Għal Alla ħadd ma hu kelb

Print Friendly, PDF & Email

It-Sibt 19 ta’ Awwissu 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Festa ta’ Kemmuna, Knisja tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu.

Kemm hija esperjenza kerha meta wieħed ikun irrifjutat, imwarrab jew mogħti l-ġenb! Fil-ħajja jistgħu jfaqqsu diversi motivi għaliex persuna tista’ tiġi eskluża, bħalma huwa minħabba għażliet li tkun għamlet fil-ħajja, minħabba l-karattru tagħha, minħabba r-razza jew kulur ta’ ġildha, minħabba twemmin politiku jew reliġjuż tagħha, jew minħabba raġunijiet ekonomiċi. L-emarġinazzjoni hija realtà kattiva u toħloq weġgħat kbar.

Bħalma aħna nistgħu nbatu għax xi ħadd iwarrabna, aħna nafu nkunu wkoll minn dawk

li nitfgħu lill-oħrajn f’xi miżbla.

Anki l-komunità Nisranija trid toqgħod attenta li ma twaddab lil ħadd ’il barra – għaliex faċli nkunu ħfief biex nuru l-bieb ta’ barra lil dawk li skont il-kriterji tagħna ma jkunux laħqu l-grad mixtieq.

Imma l-agħar tbatija li jgħaddi minnha l-bniedem hija meta jidħollu fellus f’moħħu u jibda jaħseb li Alla jkun tah dahru u telqu!

Il-mara Kangħanija li jsemmi l-Vanġelu (Mt 15:23-28) għaddiet minn din l-esperjenza kiebja. Billi din il-mara kienet barranija u ta’ twemmin reliġjuż differenti, hija kienet imkeċċija u ddisprezzata mil-Lhud. Razzitha tant kienet mistkerrha li lill-Kangħanin il-Lhud kienu jsejħulhom “klieb”. Kelma iebsa li tfieri l-qalb. B’xorti ħażina, anki llum ġieli nsejħu lil xulxin “klieb”. Kliem bħal żibel, ruffjana u qaħba huma ftit fost l-appellattivi famużi li jintużaw illum biex inbaxxu u neskludu.

Fil-Vanġelu, Ġesù bħal donnu jipprova ma jikkalkulahiex lil din il-mara li resqet titolbu jfejjaq lil bintha. Fil-fatt jgħidilha li hu kien mibgħut għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael biss u li ma kienx sew li hi tieħu l-ħobż tal-ulied biex titma’ lill-klieb! Imma Ġesù ma setax jieħu din l-attitudni. Kif jista’ jkun li Alla jbarri lil xi ħadd? Jekk Alla jagħmel dan, allura mhux Alla! Imma Ġesù għamel hekk biex juri kemm kienet żbaljata l-attitudni tal-Lhud.

IMG_1750

Interessanti li l-karba tal-mara barranija kellha l-qawwa li ddewweb il-qalb ta’ Alla! Mara li kienet meqjusa “kelba” tasal biex tibdel il-qalb ta’ Alla. Il-vuċi tal-fqir tikkonverti lil Alla! Din il-mara pagana kienet kawża biex Ġesù jibdel il-pjan tiegħu. Hija twasslu biex jespandi l-konfini tal-ministeru tiegħu u jiftaħ għan-nagħaġ li ma kinux mill-merħla ta’ Iżrael. Kienet din il-mara li qanqlitu biex il-ħobż ma jkunx irriservat biss għall-magħżulin, imma jingħata wkoll lil dawk li ma kinux ta’ ġewwa.

Din il-mara ma kinitx tmur it-Tempju u anqas ma kienet midħla ta’ x’qalu l-profeti; imma Ġesù xorta jfaħħar il-fidi tagħha. Għax il-fidi qabel kollox mhix frott tal-moħħ, imma kif jgħid San Pawl, “wieħed jemmen f’qalbu” (Rum 10:10). Din il-mara ma kellhiex għarfien ta’ x’tgħid il-Bibbja jew il-Katekiżmu dwar Alla, imma kienet temmen bis-sħiħ li fil-qalb ta’ Alla ma hemmx “ulied” u “klieb”, għax Alla jħoss ma’ kull bniedem; hija kienet temmen li Alla jimpurtah aktar mit-tbatija tal-bniedem milli mir-reliġjon tiegħu.

Għalhekk nagħmel il-qalb lil dawk li llum huma sajmin minn dak li jgħid il-Vanġelu u minn dak li hemm fil-Katekiżmu, u forsi wkoll ma jmorrux għall-quddiesa tal-Ħadd; għalkemm intom tħossukom fiż-żarbun ta’ dik il-mara barranija u pagana, ftakru li m’intomx irrifjutati minn Alla. Huwa biss meta niskopru kemm il-Mulej huwa twajjeb u ħanin magħna li nitħeġġu biex insiru nafu l-Vanġelu, jibda jinteressana t-tagħim tal-Katekiżmu u nibdew niggustaw is-sehem tagħna fl-Ewkaristija.

B’dan l-atteġġjament tiegħu Ġesù wera li ħadd ma huwa rrifjutat, lanqas il-pagani jew dawk li jaduraw alla differenti bħalma kienet tagħmel din il-mara. Għal Alla aħna lkoll ulied, sew jekk aħna nagħmlu parti mill-poplu l-magħżul u sew jekk ġejjin minn formazzjoni oħra. Dak li jolqot il-qalb ta’ Alla huwa l-fatt li l-bniedem huwa bil-ġuħ (mhux għall-ħobż imma għall-imħabba). Il-ġuħ jgħakkes lil kulħadd, sew jekk wieħed ikun Nisrani tajjeb u sew jekk ma jkunx! Għal Alla ħadd ma hu “kelb”, imma lkoll uliedu, ħadd eskluż.

Nistħajjel li meta qed nitkellem hekk jista’ jkun hawn xi ħadd jgħid li l-Isqof qed ikun “populista” – li l-Isqof irid jintgħoġob man-nies! Niżgurakom li dan mhux minnu. Jien konxju li għad irrid nagħti kont ta’ għemili lil Alla; proprju għax irrid inwieġeb quddiem Alla, inħossni fid-dmir li nurikom il-qalb miftuħa ta’ Alla li tħaddan lil kulħadd.

Jekk dik il-mara/omm kienet daqshekk qawwija li qanqlet il-qalb ta’ Alla u qalgħet il-fejqan ta’ bintha, kemm għandu jkollna fiduċja f’Marija, Omm Alla u Omm tagħna, li tidħol għalina quddiem Binha Ġesù! Nagħmlu l-qalb, konvinti li fid-dar ta’ Alla hemm wisa’ għalina lkoll, anki jekk pagani u barranin, u nersqu bit-tama għand il-Madonna nitolbuha tinterċedi għalina biex ħadd ma jibqa’ bi stonku vojt.

Leave a Reply

%d bloggers like this: