Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina: 25  Ħadd Matul Sena A

September 19, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 20. 1-16): L-inbid fil-Bibbja hu simbolu tal-ferħ u tal-festa.  Fi żmien Ġesu, waqt li l-Lhud kienu jirfsu l-għeneb b’saqajhom biex jagħsruh, kienu jkantaw għanjiet ferrieħa u jżommu r-ritmu b’saqajhom.  Dan il-ferħ kien jilħaq il-qofol tiegħu fil-festa tat-tined, li kienet tagħlaq l-istaġun tal-ħsad.  Fuq waħda mill-lokalitajiet fejn kienu jagħsru l-għeneb, għada tidher il-kitba: “Tkun imbierek Mulej, Sid l-univers, li ħlaqt il-frott tad-dielja.” Dit-talba kienu jgħiduha qabel l-ikel.  L-inbid mhux neċessarju għall-ħajja daqs l-ilma, imma hu mportanti għall-festa u għall-ferħ. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 24 Ħadd Matul Sena A

September 12, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 18. 21-35):  Meta xi ħadd iweġġagħni, speċjalment meta l-ferita tibqa’ xhur u snin, ir-rejazzjoni naturali hi l-vendetta: hu weġġagħni mela jien inġiegħlu jsofru. Il-maħfra hi l-aħħar ħsieb li jgħaddili minn moħħi.  Xi wħud isibuha bi tqila anki biex jaħfru lilhom infushom. Jimmurmraw billi jgħidu: “Imma kif waqajt? Imma għax għamilt jew għidt hekk?”  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: It-23  Ħadd Matul Sena A

September 8, 2017 Leave a comment

Vanġelu:  (Matt. 18, 15-20.)  “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub..”  Meta wieħed jidneb ngħidu: “Kiser Kmandament u ħaqqu kastig.”  Fil-Bibbja nsibu xi 30 verb differenti, bħal:  ħa pass fil-vojt; żelaq; ġab ruħu ta’ iblah. L-aktar wieħed importanti hu: “ħadda’ ” li jfisser: tfalli li tolqot it-target, l-għan aħħari, ma tilħaqx l-iskop ta’ ħajtek. Aħna maħluqin sewwa għall-ferħ.  Meta nidinbu nkunu ħadna triq b’oħra.  Is-sinjal ta’ dan hu ċar: għax iġib fuqna dulur, dwejjaq u uġigħ tal-qalb. Meta nħossuna hekk u t-tabib ma jsib xejn fiżikament ħażin, ifisser li dnibna. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 22   Ħadd Matul Sena A

August 31, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 16, 21-27):  “…meħtieġ li mmur Ġerusalem.”  Ġesu kien jaf x’kien lest għalih Ġerusalem. Din  kienet  il-belt kapitali tal-poter.  Kulħadd kellu ambizzjoni li jikseb ftit jew wisq poter.  Ġesu ried imur hemm biex ineħħi dil-mentalita kompetittiva u jipproponi dinja ġdida fejn jirrenjaw l-imħabba u s-servizz għall-oħrajn.  Ġesu ħabb l-Iskribi, l-Fariżej u l-qassisin il-kbar, avolja dawn se jkunu responsabbli għall-mewt tiegħu.  Habbhom u xtaq jibdlilhom qalbhom billi jurihom kemm ikun aħjar għal kull bniedem li jgħix  kif qed jgħid Hu.  Għalhekk “kien meħtieġ” li, biex jaqdi l-missjoni Tiegħu, idawwar u jdawwal in-nies tal-poter. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 21 Ħadd Matul Sena A

August 27, 2017 Leave a comment

Vanġelu:  Fl-inħawi ta’ Ċesarea ta’ Filippu wieħed kien isib art fertili ħafna.       Il-merħliet kienu jirgħu fuq ħaxix bnin, u b’hekk jirrendu prodotti mill-aqwa.  Ir-raġuni kienet li mill-muntanja Ħermon insibu tlett għejjun ta’ ilma li wara ftit kienu jiltaqgħu biex jiffurmaw ix- xmara Ġordan.  In-nies kienu joffru l-prodotti tagħhom lill-allat tan-Natura f’żewġ tempji  li kien hemm fil-belt ta’ Ċesarea, kemm bħala radd il-ħajr u kemm biex l-allat ikomplu jkattru l-ġid fost dak il-poplu.  Dil-belt kien bniha bħala belt kapitali Filippu, iben Erodi. Biex jaġevola r-Rumani semmiegħa Ċesarea ta’ Filippu, mhux Filippu biss. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 20 Ħadd Matul Sena A

August 27, 2017 Leave a comment

Vanġelu: Ġesu jmur mad-dixxipli Tiegħu f’art pagana. Dan jagħmlu għax kien għadu kif kellu argument mal-Iskribi u l-Fariżej.  Dawn ilmentaw għax Ġesu kien iħalli l-Appostli ma josservawx it-tradizzjonijiet tagħhom.  Ġesu jgħajjarhom ipokriti, għax fil-waqt li jintilfu fl-irqaqat u r-regoli li vvintaw huma, jittraskuraw il-Kmandamenti. Per eżempju, kien obbligu li wieħed jieħu ħsieb il-ġenituri tiegħu.  Dawn ivvintaw kelma: korban, i.e. offerta qaddisa. Għalihom dil-offerta kienet teħlishom mill-obbligu lejn il-ġenituri. Wara dan l-argument jaħraq, l-Iskribi u l-Fariżej telqu.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 19  Ħadd Matul Sena A

August 27, 2017 Leave a comment

Vanġelu:  Il-ħadd li għadda rajna ‘l Ġesu jitma eluf ta’ nies, u jipproponilhom dinja ġdida fejn kulħadd se jkolli ikel biżżejjed biex jgħix.  Meta n-nies xebgħu, Ġesu “jġiegħel” lill-Appostli jmorru x-xatt l-ieħor. Fil-lingwaġġ Evanġeliku, “ix-xatt l-ieħor” kien ifisser in-naħa tal-pagani. Il-Lhud ma kinux iħobbu jmorru hemm, għalhekk Ġesu kellu “jġiegħlhom”. Bagħthom waħedhom waqt li hu baqa’ waħdu jitlob.  Kien ġa tard qabel ma temgħu n-nies, u issa kien wasal biex jidlam.  Read more…

Categories: Lectio Divina