Qari tas-Sibt tat-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – Is-Sibt

Qari I

Għajjat lill-Mulej Sidi! Tniehed, bint Sijon.

Lam 2, 2.10-14.18-19

Qari mill-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet

Il-Mulej Sidi, mingħajr ebda ħniena,

qered l-għamajjar kollha ta’ Ġakobb;

fil-korla tiegħu ġarraf il-fortizzi ta’ Ġuda.

Xeħet mal-art u żeblaħ is-saltna u l-kbarat tagħha.

Bilqiegħda fl-art u siekta,

ix-xjuħ ta’ bint Sijon;

it-trab tefgħu fuq rashom,

libsu l-ixkejjer;

u niżżlu rashom fl-art

ix-xebbiet kollha ta’ Ġerusalemm.

Infnew bid-dmugħ għajnejja,

u qalbi mħawda;

fwiedi mal-art imxerred,

għax bint il-poplu tiegħi ħerba waħda;

u fil-pjazez tal-belt it-tfal u t-trabi nfnew bla saħħa.

“Fejn huwa l-ħobż u l-inbid?” staqsew lil ommijiethom,

xħin bħal midruba kienu jinfnew fil-pjazez tal-belt,

u ruħhom kienet ħierġa fi ħdan ommhom.

X’naqbad ngħid għalik?

Ma’ min inxebbhek, bint Ġerusalemm?

Ma’ min inqabblek, u kif nista’ nfarrġek, xebba, bint Sijon?

Għax kbira l-ġerħa daqs il-baħar;

min jista’ jfejqek?

Kellhom għalik dehriet ta’ qerq u frugħa dawk il-profeti tiegħek,

li ma kixfulekx ħżunitek,

biex jeħilsuk mill-hemm li waqa’ fuqek,

imma qalulek biss dehriet giddieba,

kollha qerq u tagħwiġ.

Għajjat lill-Mulej Sidi!

Bint Sijon tniehed,

u xerred lejl u nhar id-dmugħ bħal xmara.

Mingħajr mistrieħ ta’ xejn,

tħallihomx jieqfu lil għajnejk mill-biki.

Qum billejl u għajjat xħin is-sahriet ikunu se jibdew;

xerred bħall-ilma qalbek quddiem il-Mulej Sidi;

erfa’ idejk lejh u itolbu għall-ħajja tat-tfal tiegħek,

mifnija bil-ġuħ f’salib it-toroq.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 73 (74), 1-2.3-5a.5b-7.20-21

R/. (19b): Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek

Għaliex, o Alla, warrabtna għal dejjem?

Għaliex tħeġġeġ qilltek kontra n-nagħaġ tal-merħla tiegħek?

Ftakar fil-ġemgħa li ksibt għalik mill-qedem,

it-tribù li int fdejt biex ikun wirtek;

ftakar f’Sijon, li fuqha bnejt l-għamara tiegħek. R/.

Itla’ sal-post li sar ħerba waħda:

kollox qered l-għadu fis-santwarju.

Għajtu l-għedewwa fil-post tal-laqgħat tiegħek;

hemm waħħlu l-istendardi tar-rebħa tagħhom. R/.

Bħal dawk li jxejru l-mannara fl-għoli

biex iqaċċtu s-siġar minn qalb il-bosk,

hekk huma kissru l-bibien tat-tempju,

bl-imterqa u l-mazza farrkuhom.

Taw in-nar lis-santwarju tiegħek;

kasbru għalkollox l-għamara tiegħek. R/.

Żomm quddiem għajnejk il-patt tiegħek,

għax l-art mimlija dlamijiet u dnewwa.

Tħallix l-imgħakkes fil-mistħija,

biex il-fqajjar u l-imsejken ifaħħru ismek. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 8, 17

Hallelujah. R/. Hallelujah

Kristu rafa’ fuqu d-dgħufija tagħna,

u tgħabba bil-mard tagħna.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb.

Mt 8, 5-17

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq”. Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu”. Qallu ċ-ċenturjun: “Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil wieħed ngħidlu: “Mur!”, u jmur; lil ieħor ngħidlu: “Ejja!”, u jiġi; u lill-ilsir tiegħi ngħidlu: “Agħmel dan!”, u jagħmlu”. Ġesù baqa’ mistagħġeb meta sama’ dan, u qal lil dawk li kienu miexja warajh: “Tassew, ngħidilkom, f’ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb fis-Saltna tas-Smewwiet, waqt li dawk li twieldu fis-Saltna jitkeċċew ’il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien”.

Imbagħad Ġesù qal liċ-ċenturjun: “Mur, ħa jsirlek kif emmint”. U l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Ġesù mar fid-dar ta’ Pietru, u ra li omm il-mara ta’ Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messilha idha, u d-deni ħallieha; imbagħad qamet u bdiet isservih. Filgħaxija mbagħad ġabulu quddiemu bosta li kienu maħkuma mixxitan, u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti, u fejjaq il-morda kollha. Biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżaija, meta qal: “Hu rafa’ fuqu d-dgħufija tagħna, u tgħabba bil-mard tagħna”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu