L-Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Mejju 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 11b-19

Ħarishom biex ikunu ħaġa waħda, imliehom bil-ferħ sħiħ tiegħi u qaddishom bil-verità.

Dawn huma t-tlitt talbiet li Ġesù jagħmel lill-Missier għad-dixxipli tiegħu waqt li huma stess qed jisimgħuh. Jekk fuq it-Tabor tkellem ma’ Mosù u ma’ Elija waqt li kien mibdul quddiem għajnejn dixxipli magħżula, dwar dak kellu jgħaddi minnu fuq il-Kalvarju, fiċ-ċenaklu Ġesù jitkellem f’għaqda intima u sħiħa mal-Missier quddiem id-dixxipli kollha, il-ħdax li kellhom ukoll iġarrbu l-preżenza ġdida tiegħu wara li qam mill-mewt.

Ħarishom biex ikunu ħaġa waħda; l-ewwel talba għall-ewwel grazzja fil-mixja lejn il-qdusija li mingħajrha ma naslux. Mhux biss ħaġa waħda, imma ħaġa waħda bħalna, bħal Alla. Mhux biżżejjed li nkunu ħaġa waħda iżda ħaġa waħda bħal Alla, jiġifieri mhux għall-interessi personali iżda mingħajr interessi, mhux biex nieħdu iżda biex nagħtu. Ġesù jaf li din hi l-iktar ġaħa diffiċli għalina li nemmnu fih għax aħna bnedmin u l-istint tas-sopravivenza iwassalna bie xningħaqdu biex nibqgħu ħajjin u dan l-istint ħafna drabi jwasslan biex nisserdqu fuq l-oħrajn u hekk noħolqu għaqda li fiha aħna nkunu l-ikbar u l-aqwau hekk inkabbru l-qasma bejnna u bejn l-oħrajn anke jekk ngħidu li nfittxu l-għaqda u s-sliem. Fejn hemm l-imħabba u li twassal għall-għaqda hemm Alla, fejn hemm l-imħabba u l-għaqda Alla hu.

It-tieni talba hija għall-frott ta’ din l-għaqda li teżisti bejn Ġesù u min jemmen fih u bejniethom miegħu, il-ferħ sħiħ tiegħu li ġej mill-għaqda tiegħu mal-Missier għax hu jagħmel dak li l-Missier irid ul-Missier għażel lill-bnedmin u afdahom f’idejn l-Iben biex, jagħti l-ħajja li l-bniedem ċaħad bil-ħtija tiegħu, għax il-ħtija ma teżistix f’Alla. Alla jridna miegħu biex ikollna l-ferħ sħiħ tiegħu. Il-Ħażin jilludina li Alla huwa kontrina, jridna ngħixu fid-dwejjaq u t-tbatija, iridna niċċaħħdu minn kollox u minn kulħadd; Alla li jridna ngħixu fl-infern. B’hekk Alla jidher l-għadu tal-gost u l-pjaċir tagħna, dak li ma jaħmilniex ingawdu u spiss naqgħu għal din il-lixka. Iżda kliem Ġesù huwa ċar daqs il-kristall għal min irid jarah u jifhmu; irid il-ferħ sħiħ tagħna kif sħiħ hu il-ferħ tiegħu. Dan il-ferħ mhux riżultat tat-tbatija jew premju taċ-ċaħda, iżda hena li tibda malli l-bniedem jiddeċiedi li jemmen fih u jingħaqad miegħu.

Il-ferħ li ġej mill-imħabba u l-għaqda iwassal għall-għarfien u t-tħaddin tal-verità ta’ Alla li ma fiha ebda dell ta’ qerq. Il-verità li teħlisna għax ma turiniex dak li rridu naraw imma dak li tassew hu, l-ewwel u qabel kollox dwarna nfusna. Mhix verità li tikkundannana minħabba l-ħtija tagħna iżd al-verità li, filwaqt li turina min aħna timlilna qalbna bit-tama dwar dak li nistgħu inkunu, u għalhekk biha mhux biss ninħelsu iżda nitqaddsu. Għalhekk Ġesù ta ħajtu bie xjurina li l-verità li wassal hija verità vera u mhux qarrieqa li tidħaq bina għax twiegħdna dak li ma nistgħux inwettqu jew inkunu; mhix verità li turina ħaġa u tagħtina oħra. Hija l-verità ta’ Alla fejn kollox jidher kif tassew hu, fejn it-tama ssir rejaltà ta’ ħajja, fejn l-hena u l-ferħ ma jiddependux mid-dinja jew mill-ħażin. Din il-verità ta’ Alla tqaddisna għax turina li aħna aqwa minn dak li għandna jew minn dak li nagħmlu.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.