Qari tas-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa fuq it-Tieni Ħadd wara Għid il-ĦamsinIl-Qalb Imqaddsa ta’ ĠesùSolennità

Qari I

Jiena stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena nserraħhom.

Eżek 34:11-16

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

Dan jgħid Sidi l-Mulej: “Arawni, jien se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-ragħaj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f’nofs in-nagħaġ imxerrda tiegħu, hekk naħseb jien fin-nagħaġ tiegħi, u nsalvahom minn kull fejn xterdu fi żmien is-sħab u s-swied tal-ajru.

Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet, inġibhom lejn arthom. Nirgħahom fuq il-muntanji ta’ Iżrael, fil-widien u l-meddiet kollha tal-art. F’mergħat bnina għad nirgħahom, u fuq l-iġbla għolja ta’ Iżrael tkun mergħathom. Hemm jinxteħtu f’mergħa bnina, u jimirħu f’art tajba fuq il-muntanji ta’ Iżrael.

Jiena stess nirgħa n-nagħaġ tiegħi, u jiena nserraħhom, oraklu ta’ Sidi l-Mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, inreġġa’ lura l-imxerrda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħa, u nqawwi l-marida. Inħares is-smina u l-qawwija, u nirgħahom bil-ġustizzja”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali

Salm 22(23):1-3a,3b-4,5,6

R/.(1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni;

f’mergħat kollha ħdura jqegħedni.

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;

hemm hu jrejjaqni. R/.

Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu.

Imqar jekk nimxi f’wied mudlam,

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, huma jwennsuni. R/.

Int tħejji mejda għalija

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi,

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/.

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena

l-jiem kollha ta’ ħajti.

U ngħammar f’dar il-Mulej

sakemm indum ħaj! R/.

Qari II

Alla wriena l-imħabba tiegħu.

Rum 5:5b-11

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu, meta wasal iż-żmien, miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġġustifikati b’demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla! Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm iktar issa, li aħna ħbieb miegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu! Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla b’Sidna Ġesù Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 11:29ab

Hallelujah. R/. Hallelujah.

Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, jgħid il-Mulej;

għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli.

R/. Hallelujah.

jew

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 10:14

Hallelujah. R/. Hallelujah.

Jiena r-ragħaj it-tajjeb, jgħid il-Mulej;

jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi,

u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili.

R/. Hallelujah.

Evanġelju

Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli.

Lq 15:3-7

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Fariżej u lill-kittieba din il-parabbola: “Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom: ‘Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli’. Ngħidilkom: l-istess jiġri fis-smewwiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta’ ndiema”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: