Tliet playlets mill-ħajja ta’ San Gejtanu

Print Friendly, PDF & Email

Ftit jafu l-ħajja ta’ San Gejtanu, għalhekk dawn il-plays żgħar jistgħu jgħinu biex insiru nafu xi episodji mill-ħajja ta’ da nil-qaddis u naraw kemm kellu valuri sbieħ.  –  Joe Galea

Playlet 1

FJURI FIL-BASKET

(Gejtanu għandu basket kbir f’idu. Iżommha b’mod li tidher tqil. Jagħti l-impressjoni li ħareġ mill-bieb tad-dar b’mod li ma jħalli lil ħadd jarah. Aħjar ma jkunx hemm ħafna dawl biex jidher li hu filgħaxija. Fuq naħa jkun hemm iż-żiju ta’ Gejtanu, rieqed bil-qiegħda imma jqum x’ħin jisma l-passi ta’ Gejtanu, mingħajr ma juri lil Gejtanu.)

Ziju:       (waħdu) Dal-ħin!… Dat-tifel fejn sejjer? Imissu ilu li raqad.

(Gejtanu jgħaddi minn quddiem iz-ziju mingħalih li ma ndunax bih. Kif Gejtanu jgħaddi minn ħdejn iz-ziju, dan jaqbdu minn idejh.)

Gejtanu: X’qatgħa tajtni, zi! Ħsibtek rieqed!

Ziju:       Gejtanu, tista’ tgħidli fejn sejjer f’dal-ħin?

Gejtanu: Ma kellix ngħas, u ftakart li m’hemmx fjuri quddiem il-Madonna li hawn fil-kantuniera.

Ziju:       Fjuri? Jidher li dak il-basket tqil! Ħa nara x’fih!

Gejtanu: Inti daqsxejn kurjuż! Qed ngħidlek, fjuri fih! Fjuri biss.

Ziju:       Imma m’inix inxomm ir-riħa tal-fjuri. Din riħa ta’ ikel!

Gejtanu: Qed ixxomm ħażin!

(Iz-ziju juri li qed ixomm dak li hemm fil-basket.)

Ziju:       Qbadtek. Dak sehmek u se tgħaddih lill-foqra t’hawn wara. Kemm inti ta’ qalb tajba! Imma sakemm tasal attent minn fejn tgħaddi.

Gejtanu: Ziju, qed ngħidlek dawn fjuri. Ara kif inhuma fjuri!…

(Gejtanu jiftaħ il-basket u joħroġ minnhom bukkett fjuri kbir u sabiħ. Iressaqhom lejn i-ziju li jgħannqu miegħu bil-fjuri b’kollox.)


Playlet 2

DAR SINJURA WISQ

(Bilqiegħda fuq siġġu sabiħ hemm il-konti ta’ Oppido, liebes ta’ sinjur. Jersaq lejh il-kjeriku Gejtanu. Il-konti iqum u jieħu lil Gejtanu minn idejh u jimxu ftit.)

Konti:     Għażiż Gejtanu, naf li hawn ġo Napli m’għandkomx fejn toqogħdu.

Gejtanu:  Iva, s’issa għadna ma sibniex.

Konti:     Imma xtaqt li nagħtik aħbar tajba. Toqogħdu fid-dar tiegħi.

Gejtanu:  Inti qalbek tajba wisq. Diġa’ tajtna biċċa art biex naħdmu fiha.

Konti:     Imma tridu x’imkien fejn torqdu!

 

Gejtanu:  Le! Le!… Nirringrazzjak ta’ din l-istedina, imma nixtiequ li noqogħdu x’imkien ifqar milli fid-dar ta’ konti bħalek.

Konti:     Imma qed noffrilkom jiena,… minn qalbi.

Gejtanu:  Tibżax, xorta waħda għandek mertu quddiem Alla.

(Il-konti jitfantas u jersaq lejn żewġ saċerdoti lebsin pulit.)

Konti:     Reverendu, tagħmluli favur jekk trattbu dik ir-ras iebsa ta’ Gejtanu ħalli jaċċetta li jiġi fid-dar tiegħi. Jagħmilli unur!

(Iż-żewġ saċerdoti jersqu lejn Gejtanu)

Saċerdot: Gejtanu, m’intix tagħmel sew li titlob lil Alla jgħinek u ma tħallix lin-nies jgħinuk. Alla mhux se jagħmel mirakli għalik kull darba!

Gejtanu:  Il-faqar tiegħi mhuwiex għax jien prużuntuż. Xejn minn dan! Il-Knisja taf bija u kif qiegħed nafda kollox f’idejn Alla. Dejjem ħa ħsiebna, anke meta f’Venezja kien hemm il-ġugħ.

Saċerdot: Imma hawn m’aħniex ġo Venezja. F’Napli qegħdin, u n-nies ta’ Napli mhumiex daqshekk galantomi.

Gejtanu: (filwaqt li jimxu flimkien, u jgħaddu minn ħdejn il-konti, li jibqa’ bilqiegħda)

Jista’ jkun, imma tinsewx li Alla ta’ Napli hu l-istess Alla ta’ Venezja.


Playlet 3

Il-BANK TA’ NAPLI

(Raġel liebes fqir, bil-qiegħda b’rasu baxxuta bejn idejh. Jidher inkwetat. Jiġi lejh raġel mgħaġġel b’karti f’idejh.)

Bankier:   Ara meta se tħallas, għax se tispiċċa ħażin.

Fqir:         M’għandix minn fejn.

Bankier:   Mela għaliex issellift, la kont taf li mhux se tasal?

Fqir:         Ma kontx naf li se jitla’ daqshekk imgħax.

Bankier:   Hekk jonqos, insellfu l-flus mill-bank, u ma nitħallsux imgħax tajjeb!

Fqir:         Agħtini ftit żmien ieħor.

Bankier:   Ma nagħtik żmien xejn! Nitfgħak il-ħabs!

(Gejtanu jkun qed jisma’ kollox, u jersaq lejn iż-żewġt irġiel.)

Gejtanu:   Sinjur, nagħtik kelma li niġbor il-flus li inti qed titlob lil dan l-imsejken. Sa ġimgħa oħra jkunu għandek.

(Il-bankier jgħaffeġ l-karti u jitlaq bil-herra)

Gejtanu:   (lill-fqir) Ħabib, mur id-dar bil-kwiet. Anzi l-istorja tiegħek se tkun il-bidu ta’ bank ieħor; bank li jsellef lill-foqra u ma jiħux imgħax.

Fqir:         Tajba l-idea!

Gejtanu:   U nsemmuh Monte di Pieta’, jiġifieri il-Bank tgal-Ħniena. Nafda f’Alla li dan il-bank jirnexxi, u ‘l quddiem għad ikun il-Bank ta’ Napli!

 

Minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: