Qari tal-Erbgħa tat-Tmintax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tmintax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – L-Erbgħa

Qari I

Bi mħabba ta’ dejjem ħabbejtek.

Ġer 31, 1-7

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

“F’dak iż-żmien, oraklu tal-Mulej,

jien inkun Alla tat-tribujiet kollha ta’ Iżrael,

u huma jkunu l-poplu tiegħi.

Dan jgħid il-Mulej:

Il-poplu li ħeles mis-sejf

sab ħniena fid-deżert:

Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu”.

Mill-bogħod il-Mulej deherlu:

“Bi mħabba ta’ dejjem ħabbejtek,

għalhekk il-ħlewwa tiegħi rfajt għalik.

Jien nerġa’ nwaqqfek fuq riġlejk, o xebba ta’ Iżrael, u inti tieqaf.

Terġa’ tiżżejjen bit-tnabar tiegħek, u toħroġ tiżfen ferrieħa.

Terġa’ tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Samarija;

il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott.

Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta’ Efrajm l-għassiesa jgħajtu

u jgħidu: “Qumu, ejjew nitilgħu Sijon għand il-Mulej, Alla tagħna”.

Għax dan jgħid il-Mulej: Għannu bil-ferħ għal Ġakobb,

sellmu lill-ewlieni fost il-ġnus.

Xandru, faħħru u niedu:

“Il-Mulej salva l-poplu tiegħu,

il-fdal ta’ Iżrael”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Ġer 31, 10.11-12ab.13

R/. (ara 10d): Il-Mulej iħarisna kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu

Isimgħu, ġnus, kelmet il-Mulej,

xandruha ’l bogħod fil-gżejjer u għidu:

“Dak li xerred lil Iżrael jiġbru,

u jħarsu kif ragħaj iħares il-merħla tiegħu”. R/.

Għax il-Mulej feda lil Ġakobb,

ħelsu minn id wieħed aqwa minnu.

Għad jiġu u jgħannu fuq l-għolja ta’ Sijon,

u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-Mulej. R/.

Jifirħu x-xbejbiet biż-żfin,

jifirħu ż-żgħażagħ u x-xjuħ.

“Jiena nbiddel il-vistu tagħhom f’hena,

infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom”. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 7, 16

Hallelujah. R/. Hallelujah

Profeta kbir qam fostna,

u Alla żar il-poplu tiegħu.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Mara, il-fidi tiegħek kbira!

Mt 15, 21-28

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David! Binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna”. Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna”. Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael”. Iżda hi resqet, inxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!”. Hu weġibha: “Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi”. “Hekk hu, Mulej”, qaltlu: “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom”. Imbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq”. U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: