Stedina mill-Kummissjoni Djoċesana Sports

Tħobb l-Isports? Interresat/a f’Sports Ministry?
Jekk iva, il-Kummissjoni Djoċesana Sports tistiednek għal ħin ta’ Talb nhar it-Tnejn, 4 ta’ Frar bejn is-19:30 u t-20:30 hrs fil-Kulleġġ St Martin, is-Swatar.
Wara jkun hemm ħin biex niddiskutu flimkien l-inizjattivi tal-KDS għal matul din is-sena.
It-talb ikun immexxi mill-grupp Couples for Christ Malta.

Continue reading Stedina mill-Kummissjoni Djoċesana Sports

It-Talba li tibdel kollox: Il-Qawwa moħbija fit-Tifħir u l-Adorazzjoni

Minn Stormie Omartian

Wara li fis-17 ta’ Mejju 2018 konna ippublikjana din it-talba bl-Ingliz, issa bi pjaċir tagħna qed nippublikawha wkoll bil-Malti.  Miġjuba għall-Malti minn Josephine Debrincat.

Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin inneħħu l-attenzjoni minn fuqna u npoġġuha fuqu. It-tifħir iressaqna viċin Alla u permezz tiegħu nikkomunikaw l-imħabba tagħna lejH. Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin l-aktar qrib Tieghu li nistgħu nkunu. U l-verita’ hi  li inti issir dak li inti tadura!. Aktar ma tadura lil Alla aktar issir tixbhu ! Salm 22:3 jgħidilna “Alla jgħix fit-tifħir tal-Poplu tiegħu !.” Dan ifisser li kull darba li nfaħħru lil Alla, il-Preżenza tiegħu tiġi tgħammar ġewwa ħajjitna b’doża aktar qawwija – u l-akbar ħaġa li tiġri hi li l-Preżenza tiegħu tibdel kollox : Il-qalb tinbidel, il-moħħ jinbidel, l-attitudni tinbidel u l-mod ta’ ħajja li ngħixu jinbidel. Tista’ tassigura ruħek minn dan kollu: kull darba li tfaħħar lil Alla sejjer ikun hemm bidla ġewwa fik jew fiċ-ċirkustanzi tiegħek. Dan għaliex huwa impossibli li tiġi f’kuntatt mal-preżenza ta’ Alla  u ma jkunx hemm bidla. Ir-raġuni hi għaliex inti qiegħed tiġi f’kuntatt ma’ dak kollu li Alla hu u dak jaffetwa dak kollu li huwa int. Din hi r-raġuni għaliex it-tifħir huwa talb li tibdel kollox. Continue reading It-Talba li tibdel kollox: Il-Qawwa moħbija fit-Tifħir u l-Adorazzjoni

The Prayer that changes everything : The hidden power of Prasing God

By Stormie Omartian

When we praise God we take the focus from us and put it on Him. Praise draws us close to God and  communicate our love for Him. When we praise God we are the closet to Him as we could ever be. : And the truth is you become what you worship!. The more you worship God the more you become like Him. Psalm 22:3 says: “You live in the praises of His people!”.  That means every time we praise God His presence comes to dwell in our lives in greater measure – and the most amazing thing about this is – in His Presence things change always : Hearts change, minds change, attitudes change, lives change. You can count on it : every time you praise God something changes within you or your circumstances. That’s because it is impossible to touch the presence of God and there not be change. It is because you are coming in contact with all that God is and that will affect all that you are. That’s why praise is the prayer that changes everything. Continue reading The Prayer that changes everything : The hidden power of Prasing God

Lay Missionaries in Latin America: Part 1

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 13
By Fr John Caruana

Members of the Society of Christian Doctrine (SDC) in Cuba

Providence willed that the visas for three SDC members to enter Cuba were issued on the day when the Society was commemorating the first meeting that the founder, St George Preca, had held with a group of young men in a small house in Hamrun.

Continue reading Lay Missionaries in Latin America: Part 1

IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

Fil-11 ta’ Ottubru li ġej, il-Knisja f’Malta tinImagegħaqad mal-Knisja Universali biex tniedi “is-Sena tal-Fidi”. Propju sena ilu, fl-Ittra Appostolika ‘Porta Fidei’ (il-Bieb tal-Fidi), il-Papa Benedittu XVI ħabbar dan iż-żmien speċjali fil-Knisja Kattolika. Fi kliem il-Papa, “is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja”.

Il-Knisja f’Malta qed tħejji programm ta’ attivitajiet bil-għan li l-Maltin jiskopru mill-ġdid l-entużjazmu tal-fidi tagħhom. Din l-istedina hi miftuħa għal kull individwu għalkemm, fuq xewqa tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., se jsir aċċenn fuq l-Insara prattikanti biex filwaqt li jiskopru mill-ġdid il-fidi, dawn iwasslu l-esperjenza tagħhom lill-oħrajn. Dan jorbot ma’ dak li l-Arċisqof qal kemm-il darba matul l-episkopat tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li n-Nisrani jgħaddi minn tradizzjoni u konvenjenza għall-għażla ta’ fidi konxja u konvinta, f’kultura li kull ma tmur qed tinbidel. Huwa għalhekk li matul din is-Sena ta’ Fidi, il-Knisja f’Malta se tibqa’ timpenja ruħha f’evanġelizzazzjoni ġdida biex kif qal il-Papa “kull persuna tiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex tikkomunikaha lill-oħrajn”.

Continue reading IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

Bad Religion

Ktieb ġdid dwar l-eretici ta’ żminijietna.

Ross Douthat, kattoliku  u kontributur tan-New York Times, ħareġ ktieb bl-isem Bad Religion: How we became a Nation of Heretics, li għalkemm indirizzat lill-Amerikani, ħafna milli jgħid jgħodd għalina wkoll.

Il-mistoqsija li jipprova jwieġeb dan il-ktieb  hija din: il-pajjiż qed iwarrab ir-reliġjon għal kollox jew qed ifittex setet u forom ta’ reliġjon xejn ortodossi?

L-awtur jgħid li r-reliġjonijiet,  u s-socjeta,  kif konna nafuhom qed jiffaccjaw il-periklu ta’ idejat li għalkemm ħerġin mill-Vanġelu, idawruh kif jaqblilhom u jieħdu minnu biss dak li jogħġobhom. Huwa juża l-kelma ‘eretici’ għax igħidu li jsegwu lil Kristu imma kif jaqbel lilhom. Jitolbu ’l Alla biex jagħtihom s-saħħa u l-ġid,  imma jwarrbu dak li jitlob minnhom sagrificcju jew li joqogħdu lura minn certi prattici. Ġesu għalihom isir sempliciment wieħed minn tant għalliema oħra.

Continue reading Bad Religion

Qam kif kien qalilkom.

“L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin, lil Dak li hu ħaj?”  

Din kienet id-domanda ta’ l-anġlu lin-nisa meta kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa kienu marru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù, sabu l-blata mgerba minn quddiem il-qabar, u tħassbu għax il-katavru tiegħu ma sabuħx. (ara Lq 24:1-12)  Forsi aktar minn domanda,  dik tal-anġlu, nistgħu nħarsu lejha aktar bħala ċanfira ħelwa li fakkrithom fil-kliem li kien qalilhom l-Imgħallem stess tagħhom meta dan kien għadu magħhom fil-Galilija; li huwa kellu jkun mogħti f’idejn il-midinbin, ikun imsallab, imma fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Continue reading Qam kif kien qalilkom.