M’hawnx prezzek!

Print Friendly, PDF & Email

Patri Mario Attard OFM Cap

Tiftakru meta xi ħadd għamlilna xi pjaċir! Tana xi għajnuna kbira! F’kelma waħda għoġbu jagħtina dak li vera kellna bżonn? X’weġibnieh? X’għednielu? X’kienet il-kelma li ħarġet, ħelwa ħelwa, minn fommna, wara l-pjaċir li għamlilna? “M’hawnx prezzek!”

Għax lil dak jew dik li jkun jew tkun tant għamlu magħna li aħna, f’għajnejna, il-valur tagħhom hu mprezzabbli! Issa jekk hemm xi ħadd li, fil-verità, m’hawnx prezzu, huwa Ġesù Kristu! L-Iben ta’ Alla magħmul bniedem għalina! Ġesù, li ismu stess jfisser Alla jsalva, salvana mill-ħakma tax-xitan. Nistgħu int u jien nifhmu x’jiġifieri tkun taħt il-ħakma tax-xitan? Vera tal-biża u tat-twerwir!

L-att ta’ Ġesù li ħallas għalina ilkoll, b’demmu fuq is-Salib u ġie issiġillat darba għal dejjem bil-qawmien tiegħu mill-imwiet, jibqa’ imprezzabbli. Mela bir-raġun li nduru lejn Ġesù u ngħidulu: “Ġesù! M’hawnx prezzek!”

Imma Ġesù mhux bħali u bħalek, rgħib fil-ħniena. Jibqa’ jaħfer. U jaħfer. U jaħfer… M’għandux paroli, bla bla, u wara ntiena kbira. Imma FATTI! Għalhekk, quddiem ir-rejaltà ta’ umanità li, minkejja l-fidwa li ġabilna, xorta waħda baqgħet twebbes qalbha għalih, ra kif għamel ħalli jekk ma jsalvaniex mill-bieb almenu jsalvana mit-tieqa!

U din hija l-Festa tallum, Ħadd il-Ħniena Divina. Il-Festa fejn din il-ħniena ta’ Alla għalina tidħlilna mit-tieqa! Biex żgur isalvana ivvinta xebgħa għodod ta’ salvazzjoni. Waħda minnhom, li jien personalment tant nuża, anki ma’ dawk li jkunu qiegħdin imutu fl-Isptar, hija l-Kurunella tal-Ħniena Divina. Issa din l-għodda hawn min iddejqu. Għax jgħidlek: “Għax jien lil Alla ma nkellmux bħall-pappagalli. Imma nkellmu minn qalbi. Għax dik ir-ripetizzjoni tat-talb iddejjaqni!”

Min taħseb sieħbi li qed idejqek fil-verità? It-Talba tal-Kurunella tal-Ħniena Divina jew xi ħadd li din it-talba ma jiflaħiex l-għaliex lilu, kull darba li tintalab, qed iġġibu aktar tabilħaqq dak li hu? Jiġifieri x-xitan? Ħu naqra break … aħseb … u wieġeb din il-mistoqsija aktar tard.

Fil-verità l-Kurunella tal-Ħniena Divina hija talba qawwija ħafna! Issa dan hu hekk mhux għax qed ngħidu jien, li jien aktar midneb minnek. Imma hemm il-Kelma tal-QADDIS! Ta’ Dak li mhux biss ma jagħmel ħsara lil ħadd imma li, minnu nnifsu, ma jagħmilx għajr ġid. U dan mhux bil-paroli fil-vojt tafux imma bil-FATTI.

Isimgħu xi jwegħdna Ġesù għal dawk fostna li jitolbu l-Kurunella tal-Ħniena Divina. Ħallini nerġa’ ngħidlek li dan hu kliemU:

“Għid bla waqfien il-kurunella li Jiena għallimtek. Kull min jitlobha jirċievi ħniena kbira fis-siegħa ta’ mewtu. Is-saċerdoti jirrakkomandawha lill-midinbin bħala l-aħħar tama tagħhom ta’ salvazzjoni. Ukoll jekk ikun hemm midneb bl-iktar qalb iebsa, li kieku kellu jitlob din il-kurunella darba waħda biss, huwa jirċievi grazzja mill-ħniena infinita Tiegħi. Jiena nixtieq li d-dinja kollha ssir taf bil-ħniena infinita Tiegħi. Jiena nixtieq nagħti grazzji li ħadd ma jista’ jimmaġinahom lil dawk l-erwieħ li jafdaw fil-ħniena Tiegħi” (Djarju, 687).

Jissokta jwiegħed Ġesù: “Dawk l-erwieħ li jgħidu din il-Kurunella jkunu mgħannqin mill-ħniena Tiegħi matul ħajjithom u l-aktar fis-siegħa tal-mewt tagħhom” (Djarju, 754).
Imma kif inkun naf il-qawwa ta’ din il-Kurunella? F’numru 1565 tad-Djarju ta’ Santa Fawstina hemm din l-esperjenza kbira.

“Wara dan, Ġesu’ talabni [lil Swor Fawstina], ‘Binti għini nsalvah.’ Meta bdejt ngħid il-kurunella, ilmaħt ir-raġel qed imut fost turmenti tal-biża. L-anġlu Kustodju tiegħu kien qed jiddefendih, imma hu kien, bħallikieku, bla saħħa, kontra il-ħażen ta’ dnubietu. Numru kbir ta’ xjaten kienu lesti biex jieħdu dik ir-ruħ. Imma waqt li kont qed ngħid il-kurunella rajt lil Ġesu’ preċiżament kif kien fix-xbieha. Mill-Qalb ta’ Ġesu’ ħarġu raġġi li għattew il-marid aggonizzanti u l-qawwiet tad-dlamijiet tħawdu u għebu. Il-bniedem aggonizzanti ħa l-aħħar nifs tiegħu fil-paċi. Meta ġejt f’tiegħi fhimt kemm hija mportanti li ngħidu l-kurunella għal dawk li jkunu qed imutu. Ittaffi wisq il-korla ta’Alla.” (nru.1565).

Jekk ma tafx tgħid il-Kurunella tal-Ħniena Divina idħol waħda f’dan il-link: https://www.youtube.com/watch?v=2I_PYwFtwIY u itlobha minn hemm kuljum. Jekk tista’ fit-3.00 pm. Jekk le f’ħin ieħor li tista’.

Meta titlob il-Kurunella tal-Ħniena Divina l-eternità tiegħek għandha futur fis-sod!

Leave a Reply

%d bloggers like this: