Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > X’bomba dik eh!

X’bomba dik eh!


Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli laqgħa mill-isbaħ mal-koppji żgħażagħ Franġiskani fiċ-Ċentru tagħna l-Kapuċċini fil-Furjana. Illum nifhem l-għaliex lilna l-Kapuċċini n-nies minn dejjem laqqmugħna bħala I frati del popolo. Ħeqq! L-għerf li l-Mulej żejjinna bih għallimtuhulna intom għeżież nies! U ta’ dan nirringrazzjawkom minn qiegħ qalbna! Għandna stima kbira lejkom għeżież għalliema tagħna!

Wara li tlabna ilkoll flimkien id-dilka tal-Ispirtu s-Santu, għaliex mingħajru m’għandekx ċans li se niftaħ ħalqi għaliex ma toħroġx kelma, bdejna l-laqgħa. L-Ispirtu dakinnhar qabadha fuq il-gwerra li għaddejjin minnha bħalissa. Kemm-il darba qiegħdin nisimgħu fil-bulletini tal-aħbarijiet li issa ibbumbardjaw hemm. Imbagħad ibbumbarjdawn hawn. Sagħtejn ilu sar raid f’din il-belt. U siegħa wara n-naħa l-oħra tgħidx kemm sparaw fuq nies innoċenti. U mbagħad ngħidu l-għaliex dak it-tali pajjiż, miskin, ġabuħ letteralment għarbiel! Mhux bilfors jekk battlu fuqu l-bombi kollha li kellhom maħżunin fl-imħażen! Ħabba dawk! Li, ta’ Insara, xorta inqushom b’ħutna u li minn qalbna nitolbu għalihom. Jekk dejjem irridu li l-Mulej jaħfrilna! Ma ninsewx il-wegħda ta’ Ġesù x’inhi: “Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom” (Mt 6 :14-15). Mela Patri igdem ilsienek! U agħlaq ħalqek! Jekk ma tridx tispiċċa mingħajr il-maħfra tal-Mulej! Għax imbagħad ikollok l-għaliex tibki!

Fis-skiet tal-imbierka kamarti li, Patri Kapuċċin li illum m’għadux magħna, meta kont postulant kien għallimni insejħilha cella caelum, jiġifieri “il-kamra tal-Patri l-ġenna,” il-Mulej għallimni nagħmel il-bombi. Le! Ħa nserraħlek rasek! Dawn m’humiex il-bombi tal-qerda. Dawn it-tip ta’ bombi, fejn jaqgħu, itajru ħafna ħmieġ li jgħidulu ħażen. Dan it-tip ta’ ħmieġ jitrabba’ fil-qlub! Mela dawn il-bombi jinxteħtu fil-qlub tan-nies! Il-fabbrika li tagħmilhom jisimha Bibbja. L-isplussiv kollu jiġi minhemm. Kuntrarju għall-bombi qerrieda dawn il-bombi spiritwali ma jagħmlux ħoss. Lanqas ma joħolqu xi frattarija. Imma d-daqqa toħodha waħdek. Personalment. Il-qawwa ta’ kull waħda minnhom tfissirha eżattament il-fabbrika innifisha li fiha jinħadmu dawn il-bombi.

Fil-fatt, f’taqsima ta’ din il-fabbrika Bibbja, li fiha insibu 73 taqsima, sewwasew fit-taqsima imsejħa Ittra lill-Lhud insibu hekk: “Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u  l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun; u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet  tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla, li lilu rridu nagħtu kont” (Lhud 4 :12-13). X’qawwa hux! Dak blast!

F’idejja kelli borża tal-plastik tal-karti abjad u fiha kien hemm ruxxmata bombi! Jiġifieri palċmini żgħar, daqs għaxar ċentimentri tul u żewġ ċentimetri wiesa’. Kull palċmina kellha l-isplussiv li kien meħud kollu Fabbrika Bibbja. Kull palċmina kellha ribbon ħadra. Xi irġiel qaluli b’ċajta: “Bl-aħdar Patri! Tal-Furjana! Tal-Irish!” Dħakna bil-qalb l-għaliex kontra l-grupp terroristiku tax-xjaten trid tiġġieldilhom bil-ferħ u bl-imħabba! Wara li kulħadd ħa bomba kien imiss lili biex nieħu tiegħi. Inkella, mingħajr il-bomba tal-Bibbja kif se nirbaħ il-gwerra li għandi kontra x-xjaten? L-aktar meta, l-ġeneral tiegħi li jismu Ġesù Kristu, bil-qawwa kollha ikkonfronta lill-kap tal-grupp terroristiku tax-xjaten fid-deżert, u qallu kollu qalbieni għall-Mulej Alla: “‘Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla’” (Mt 4:4).

Biex ma ntawwalx ftaħt il-bomba tiegħi. Fiha kien hemm miktub hekk: “Il-frott ta’ l-Ispirtu [s-Santu] huma l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan” (Gal 5:22-23).

Din hija n-nuċċali tiegħi li minnha se nibda’ nara ħajti! Din se tkun il-filter tiegħi li iżżommli l-ħażen barra minni u tkattarli t-tajjeb tal-grazzja tal-Mulej li hemm diġà fija! Kuljum se nsaqsi lili nnifsi: “Illum kemm kbirt fl-imħabba? Fl-hena? Fis-sliem? Fis-sabar? Fil-ħniena? Fit-tjieba? Fil-fidi? Fil-ħlewwa? Fir-rażan?”

Taf x’qed ngħid? Din hija bomba ta’ fejqan! Ta’ ħajja! Ta’ ferħ! U mela għaliex ma tieħux din il-bomba int ukoll u tħallieha tibdillek ħajtek bħalma qiegħda tbiddel lil tiegħi?

X’bomba dik eh!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: