fid-deżert Ġesu jiġi ttantat mix-xitan  biex iwaqqaf saltna ta’ did- dinja. Continue reading Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”

Lectio Divina tat-33 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 21, 5-19):   Ġesu jasal fit-tmiem tal-vjaġġ tiegħu mill-Galilea għal Ġerusalemm.  Luqa ħa 10 kapitli biex ikopri tal-vjaġġ.  Ġesu jidħol fit-tempju. Ħafna barranin kienu jgħidu fuq il-meravilji tad-dinja: “Imma jekk qatt ma rajt it-tempju ta’ Erodi għadek ma rajt xejn.”  Beda jinbena 19-il sena BC u tlesta fi 8 snin. Is-santwarju tat-tempju ħa sena w nofs. Erodi ħalla f’idejn 1000 saċerdot biex jibnuh, għax l-idejn imbierka w qaddisa tas-saċerdoti biss kienu denji li jmissu l-ġebel tas-santwarju. Continue reading Lectio Divina tat-33 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tal-31 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu:  Luqa jkompli jirrakkonta l-ġrajjiet ta’ Ġesu fi triqtu mill-Ġudeja sa Ġerusalemm.   Ġeriko hija l-belt tal-palm u magħrufa ħafna għal-pjanta li minnha kienu jieħdu l-balzmu.  Kienet sinjura mħabba l-kummerċ mal-Eġittu u mal-bliet tal-Mediterran.  Il-Lhud sinjuri kellhom il-villa tax-xitwa hemm.  In-nies ta’ Ġeriko kienu jiksru d-drawwiet ta’ missirijiethom u moħħhom fix-xalar: bil-maqlub ta’ Ġerusalemm, il-belt tat-talb.  Hu u dieħel Ġeriko, Ġesu’ jfejjaq lill-għama. Continue reading Lectio Divina tal-31 Ħadd. Sena “Ċ”