Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid Sena “B”

April 24, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw 15. 1-8): Fil-vanġelu ta’ Ġwanni ma nisbux parabboli imma immaġini qawwijin li bihom joħroġ l-identita’ ta’ Ġesu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għar-4  Ħadd tal-Għid Sena “B”

April 16, 2018 2 comments

Vanġelu (Ġw 10. 11-18): Fir-4 Ħadd tal-Għid dejjem insibu l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħafna kienu dawk li pittruh b’nagħġa fuq spallejh.  Importanti ninnutaw li l-kelma eżatta fi Ġwanni hi kalos, is-sabiħ, mhux athos it-tajjeb.  Ir-ragħaj hu tajjeb imma wkoll sabiħ: “Jien hu r-ragħaj is-sabiħ.” Kalos tidher 102 darba fit-Testment il-Ġdid u dejjem jittraduċuha bħala ‘tajjeb’: is-siġra t-tajba li tagħmel frott tajjeb, iż-żerriegħa t-tajba, il-ħut tajjeb, eċċ. Suppost, f’dawn il-każi, kellha tiġi użata l-kelma ‘sabiħ’, għax mhux kwestjoni ta’ morali imma ta’ sbuħija: “Araw li l-imġieba tagħkom fost il-pagani tkun sabiħa” (1 Pietru).  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “B”

April 9, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Lq 24. 13-48): Hawn min jistaqsi: “Għaliex Kristu Rxoxt deher lid-dixxipli Tiegħu u ftit nies oħra biss? Għax ma marx quddiem Kajfa u n-nies ta’ Ġerusalem?” Irridu noqogħdu attenti li ma mmorrux naħsbu li Ġesu qam bl-istess ġisem li kellu qabel, i.e. ġisem suġġett għal għeja, bard u irjiħat. Issa għandu ġisem glorjuż u bla limitazzjonijiet. Per eżempju, qabel il-passjoni Ġesu ma setgħax jgħaddi minn ġo bieb magħluq jew minn ġo ħajt imkaħħal ħlief b’miraklu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Għid Sena A/B

April 2, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 20. 19-31): Fil-Vanġelu tal-lum naqraw meta Ġesu deher lill-Appostli: l-ewwel, dak in-nhar li rxoxta filgħaxija, u t-tieni, ġimgħa wara.  Fl-ewwel laqgħa għandna l-Appostli barra Tumas, magħluqin fiċ-ċenaklu, imbeżżgħin għax barra hemm il-Lhud li ma riedu jafu xejn fuq Ġesu, u mhux għax kienu se jagħmlu għalihom.  F’dil-fażi l-Appostli qed jirrapreżentaw xi membri tal-Knisja li, quddiem tant paganiżmu u nuqqas ta’ twemmin li hemm fid-dinja, jingħalqu fihom infushom.  Fil-fatt, ħafna mill-pagani għandhom l-għatx għall-Kelma t’Alla u qed jistennewha bil-ħerqa.  Imma l-Appostli jibqgħu maqfulin għax għadhom ma ltaqgħux ma’ Kristu rxoxt.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tal-Għid il-Kbir

March 28, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw 20. 1-9): Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf. F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt. Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw rwieħna quddiem il-Mulej. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għal Ħadd il-Palm

March 20, 2018 Leave a comment

Vanġelu: (Mk. 14. 1-15, 47): S. Mark kiteb ir-rakkont tal-Passjoni ftit snin biss wara l-Qawmien ta’ Ġesu.  Dan nafuh għax qatt ma jsemmi l-qassis il-kbir b’ismu (Kajfa) għax kien għadu ħaj (miet fis-sena 36 AD). Mark għamel hekk għax ried li l-ewwel Insara mill-ewwel iżommu quddiemhom il-Wiċċ veru t’Alla li tant ħabbna li offra lil Ibnu l-Waħdieni b’sagrifiċċju. Aħna llum mistednin nisimgħu b’attenzjoni dan it-test tant għażiż għall-Knisja qisna għadna kif nitgħammdu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għall-5  Ħadd tar-Randan Sena B

March 12, 2018 Leave a comment

Vanġelu (12. 20-23): Dan l-episodju tal-lum seħħ waqt il-festi tal-Għid, ftit jiem qabel il-mewt ta’ Ġesu.  Ġerusalem kienet maħnuqa bin-nies li kienu jiġu mhux biss mill-inħawi kollha ta’ Israel imma minn pajjiżi oħra wkoll.  It-Tempju, bit-turġien, portiki, btieħi u santwarju tiegħu kien iċ-ċentru tal-attivitajiet.  Xi Griegi ġew Ġerusalem, aktarx imsaħħrin mir-reliġjon Lhudija u mħajrin jaċċettaw iċ-ċirkunċiżżjoni. Kurjuż il-fatt li dawn, minn flok fittxew lil Alla fit-Tempju, saqsew għal Ġesu. Avviċinaw lil Filippu probabbli għax kellu isem Grieg u kien minn Betsajda, fejn in-nies kellhom moħħhom aktar miftuħ minn p.e. in-nies ta’ Nazareth.  Read more…

Categories: Lectio Divina