Qari tat-Tlieta tal-Erbgħa u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta

Qari I

Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt, u li l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor.

Dan 2, 31-45

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel

F’dak iż-żmien, Danjel qal lil Nabukodonosor: “Sultan, int kellek din id-dehra: kien hemm statwa, statwa kbira tassew u tleqq tal-għaġeb; kienet wieqfa quddiemek, u d-dehra tagħha kienet tal-biża’. Ras din l-istatwa kienet tad-deheb, sidirha u dirgħajha tal-fidda, żaqqha u kuxxtejha tal-bronż, riġlejha tal-ħadid, u saqajha biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal. Inti u tħares inqatgħet ġebla, bla ma messha ħadd, laqtet l-istatwa f’saqajha tal-ħadid u t-tafal, u għamlithomlha frak. Imbagħad tfarrku f’daqqa waħda l-ħadid, it-tafal, il-bronż, il-fidda u d-deheb, u saru qishom il-karfa li tittajjar minn fuq il-qiegħa fis-sajf. U r-riħ ġarrhom miegħu, u ebda ħjiel tagħhom ma baqa’. U l-ġebla li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha.

Din hija l-ħolma; issa ħa ngħidu wkoll it-tifsira tagħha quddiem is-sultan. Int, sultan tas-slaten, li lilek Alla tas-sema tak is-saltna, is-setgħa, il-qawwa u l-glorja, u li ħallielek f’idejk lil ulied il-bnedmin, il-bhejjem tar-raba’ u l-għasafar tal-ajru kull fejn jinsabu, u qiegħdek taħkem fuqhom kollha, inti huwa r-ras tad-deheb. Warajk għad tqum saltna oħra, inqas minnek; u mbagħad saltna oħra, it-tielet waħda, tal-bronż, li tkun taħkem fuq l-art kollha.

Ikun hemm ukoll ir-raba’ saltna qawwija daqs il-ħadid, u ladarba l-ħadid ifarrak u jisħaq kollox, hekk din is-saltna tkisser u tfarrak lill-oħrajn kollha. U billi s-saqajn u s-swaba’ rajthom biċċa tafal tal-fuħħari u biċċa tal-ħadid, is-saltna tkun maqsuma, u jkollha fiha mill-qawwa tal-ħadid, ladarba mat-tafal kien hemm imħallat il-ħadid. U kif is-swaba’ tas-saqajn kienu biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal, hekk is-saltna tkun biċċa qawwija u biċċa dgħajfa. U bħalma int rajt il-ħadid imħallat mat-tafal, hekk huma jitħalltu bejniethom bi żwiġijiet imma ma jingħaqdux waħda mal-oħra, l-istess kif il-ħadid ma jingħaqadx mat-tafal.

Imbagħad, fi żmien dawn is-slaten, Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt, u li l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor. Hija tfarrak u ttemm is-saltniet l-oħra kollha, waqt li hi tibqa’ wieqfa għal dejjem. Kien għalhekk li int rajt mill-muntanja tinqata’ ġebla bla ma messha ħadd, u farrket il-ħadid, il-bronż, it-tafal, il-fidda u d-deheb. Il-kbir Alla għarraf lis-sultan b’dak li għad jiġri ’l quddiem. Il-ħolma hija minnha, u t-tifsira tagħha ta’ min jemminha”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Dan 3, 57.58.59.60.61

R/. (59b): Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej. R/.

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej. R/.

Bierku, smewwiet, il-Mulej. R/.

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej. R/.

Bierku, setgħat kollha, il-Mulej. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Apok 2, 10ċ

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ibqa’ fidil sal-mewt, jgħid il-Mulej

u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ma tibqax ġebla fuq oħra.

Lq 21, 5-11

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”.

U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?”. Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux. Għax għad jiġu ħafna f’ismi u jgħidu: “Jien hu”, u: “Iż-żmien wasal”. Tmorrux warajhom! Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnufih”.

Imbagħad qalilhom: “Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art titheżżeż bil-kbir, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mard li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża’ u sinjali tal-għaġeb”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: