Qari tat-Tlieta tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta

QARI I
Tgħallmu agħmlu t-tajjeb, fittxu d-dritt.
Iż 1:10,16-20

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Isimgħu l-kelma tal-Mulej,
intom prinċpijiet ta’ Sodoma;
agħtu widen għat-tagħlim ta’ Alla tagħna,
intom nies ta’ Gomorra!
“Inħaslu u tnaddfu,
neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja,
ieqfu mill-ħażen.
Tgħallmu agħmlu t-tajjeb,
fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji,
iddefendu l-iltim,
aqbżu għall-armla”.

“Ejjew, mela, nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej.
Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt,
isiru bojod bħas-silġ;
imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi,
isiru bojod bħas-suf.
Jekk intom tridu u tobdu,
intom tieklu l-ġid tal-art.
Iżda jekk tgħidu le u twebbsu raskom,
ix-xabla tikolkom,
għax fomm il-Mulej tkellem”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 49(50):8-9,16bċ-17,21,23

R/. (23b): Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla.

Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi.
Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek,
jew gidien mill-imrieħel tiegħek. R/.

Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,
u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,
int, li tobgħod it-twiddib,
u tixħet kliemi wara dahrek? R/.

Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;
forsi ħsibt li jiena bħalek!
Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek.
Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni;
lil min jimxi bis-sewwa
nurih is-salvazzjoni ta’ Alla. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Eżek 18:31

Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Biegħdu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-Mulej,
u ġeddu qalbkom u ruħkom.
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

EVANĠELJU
Kliem biss għandhom, imma fatti xejn.
Mt 23:1-12

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kulma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kulma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejħulhom ‘Rabbi’. Imma intom tħallux min isejħilkom ‘Rabbi’, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejħu lil ħadd ‘missierkom’ fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom ‘mexxejja’, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: