Nakkużaw lilna nfusna mhux lill-oħrajn

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 6 ta’ Settemnru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta.

Jeħtieġ li nagħrfu li aħna midinbin. Jekk ma nitgħallmux nakkużaw lilna nfusna ma nistgħux nimxu fil-ħajja nisranija. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li għadda llum il-Papa Franġisku, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Ir-riflessjoni tal-Papa Franġisku kienet imnebbħa mill-Vanġelu tal-lum fejn San Luqa jirrakkonta l-episodju ta’ meta Ġesù talab lil Pietru biex jitla’ fid-dgħajsa tiegħu u, wara li kien ipprietka, seħħet is-sajda mirakoluża.

Dan l-episodju jfakkarna fis-sajda mirakoluża l-oħra, dik ta’ wara l-qawmien mill-mewt meta Ġesù talab lid-dixxipli jtuh xi ħaġa x’jiekol. Fiż-żewġ każi, innota l-Papa, hemm id-dilka ta’ Pietru, l-ewwel bħala sajjied tal-bnedmin, imbagħad bħala ragħaj. Ġesù mbagħad jibdillu ismu minn Xmun għal Pietru u bħala Lhudi tajjeb, Pietru kien jaf li l-bidla fl-isem kienet tfisser bidla fil-missjoni. Pietru ħassu kburi ghax lil Ġesù kien iħobbu tassew u dis-sajda mirakoluża hi pass ‘il quddiem fil-ħajja tiegħu.

Wara li ra li x-xbiek kienu għoddhom tqattgħu minħabba l-għadd kbir ta’ ħut li qabdu, hu ntefa’ f’riġlejn Ġesù u qallu: ‘Mulej, tbiegħed minni għax jiena midneb.’

Franġisku qal li dan kien l-ewwel pass deċisiv ta’ Pietru fil-ħajja tad-dixxipulat, bħala dixxiplu ta’ Ġesu: il-fatt li għaraf li hu midneb. Dan hu l-ewwel pass għalina wkoll jekk irridu nimxu ‘l quddiem fil-ħajja spiritwali, fil-ħajja ta’ Ġesù. Jekk irridu naqdu lil Ġesù, nimxu warajH, dan għandna nagħmlu: nakkużaw lilna nfusna. Mingħajr ma nakkużaw lilna nfusna ma nistgħux nimxu fil-ħajja nisranija tagħna.

Iżda hemm riskju. Ilkoll nafu li aħna midinbin, imma mhux faċli nakkużaw lilna nfusna li aħna konkretament midinbin. Aktarx li aħna mdorrijin ngħidu: ‘Jien midneb,’ imma ngħiduha bl-indifferenza li nużaw meta ngħidu: ‘Jien uman.’

Li nagħrfu li aħna midinbin ifisser li nħossu l-miżerja tagħna, miżeri quddiem il-Mulej. Ifisser li nħossuna nistħu. U din mhix ħaġa li ssir bil-kliem iżda bil-qalb.  Jiġifieri tkun esperjenza konkreta, l-istess bħal meta Pietru jgħid lil Ġesù biex jitbiegħed minnu għax jagħraf li hu midneb, u wara jħossu li hu salvat.

Is-salvazzjoni li jġibilna Ġesù, issokta l-Papa Franġisku, teħtieġ din l-istqarrija sinċiera għax mhix ħaġa superfiċjali, ftit make up li jibdillek wiċċek bi ftit żebgħa: hi trasformazzjoni, li tħalliH jidħol, li tagħmillu l-wisa’ permezz ta’ qrara sinċiera ta’ dnubietna, biex fina nħossu l-istess stagħġib li ħass Pietru.

L-ewwel pass lejn il-konverżjoni għalhekk, hu li nakkużaw lilna nfusna bis-sinċerità, bil-mistħija, u nħossu li aħna salvi. Jeħtieġ li nikkonvertu, nagħmlu l-penitenza, ħeġġiġna l-Papa, u nirriflettu dwar it-tentazzjoni li noqogħdu nakkużaw lill-oħrajn.

Hawn nies li jgħixu jqassu fuq l-oħrajn, jakkużaw lill-oħrajn, u qatt ma jaħsbu dwarhom infushom.  Imorru jqerru bħall-pappagalli. Imma qalbek qed tħoss il-ħtija ta’ dak li għamilt?, staqsa l-Papa. Bosta drabi ma jkunx hekk, tmur qiesek biex tagħmel ftit make up ħalli tidher isbaħ. Imma Ġesù ma jkunx daħal f’qalbek għax ma tkunx għamiltlu wisa’, għax ma kellekx ħila takkuża lilek innifsek.

Għalhekk l-ewwel pass huwa l-grazzja li kulħadd jitgħallem jakkuża lilu nnifsu u mhux lill-oħrajn. Sinjal li jurina li persuna mhix tifhem, li Nisrani ma jafx jakkuża lilu nnifsu, hu meta jkun imdorri jakkuża lill-oħrajn, iqassas dwarhom, u jindaħal fl-affarijiet ta’ ħaddieħor. Dan hu sinjal ikrah. Allura jien nagħmlu dan? Hi mistoqsija li tajjeb nagħmluha lilna nfusna, osserva Franġisku.

Illum, għalhekk, nitolbu lill-Mulej il-grazzja li mmorru quddiemu b’dan l-istagħġib tal-preżenza tiegħu u nitolbu l-grazzja li nħossuna midinbin u bħal Pietru ngħidu: ‘Tbiegħed minni għax jien midneb.’

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: