Archive

Archive for the ‘Spiritwalità’ Category

Lay Missionaries in Latin America: Part 1

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 13
By Fr John Caruana

Members of the Society of Christian Doctrine (SDC) in Cuba

Providence willed that the visas for three SDC members to enter Cuba were issued on the day when the Society was commemorating the first meeting that the founder, St George Preca, had held with a group of young men in a small house in Hamrun.

Read more…

IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

September 19, 2012 Leave a comment

Fil-11 ta’ Ottubru li ġej, il-Knisja f’Malta tinImagegħaqad mal-Knisja Universali biex tniedi “is-Sena tal-Fidi”. Propju sena ilu, fl-Ittra Appostolika ‘Porta Fidei’ (il-Bieb tal-Fidi), il-Papa Benedittu XVI ħabbar dan iż-żmien speċjali fil-Knisja Kattolika. Fi kliem il-Papa, “is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja”.

Il-Knisja f’Malta qed tħejji programm ta’ attivitajiet bil-għan li l-Maltin jiskopru mill-ġdid l-entużjazmu tal-fidi tagħhom. Din l-istedina hi miftuħa għal kull individwu għalkemm, fuq xewqa tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., se jsir aċċenn fuq l-Insara prattikanti biex filwaqt li jiskopru mill-ġdid il-fidi, dawn iwasslu l-esperjenza tagħhom lill-oħrajn. Dan jorbot ma’ dak li l-Arċisqof qal kemm-il darba matul l-episkopat tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li n-Nisrani jgħaddi minn tradizzjoni u konvenjenza għall-għażla ta’ fidi konxja u konvinta, f’kultura li kull ma tmur qed tinbidel. Huwa għalhekk li matul din is-Sena ta’ Fidi, il-Knisja f’Malta se tibqa’ timpenja ruħha f’evanġelizzazzjoni ġdida biex kif qal il-Papa “kull persuna tiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex tikkomunikaha lill-oħrajn”.

Read more…

Bad Religion

May 18, 2012 Leave a comment

Ktieb ġdid dwar l-eretici ta’ żminijietna.

Ross Douthat, kattoliku  u kontributur tan-New York Times, ħareġ ktieb bl-isem Bad Religion: How we became a Nation of Heretics, li għalkemm indirizzat lill-Amerikani, ħafna milli jgħid jgħodd għalina wkoll.

Il-mistoqsija li jipprova jwieġeb dan il-ktieb  hija din: il-pajjiż qed iwarrab ir-reliġjon għal kollox jew qed ifittex setet u forom ta’ reliġjon xejn ortodossi?

L-awtur jgħid li r-reliġjonijiet,  u s-socjeta,  kif konna nafuhom qed jiffaccjaw il-periklu ta’ idejat li għalkemm ħerġin mill-Vanġelu, idawruh kif jaqblilhom u jieħdu minnu biss dak li jogħġobhom. Huwa juża l-kelma ‘eretici’ għax igħidu li jsegwu lil Kristu imma kif jaqbel lilhom. Jitolbu ’l Alla biex jagħtihom s-saħħa u l-ġid,  imma jwarrbu dak li jitlob minnhom sagrificcju jew li joqogħdu lura minn certi prattici. Ġesu għalihom isir sempliciment wieħed minn tant għalliema oħra.

Read more…

Categories: Aħbarijiet, Spiritwalità

Qam kif kien qalilkom.

April 8, 2012 5 comments

“L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin, lil Dak li hu ħaj?”  

Din kienet id-domanda ta’ l-anġlu lin-nisa meta kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa kienu marru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù, sabu l-blata mgerba minn quddiem il-qabar, u tħassbu għax il-katavru tiegħu ma sabuħx. (ara Lq 24:1-12)  Forsi aktar minn domanda,  dik tal-anġlu, nistgħu nħarsu lejha aktar bħala ċanfira ħelwa li fakkrithom fil-kliem li kien qalilhom l-Imgħallem stess tagħhom meta dan kien għadu magħhom fil-Galilija; li huwa kellu jkun mogħti f’idejn il-midinbin, ikun imsallab, imma fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Read more…

Categories: Spiritwalità

Qaddejja ta’ Alla fiż-Żwieġ u fil-Familja.

April 7, 2012 Leave a comment

Nixtiequ nistednuk għal konferenza dwar il-koppja Maltija, Henry u Inez Casolani li għixu bħala “Qaddejja ta’ Alla fiż-Żwieġ u fil-Familja” u li bħalissa qed isiru tħejjijiet biex jekk hi rieda ta’ Alla tibda l-kawża għall-beatifikazzjoni tagħhom.  Il-kelliem ewlieni se jkun is-Segretarju Pastorali, Monsinjur Charles Cordina. Ikun hemm ukoll esperjenzi personali mill-Kardjoloġista, Dr Robert Xuereb u mill-Avukat, Dr Christopher Gruppetta.

Il-konferenza tkun nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ April 2012, fl-Auditorium tal-Istitut Kattoliku fil-Floriana u tibda is-7.00 ta’ filgħaxija.  Kulħadd mistieden.
.
Categories: Aħbarijiet, Spiritwalità

Festa tad-Duluri 2012.

March 30, 2012 Leave a comment

Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu 2012 filgħaxija l-Arċisqof Pawlu Cremona mexxa l-pellegrinaġġ li sar fl-okkażjoni tal-festa tad-Duluri.

Ritratti: Photocity, Valletta

Categories: Spiritwalità

Il-Konverżjoni ta’ Claude Newman.

March 25, 2012 Leave a comment

Claude Newman, Afrikan Amerikan, twieled  fl-1923 u ta’ ħames snin, missieru qabad u ħadu għand nanntu. Claude kien iħobbha ħafna lil nanntu iżda meta din reġgħet iżżewġet, ir-raġel, Sid Cook, beda jaħqarha.

Wara xi snin dawn isseparaw. Iżda jidher li Claude lil Sid ma ħafirilux għax darba minnhom, għamel għalih u qatlu.  Inqabad u ngħata s-sentenza tal-mewt.

Fil-ħabs, waqt li kien jistenna l-jum li jiġi ġġustizzjat, kien f’cella ma’ erbgħa oħra.  Darba minnhom ra domna ma’ għonq priġunier ieħor. Saqsieh x’kienet iżda dak qabad id-domna, tefagħha fl-art u qallu : tista’ toħodha.  Claude ġabarha, ħares lejha, u qiegħdha ma’ għonqu għalkemm ma kienx jaf x’kienet. Fil-fatt, kienet il-medalja mirakoluża tal-Madonna.

Dak il-lejl, stenbaħ meta ħass xi ħadd imisslu idu.  Ma’ ġenbu jara lil, kif qal hu stess, l-isbaħ mara li qatt ħalaq Alla. Għall-ewwel beża’, iżda Hi qaltlu: Jekk tridni nkun ommok u inti tkun ibni, ibgħat għal qassis kattoliku. Newman beda jgħajjat li ra spirtu u li ried qassis kattoliku.

Read more…

Categories: Spiritwalità