Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tal-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017

L-Evanġelju tal-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 15-21

Maħduma bizzilla. Hekk ħasbu u hekk riedu u hekk għamlu. Kemm hu sabiħ il-ftehim! Kemm hu ikraħ il-ftehim meta l-ħsieb warjah ikun li tonsob jew tqarraq. Fthiemu l-għedewwa biex jonsbu u jkollhom fuq xhiex jixlu lil min kien ikbar minnhom. Kellu raġun meta qal li ulied id-dlam, ma min hu tal-qatgħa tagħhom huma iktar għaqlin minn ulied id-dawl. Jafu li fl-għaqda hemm is-saħħa imma nsew li l-għaqda tal-qattiela twassal għall-mewt tagħhom stess, għax min joqtol bis-sejf, bis-sejf imut.

Mhux l-għaqda biss, mhux il-ftehim biss. Il-kliem sabiħ, il-lagħqiżmu u l-adulazzjoni normalment dejjem jaħdmu għax kulħadd jieħu gost ikun imfaħħar u gglorifikat. Mgħallem aħna tassew nammirawk, aħna fans tiegħek, aħna ħbieb tiegħek. Il-ħażen tal-bniedem malizzjuż magħqud ma’ ħażen ta’ oħrajn bħalu, malli tagħraf x’inhu tassew, ikexkxek. Imma sakemm tinduna bih huwa nasba tal-biża’, li ħafna, kellhom raġun jaħsbu hekk il-fariżej, normali jaqgħu fiha u jħallu lil min joħdilhom dak kollu li huwa l-iktar għażiż għalihom. Persuna li tieħu gost b’min ifaħħar dehritha biex jifridha minn dawk li dejjem ħabbet u għożżot. Perusna li toghxa meta xi ħadd jgħidilha li l-opinjoni tagħha, anke jekk hija l-iktar stupida, hija tajba u mportanti, biex iwassalha tisserdaq u tkun arroganti fuq kulħadd, u tispiċċa biex ħadd ma jissaportiha. Il-qerq sottili li jeqrdina jekk ma nindunawx bih.

Iżżda Ġesù la kien, u laqnas qatt ma pprova jkun ‘normali’. Qatt ma fittex li joqgħod sew f’dak li kulħadd jaġseb li hi n-normalità. Għalih il-verità li ġejja minn Alla u mnissla fl-imħabba tiegħu hija n-‘normalità’ u għalhekk kien għadma iebsa. Min ma jkunx faċli jsib ruħu mmexmex minn kulħadd. Imma Ġesù ma kienx. Ġesù għandu l-ħila jara lil hinn mill-ewwel wiċċ li jsib quddiemu u jara t-tieni wieħed moħbi warajh. Għalhekk jinduna bl-ipokrisija ta’ min jipprova jilgħaqu biex jonsbu.

Id-dinar kien munita tal-fidda li l-evanġelista kien jaf sew x’inhi. Kien jiġbor it-taxxi u kien jistenna li kulħadd kellu jħallas din il-paga ta’ ġurnata lill-imperatur. Fuq il-munita kien hemm wiċċ Tiberju, l-imperatur dak iż-żmien u la fuqha kien hemm wiċċu jfisser li l-munita kienet tiegħu. Jużaha għand min qiegħeda imma hija proprjetà tiegħu. It-taxxa, għal min iħallasha kienet tfisser (bħal ma xi ftit jew wisq tfisser għalina llum) li kullħadd kellu jaħdem ġurnata għall-imperatur (li għal-Lhud kien il-ħakkiem barrani); tagħti lill-imperatur ġurnata minn ħajtek, kull tant żmien, turih li inti tiegħu.

Il-kliem ta’ Ġesù, użat u abbużat minn min ried u għadu jrid il-firda bejn il-bniedem u ruħu u hekk joqtol fih kull kuxjenza bejn tajjeb u ħażin, bejn dak li hu ġust u dak li hu abużiv, għandu tifsira ħafna iktar fonda minn dak li jidher fil-wiċċ. Agħti lura dak li ġejt mogħti. Rodd lil Ċesari dakli hu tiegħu u lil Alla dak li hu tiegħu. Il-problmea l-kbira tal-lhud ma kienx il-valur tal-munita fiha nnifisha imma dak li kienet tfisser; la int obbligat tagħti dik il-munita barranija lill-proprjetarju tagħha, għalihom kien ifisser li huma tiegħu, li jiddependu minnu. Ġesù laqat il-musmar fuq rasu. Iktar milli tweġiba Ġesù għamlilhom mistoqsija diretta lejn qalbhom. Int ta’ min int? Ta’ Ċesari jew ta’ Alla. X’tagħmel? Dak li jrid bniedem bħalek li jiddandan bis-setgħa tiegħu fuqek jew dak li jrid Alla li mgħandu xejn fi ħseibu ħlief il-ġid tiegħek?

Aħan llum niftaħru biċ-ċiviltà tagħna mibnija fuq libertajiet u drittijiet mogħtija lilna minn xulxin. Inħossuna kburin li nippermettu lil xulxin ikollna libertajiet u drittijiet. Nogħxew inpenġu lil Alla bħala dak li jiċħad kull libertà u kull dritt, kompetitur tal-bniedem. I-tentazzjoni originali tas-serp. Ma jridkomx tieklu minnha biex ma tkunux bħalu, ara jien, irridkom tieklu minnha, biex tkunu bħali. Kemm hi tentazzjoni kiefra li tifred lill-missier mill-iben, lil min hu maħbub minn min iħobbu.

Ir-riżulatat nafu x’inhu? Biex inwieġbu din il-mistoqsija mhux barra minna rridu nħarsu iżda fil-qalba tagħna nfusna. Jien ta’ min jien? Ta’ Alla li jħobbni jew ta’ bnedmin (inkluż jiena stess) kapriċċużi, mikluba għas-setgħa, immexxija mil-ġibdiet, l-interessi, l-aptiti u l-burdati tagħhom? Ta’ min nagħti kas? Ta’ Alla li jħeġġiġni nħobb lili nnifsi u lill-oħrajn bl-istess kejl, jew ta’ min jirnexxilu, bl-għotja taċ-ċejċa, jifridni mill-oħġrajn, inissel fija antipatija u kultant mibgħeda għax jagħtini l-impressjoni li ħajti hija tiegħi u nista’ nagħmel biha li rrid u li jfettili (u ovvjament ħaddieħor jagħmel l-istess)?

L-Evanġelju tallum m’hux soluzzjoni għal mistoqsija trabokk imma stedina biex naħsbu b’moħħna u nagħrblu lilna nfusna dwar min tassew aħna u kif tassew sirna; mhux biex naraw jekk hux qed naqdu dmirna lejn wieħed jew lejn ieħor (għax id-dmir huwa meħtieġ fejn l-imħabba ma hemmx) iżda biex nagħrfu dak li Alla tana u lil min qed nagħtuh lura b’lejaltà u bl-istess kejl. Ma’ min int? Ma’ min iqarraq bik u jgħidlek li jagħtik dak li hu diġa tiegħek jew ma’ min jagħtik kollox biex tkun miegħu?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: