Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Għid Sena A/B

April 2, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 20. 19-31): Fil-Vanġelu tal-lum naqraw meta Ġesu deher lill-Appostli: l-ewwel, dak in-nhar li rxoxta filgħaxija, u t-tieni, ġimgħa wara.  Fl-ewwel laqgħa għandna l-Appostli barra Tumas, magħluqin fiċ-ċenaklu, imbeżżgħin għax barra hemm il-Lhud li ma riedu jafu xejn fuq Ġesu, u mhux għax kienu se jagħmlu għalihom.  F’dil-fażi l-Appostli qed jirrapreżentaw xi membri tal-Knisja li, quddiem tant paganiżmu u nuqqas ta’ twemmin li hemm fid-dinja, jingħalqu fihom infushom.  Fil-fatt, ħafna mill-pagani għandhom l-għatx għall-Kelma t’Alla u qed jistennewha bil-ħerqa.  Imma l-Appostli jibqgħu maqfulin għax għadhom ma ltaqgħux ma’ Kristu rxoxt.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tal-Għid il-Kbir

March 28, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw 20. 1-9): Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf. F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt. Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw rwieħna quddiem il-Mulej. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għal Ħadd il-Palm

March 20, 2018 Leave a comment

Vanġelu: (Mk. 14. 1-15, 47): S. Mark kiteb ir-rakkont tal-Passjoni ftit snin biss wara l-Qawmien ta’ Ġesu.  Dan nafuh għax qatt ma jsemmi l-qassis il-kbir b’ismu (Kajfa) għax kien għadu ħaj (miet fis-sena 36 AD). Mark għamel hekk għax ried li l-ewwel Insara mill-ewwel iżommu quddiemhom il-Wiċċ veru t’Alla li tant ħabbna li offra lil Ibnu l-Waħdieni b’sagrifiċċju. Aħna llum mistednin nisimgħu b’attenzjoni dan it-test tant għażiż għall-Knisja qisna għadna kif nitgħammdu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għall-5  Ħadd tar-Randan Sena B

March 12, 2018 Leave a comment

Vanġelu (12. 20-23): Dan l-episodju tal-lum seħħ waqt il-festi tal-Għid, ftit jiem qabel il-mewt ta’ Ġesu.  Ġerusalem kienet maħnuqa bin-nies li kienu jiġu mhux biss mill-inħawi kollha ta’ Israel imma minn pajjiżi oħra wkoll.  It-Tempju, bit-turġien, portiki, btieħi u santwarju tiegħu kien iċ-ċentru tal-attivitajiet.  Xi Griegi ġew Ġerusalem, aktarx imsaħħrin mir-reliġjon Lhudija u mħajrin jaċċettaw iċ-ċirkunċiżżjoni. Kurjuż il-fatt li dawn, minn flok fittxew lil Alla fit-Tempju, saqsew għal Ġesu. Avviċinaw lil Filippu probabbli għax kellu isem Grieg u kien minn Betsajda, fejn in-nies kellhom moħħhom aktar miftuħ minn p.e. in-nies ta’ Nazareth.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina għar-4 Ħadd tar-Randan Sena B

March 5, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 3. 14-21):  Nikodemu mar ifittex lil Ġesu biex ikellmu.  Kien Rabbi, Fariżew, wieħed mill-kapijiet tal-poplu u mgħallem. Mar bil-lejl mhux għax beża’ li jingħaraf minn xi ħadd, imma għax il-kliem u l-aġir provokkattiv ta’ Ġesu fit-tempju laqtu fil-laħam il-ħaj. Kien ġest u sinjal profetiku.  Għalhekk xtaq jifhem aktar il-messaġġ ta’ Ġesu. Dan jurina li mhux il-Fariżej kollha kien moħħhom magħluq.  Xi wħud kienu josservaw it-Torah b’sinċerita’ kbira u jfitttxu l-verita’. Nikodemu kien wieħed minn dawn. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “B”

February 26, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw 2. 13-25): Is-soltu Ġesu insibuh bħala bniedem ħanin, qalbu tajba u ħelu ma’ kulħadd, speċjalment mat-tfal.  Fis-silta tal-lum insibuH irrabjat u, bi frosta f’idu, jkeċċi l-bejjiegħa mit-Tempju. Dis-silta tqanqal fina wkoll illum is-suġġett tal-flus u l-Knisja, e.g. meta tiġi akkużata li hi sinjura, jew li hi aktar moħħha fil-flus milli fil-ġid spiritwali.  Hemm bżonn li llum ma niqfux biss fuq il-qoxra ta’ barra tal-aġir ta’ Ġesu, imma nidħlu fit-tifsira tejoloġika, i.e. li Ġesu ried iġib fit-tmiem ir-reliġjon żbaljata tat-tpartit: “Jekk intik, trid ittini; jien noffrilek sagrifiċċju, mela int trid tbierek lili u l-familja tiegħi b’ħajja sabiħa u bi ħwejjeġ sbieħ u tajbin biss.” Dan mod pagan kif wieħed jimxi m’Alla.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-2 Ħadd tar-Randan, Sena “B”

February 20, 2018 Leave a comment

Vanġelu:  Bil-Grieg tintuża l-kelma “metamorfosi” mhux trasfigurazzjoni.  Aħna din nużawha meta dudu jsir farfett.  Hawn min jitqażżeż  meta jara ċertu dudu, imma jammirah meta jsir farfett sabiħ.  It-test jibda bil-kliem: “Sitt ijiem wara..”  għax sitt ijiem qabel, f’Ċesareja Filippi, Ġesu staqsa lill-Appostli: “Min tgħidu li jien?”  Pietru wieġbu:  “Int il-Messija.”  Wara din l-istqarrija ta’ fidi, Ġesu ħabbrilhom li se jmur Ġerusalemm. U kellu jċanfar lil Pietru għax lumu, u għax b’raġunar bħal tal-bnedmin kien fi kliem ieħor qed jgħidlu:  “Min jagħti ħajtu għall-oħrajn huwa fallut.”  Read more…

Categories: Lectio Divina