Illum il-Knisja tfakkar lil Santa Margerita minn Cortona

Print Friendly, PDF & Email

Fis-16 ta’ Mejju l-Knisja tfakkar lil Santa Margerita minn Cortona, Penitenti li għexet bejn is-snin 1248 sa 1297.

Twieldet Alviano, ħdejn Terni fit-Toscana. Ta’ seba’ snin tilfet ’l ommha, u sentejn wara missierha reġa’ żżewweġ. Kienet ta’ natural li jitlob l-imħabba, u din ftit sabitha minn mart missierha.

Ta’ sbatax-il sena, iltaqgħet ma’ kavallier żagħżugħ u ħarbet miegħu minn dar missierha, bit-tama li tiżżewġu. Għexet miegħu għal disa’ snin fil-kastell ħdejn Montepulċjano, titolbu dejjem biex jiżżewwiġha; iżda ta’ xejn minkejja l-frott li kellhom, għad li fuq qalbha.

Anki f’dan il-perjodu ta’ dnub, kellha mħabba kbira lejn il-fqar u kienet tgħinhom kemm tista’. Kienet ukoll tfittex ta’ sikwit xi mkien imwarrab, fejn tista’ taħseb fuq ħajja ta’ penitenza u ta’ mħabba t’Alla.

Wara disa’ snin ta’ din il-ħajja fid-dnub, fl-1274, miet traġikament il-maħbub tagħha. Raddet kull ma kien taha lill-familja tiegħu, u biċ-ċkejken marret tħabbat wara bieb missierha. Kien jilqagħha iżda martu ma riditx u kellha titlaq għal għonq it-triq.

Id-demonju fesfsilha li tinnegozja sbuħitha. Iżda talbet bil-ħrara u semgħet bħal leħen iwissiha biex tmur tħabbat wara bieb il-kunvent tal-Franġiskani fil-belt ta’ Cortona u titlobhom biex imexxuha huma. Għamlet qrara ġenerali għand patri Franġiskan, li mistagħġeb bl-indiema tagħha taha l-assuluzzjoni.

Għal tliet snin għaddiet ħajja ta’ penitenza u t-tentazzjonijiet aktar saħħuha biex tagħti ruħha għal kollox ’l Alla. Kienet issum ħobż u ħaxix ta’ sikwit, u b’hekk ħarġet rebbieħa fuq il-ġibdiet tad-dinja. Wara tliet snin ta’ prova aċċettawha bħala penitenti terzjarja tal-ordni ta’ San Franġisk. Bħall-qaddis ta’ Assisi, kienet tiġbor biex tgħix, u fl-istess ħin taqdi lill-proxxmu tagħha u ddur bil-morda.

Hija ħabirket li teduka lil binha li wara sar Franġiskan u wara x-xogħol kienet tiddedika lilha nnfisha għall-morda fqar minn rajha u b’don ta’ organizzatriċi. Mal-ħidma tagħha ta’ kuljum hija kienet issib ħin biex timmedita l-Passjoni ta’ Kristu u tagħmel ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija li lejh kellha devozzjoni kbira. Kienet torqod f’ċella qrib il-knisja ta’ San Franġisk fuq mejda tal-injam. Kienu jiġu għandha nies għall-pariri u biex tagħmilha ta’ medjatriċi bejn partijiet miġġielda, bejn in-nies ta’ Cortona u l-Arċisqof ta’ Arezzo.

Kien fis-sena 1277, li semgħet għall-ewwel darba leħen jistaqsiha: “xi trid, ‘poverella’?” Hi wieġbet: “ma rrid xejn ħliefek, Mulej!” Wara żmien il-leħen beda jsejħilha “binti” u mhux aktar “l-imsejkna.”

Waqqfet sptar għall-morda fqar u biex iduru bihom waqqfet kongregazzjoni ta’ Sorijiet Terzjarji, taħt l-isem ta’ “Le Poverelle”. Waqqfet ukoll konfraternità tal-Madonna tal-Ħniena.

Fl-1288, marret tgħix ħdejn il-knisja ta’ San Bażilju, biex tkun aktar fil-ġabra. Hawn għaddiet l-aħħar snin ta’ ħajjitha u hawn difnuha wara li għexet għal 23 sena ħajja penitenti u mkebbsa bl-imħabba t’Alla.

Wara mewtha, fit-22 ta’ Frar, 1297, il-belt bi ħġarha bdiet tqimha bħala “beata.” Il-knisja ta’ San Bażilju reġgħet inbniet b’isimha, u ġisimha jinsab inkorrott sal-lum magħluq ġo kaxxa tal-fidda fuq l-altar maġġur.

Kienet ikkanonizzata uffiċjalment mill-Papa Benedittu XIII fis-16 ta’ Mejju fis-sena, 1728. Il-fdalijiet tagħha jinsabu fis-santwarju ddedikat lilha ġewwa Cortona. Fra Giunta Bevegnati, id-direttur spiritwali tagħha, kiteb il-“Leġġenda ta’ Santa Margerita,” li fiha r-revelazzjonijiet li kellha.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: