Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat

Print Friendly, PDF & Email

Omelija fl-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat
Il-Ħadd 21 ta’ Frar 2016, it-Tieni Ħadd tar-Randan
Knisja arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala
L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex

ALLA JKELLEMNA FID-DLAM TAL-ĦAJJA

Il-dlam huwa esperjenza komuni għalina lkoll. Fil-ħajja hemm waqtiet fejn inħossu li s-separju jinżel fuq għajnejna, moħħna u qalbna u naqtgħu qalbna li jgħaddi dak il-mument tad-dlam. Din hija l-esperjenza tagħna individwali kif ukoll ta’ għadd ta’ familji – fil-fatt, kemm ikun hemm ġenituri li jibku mingħajr ma jintebħu wliedhom stess, għax iħossuhom li jkunu daħlu jew daħħluhom fi sqaq mudlam! Hija l-esperjenza ta’ kull min għandu vokazzjoni – tiegħi bħala isqof, tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tas-seminaristi.

Meta wieħed isib ruħu f’mument iebes bħal dan, ma jfissirx li dan ikun raġel jew mara ħażina. Fl-Ewwel Qari smajna r-rakkont ta’ Abraham. Kieku dan il-pellegrinaġġ spiritwali tiegħu bdieh b’ħafna entużjażmu; fil-fatt, meta sema’ lill-Mulej isejjaħlu, telaq kollox u ħalla art twelidu. Ma kienx jaf fejn kien sejjer, imma hu għamel att ta’ fiduċja f’Alla. Imma mbagħad Abraham daħal f’fażi tad-dlam! “Waqa’ fuq Abram ngħas qawwi u waqgħu fuqu biża’ u dalma kbira” (Ġen 15:12). Min minna ma jafx x’inhu l-biża’ tad-dlam fil-ħajja?

Mhux biss hemm id-dlam individwali, imma hemm ukoll dak li ħassieba Spanjola, Maria Zambrano, issejjaħ “id-dlam kollettiv u kulturali”. Bħala eżempji ta’ dan id-dlam fil-kollettività soċjali nsemmi dak li għandu x’jaqsam mal-familja – illum tant nisimgħu b’mudelli ta’ familja li bir-raġun nistaqsu x’inhi l-familja. Għandna mistoqsijiet dwar x’inhu l-bniedem u kemm nistgħu nintervienu fil-ħajja tiegħu. Saħansitra jqumulna mistoqsijiet dwar x’valur għandha l-ħajja, tant li hawn min hu tant fid-dlam li jaħseb li meta ma nkunux nistgħu nerfgħu aktar il-piżijiet, allura ntemmu l-ħajja tagħna stess jew ta’ ħaddieħor. M’iniex nitkaża jew ngħaddi ġudizzju fuq dawn il-qagħdiet, imma qed nagħti xi indikazzjoni dwar xi tfisser din id-dalma kollettiva u kulturali.

Hemm ukoll il-kollettività ekkleżjali. Ma nkunux boloh li ma nirrikonoxxux li anki l-komunita Nisranijà tgħaddi minn mumenti ta’ dlam. Fl-aħħar Ittra Pastorali għidna li xi drabi l-viżjoni tagħna ta’ Knisja “tiċċajpar” u ma nafux x’tifsila ser nagħtu lil din l-imbierka Knisja f’pajjiżna. X’tip ta’ Knisja rridu għas-soċjetà tagħna?

Iċ-ċpar li semmejt ifakkarni fl-esperjenza tat-tliet dixxipli li telgħu ma’ Ġesù fuq l-għolja tat-Trasfigurazzjoni. F’waqt minnhom, dawn it-tlieta daħlu fi sħaba u mtlew bil-biża’. Jien ninterpreta din is-sħaba bħala ċappa ċpar – xi darba ċ-ċpar tant ikun oħxon li wieħed ma jarax madwaru. Fil-każ tad-dixxipli dan iċ-ċpar kien ikkawżat mit-tħabbira li Ġesù kien għadu kif għamlilhom dwar il-passjoni u l-mewt tiegħu. Għax qabel telgħu fuq l-għolja, Ġesù qalilhom li Bin il-bniedem kien ser ibati ħafna, jiċħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba u joqtluh (ara Lq 9:22). Mhux diffiċli biex nifhmu li fid-dawl ta’ dan il-kliem waqgħet dalma fuq il-menti tad-dixxipli!

Għalkemm sabu ruħhom f’dawn il-qagħdiet, la Abraham u lanqas d-dixxipli ma qatgħu qalbhom mill-ħajja, għax fl-esperjenza tad-dlam u taċ-ċpar huma semgħu l-vuċi ta’ Alla. Alla jkellem lill-bniedem anki meta jkun fid-dlam.

Quddiem il-ġrajja tal-Passjoni, Ġesù wkoll bħal ħass dalma nieżla fuqu, tant li talab lid-dixxipli tiegħu biex jakkumpanjawh għax ried imur jitlob. Huwa normali li fil-mumenti tad-dlam u l-ambigwità, il-bniedem jinżel għarkupptejh fil-preżenza ta’ Alla u minn qalbu toħroġ il-karba: “Kellemni!”.

Hekk għamel Abraham u f’dik id-dalma waslitlu l-Kelma bil-barka ta’ Alla. Alla jwiegħdu dixxendenza kotrana u li l-wirt tiegħu jinfirex mix-xmara tal-Eġittu sax-xmara tal-Ewfrat.

Hekk għamlu t-tliet dixxipli u semgħu leħen mis-sħaba jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, isimgħu lilu”.

Dan id-dlam jitfaċċa f’kull storja umana, anki fl-istorja tal-vokazzjoni. Huwa normali li fid-dixxerniment tas-sejħa wieħed ikollu d-dubji, l-ambigwitajiet tiegħu u jibda jiddubita minn Alla u minnu nnifsu. Għalhekk nagħmel il-qalb lil dawk l-adolexxenti u żgħażagħ li jinsabu fil-mixja vokazzjonali, għax propju meta jkunu għaddejjin mill-lejl mudlam tas-sensi (espressjoni ta’ San Ġwann tas-Salib, ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, ta’ Santa Teresa ta’ Lisieux, u tal-Beata Teresa ta’ Calcutta), huma jisimgħu leħen il-Mulej.

Illum is-seminarista Joseph Hili ser jirċievi l-Ministeru tal-Lettorat biex f’isem il-Knisja jkun jista’ jxandar il-Kelma ta’ Alla. Għandna bżonn ta’ persuni li f’din id-dalma kollettiva u kulturali jwasslulna l-Bxara t-tajba li hija l-vuċi ta’ Alla.

Ma għandniex għalfejn nibżgħu meta ngħaddu mill-esperjenza tal-lejl mudlam, għax hekk inkunu nistgħu nifhmu lil min jinsab għaddej minn din il-fażi. Jekk aħna stess ma nġarrbux xi tfisser din l-esperjenza tad-dlam, faċli nkunu ttentati li naqtgħu l-qalb jekk mhux ukoll neskludu lil min hu fid-dlam, lil min qiegħed jagħmel mistoqsijiet eżistenzjali tqal, lil min, frott ta’ dawn il-mistoqsijiet mhux imwieġba, jista’ jieħu inizjattivi mhux tajbin għalkollox. Ma għandna naqtgħu jiesna minn ħadd. Ma għandniex għalfejn nirtiraw mir-realtajiet li ma humiex ċari għalkollox, anqas u anqas intellgħu l-ħitan tal-firda jew inħallu l-preġudizzju jaħkimna – imma naraw kif nistgħu nimxu flimkien, niddjalogaw u ngħinu lil din il-kollettività mdallma biex tisma’ l-vuċi ta’ Alla. Meta l-bniedem jisma’ “il-Leħen tal-Maħbub”, imbagħad ikun jista’ jara dak li ma jkunx qed jara b’għajnejh jew jisma’ bis-sensi naturali. Hekk ġara fuq l-għolja tat-Trasfigurazzjoni. Sa dakinhar għalihom Ġesù kien biss iben il-mastrudaxxa minn Nazareth; imma wara li għaddew mill-esperjenza tad-dlam u waslitilhom il-Kelma, huma setgħu jaraw lil Kristu sħiħ – lil Kristu msebbaħ.

Hekk jiġri lilna: għalkemm id-dlam huwa tqil u kollu riskji, jekk aħna niftħu qalbna għall-Kelma kollha ħlewwa u verità ta’ Alla, aħna naslu biex naraw dak li llum ma għadniex naraw.

%d bloggers like this: