Żjara mill-isbaħ ta’ Josemaría Escrivá fiċ-Ċentru Onkoloġiku Sir Anthony Mamo

Print Friendly, PDF & Email

Waħda miż-żjarat tassew sbieħ li kellna xi xhur ilu fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo kienet dik tar-relikwa tal-qaddis San Josemaría Escrivá. Aktar ma niftakar dwar din il-viżta aktar inħoss il-ferħ u l-ħafna sliem li l-Mulej tefa fuq il-pazjenti, fuqna bħal staff flimkien mal-familjari u l-komunitajiet tagħna.

Imma min kien San Josemaría Escrivá? U x’kienet il-kontribuzzjoni tiegħu għall-Knisja u għas-soċjetà? San Josemaría Escrivá twieled f’Barbastro ġo Spanja fid-9 ta’ Jannar 1902. Kien ordnat saċerdot f’Saragossa nhar it-28 ta’ Marzu 1925. Nhar it-2 t’Ottubru 1928, imnebbaħ mill-Mulej, waqqaf l-Opus Dei (ix-xogħol ta’ Alla). Bħalma għallem il-Konċilju Vatikan it-Tieni, kull persuna mgħammda hi msejħa timxi wara Kristu mill-viċin, billi tgħix skont il-Vanġelu u li twassal it-tagħlim tiegħu lill-oħrajn. Għalhekk, l-għan tal-Opus Dei hu li jikkontribwixxi għal din il-missjoni evanġelizzatriċi tal-Knisja, billi trawwem qalb l-Insara tal-klassijiet soċjali kollha ħajja li hi konsistenti mal-fidi tagħhom, qalb iċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ħajjiet tagħhom. U dan iseħħ permezz tal-qdusija ta’ xogħolhom.

Għalhekk, uħud mill-fatturi tal-ispirtu tal-Opus Dei, huma dawn: Il-filjazzjoni Divina. San Josemaría Escrivá kiteb hekk: “Il-filjazzjoni Divina hu s-sies tal-ispirtu tal-Opus Dei. In-Nisrani hu iben Alla minħabba l-magħmudija. B’hekk, il-formazzjoni ipprovduta permezz tal-Prelatura tal-Opus Dei tipprova trawwem fost l-Insara l-awareness li huma ulied Alla u li tgħinhom jgħixu hekk. Hi trawwem il-fiduċja fil-providenza divina, fis-sempliċità tad-djalogu tagħhom mal-Mulej, fl-awareness profonda tad-dinjità ta’ kull persuna u tal-bżonn tal-fraternità qalb il-popli, imħabba tassew Nisranija għad-dinja u għar-rejaltajiet umani maħluqa mill-Mulej u sens ta’ kalma u ottimiżmu.

Il-ħajja ordinarja. Jikteb San Josemaría: “Hu fost il-ħwejjeġ l-aktar materjali tad-dinja li aħna nistgħu nqaddsu lilna nfusna, naqdu lill-Mulej u lill-bnedmin kollha”. Hekk, ngħidu aħna, il-familja, iż-żwieġ, ix-xogħol, f’kelma waħda l-attivitajiet kollha tagħna, huma opportunitajiet biex wieħed jersaq lejn u jimita lil Ġesù, billi jipprova jgħix il-karità, is-sabar, l-umiltà, l-għaqal, l-integrità, il-ferħ u l-virtujiet umani u Insara l-oħra kollha.

Ix-xogħol li jqaddes. Ix-xogħol li jqaddes ifisser li wieħed jaħdem bl-ispirtu ta’ Kristu, li jaħdem b’mod kompetenti u etiku, bil-għan li jħobb lill-Mulej u jaqdi lill-oħrajn. B’hekk wieħed iqaddes lid-dinja minn ġewwa billi jagħmel il-Vanġelu preżenti fl-attivitajiet kollha kemm jekk ikunu kbar u li jarahom kulħadd u kemm jekk ikunu umli u moħbija. F’għajnejn il-Mulej dak li jgħodd hu l-imħabba li hi mpoġġija fix-xogħol u mhux is-suċċess uman tiegħu.

It-talb u s-sagrifiċċju. Il-formazzjoni mogħtija mill-Opus Dei tħeġġeġ għat-talb u għas-sagrifiċċju bil-għan li tgħin l-isforzi biex wieħed iqaddes ix-xogħolijiet ordinarji. Mela, il-membri jitħabtu biex jinkoporaw f’ħajjithom ċerti prattiċi Insara, bħat-talb, il-quddiesa ta’ kuljum, il-qrar u l-meditazzjoni tal-Vanġelu. Id-Devozzjoni lejn Ommna Marija tokkupa post tabilħaqq importanti f’qalbhom. Barra minhekk, fl-impenn tagħhom li jimitaw lil Kristu, il-membri tal-Opus Dei jippruvaw jimitawh billi jippruvaw jiksbu spirtu ta’ penitenza billi joffru sagrifiċċji żgħar, partikolarment dawk li jgħinuhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom b’fedeltà u jagħmlu l-ħajja isbaħ għall-oħrajn bħaċ-ċaħda tal-pjaċiri żgħar, isumu, jagħtu karità u l-bqija.

L-għaqda tal-ħajja. San Josemaría fisser li l-Insara li qed jaħdmu fid-dinja m’għandhomx jgħixu “ħajja doppja. Minn naħa ‘l waħda, ħajja interjuri, ħajja ta’ għaqda mal-Mulej; minn naħa l-oħra, ħajja separata u distinta b’mod professjonali, soċjali u familjari”. Għall-kuntrarju: “Hemm biss ħajja waħda, li hi magħmula mid-demm u l-laħam. U hi din il-ħajja li għandha issir, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem, qaddisa u mimlija bil-Mulej”.

Libertà. Il-membri tal-Opus Dei huma ċittadini ordinarji li għandhom l-istess drittijiet u dmirijiet u huma suġġetti għall-istess obbligazzjonijiet bħal kull ċittadin ieħor. Fl-attivitajiet professjonali, familjari, politiċi, finanzjari u kulturali, huma jġibu ruħhom b’responsabbiltà personali u b’libertà. Ma jinvolvux la lill-Knisja u lanqas lil Opus Dei fid-deċiżjonijiet tagħhom. U lanqas ma jippreżentaw dawk id-deċiżjonjiet bħala l-uniċi soluzzjonijiet Kattoliċi. Dan ifisser li jirrispettaw il-libertà u l-opinjonijiet ta’ l-oħrajn.

Il-karità. Li tiltaqa’ ma’ Kristu hu li ssib teżor li wieħed qatt ma jista’ jieqaf jaqsmu ma’ ħaddieħor. L-Insara huma xhieda għal Ġesù u jwaqqfu l-messaġġ tiegħu ta’ tama qalb sħabhom, bl-eżempji tagħhom u kliemhom. Hekk kiteb San Josemaría: “Flimkien mal-kollegi, il-ħbieb u l-familjari u f’li inaqsu l-interessi tagħhom, aħna nistgħu ngħinuhom jersqu aktar lejn Kristu”. Ix-xewqa li ngħinu lill-oħrajn isiru midħla ta’ Kristu, li hi konsegwenza diretta tal-karità (jiġifieri, l-imħabba ta’ Alla fuq kull ħaġa oħra u tal-proxxmu bħalna nfusna) ma tistax tiġi mifruda mix-xewqa li wieħed jikkontribwixxi għas-sejbien ta’ soluzzjonijiet għall-bżonnijiet materjali u għall-problemi soċjali tal-madwar.

Josemaría miet ħesrem f’Ruma nhar is-26 ta’ Ġunju 1975, wara li b’imħabba kbira ta l-aħħar ħarsa lejn ix-xbieha tal-Madonna li kellu fil-kamra fejn kien jaħdem. L-Opus Dei kienet ġa infirxet madwar il-ħames kontinenti b’iżjed minn 60,000 membru minn 80 nazzjon, taqdi ‘l-Knisja bl-istess qima u f’għaqda sħiħa mal-Papa u l-Isqfijiet, kif dejjem għallem San Josemaría. F’Ruma, nhar is-6 t’Ottubru 2002, il-Papa Ġwanni Pawlu II ikkanonizza lill-Fundatur ta’ l-Opus Dei. Il-festa liturġika tiegħu tiġi ċċelebrata nhar is-26 ta’ Ġunju.

Ħa nfakkru ftit fil-kliem mill-isbaħ tal-omelija li għamel San Josemaría Escrivá, li għandha bħala titlu: Imħabba ħerqana għad-dinja, tat-8 t’Ottubru 1967. “Fejn jinsabu x-xewqat nobbli tagħkom, fejn intom twettqu x-xogħol tagħkom u fejn ixxerrdu l-imħabba tagħkom, hemmhekk tiltaqgħu ta’ kuljum ma’ Kristu. Il-qdusija għandna nfittxuha f’dak li hu materjali waqt li naqdu l’Alla u ‘l bnedmin kollha. Għeżież uliedi, wieħed jaħseb li s-sema u l-art jiltaqgħu ‘il bogħod lejn ix-xefaq, iżda dan mhux hekk. Huma jiltaqgħu tassew ġewwa qalbkom meta tgħixu b’mod qaddis il-ħajja ta’ kuljum”.

Xi ġmiel ta’ kliem! X’direzzjoni ta’ ħajja! Għalhekk, din hi t-talba tal-Fundatur ta’ l-Opus Dei, San Josemaría Escrivá, li seħbittna fil-mawra mill-isbaħ tal-għażiża relikwa tiegħu fostna, fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo:

O Alla, li permezz ta’ Marija Santissima mlejt b’għadd kbir ta’ grazzji lill-qassis tiegħek San Josemaría, li Inti għażilt bħala strument tiegħek biex iwaqqaf l-Opus Dei, triq ta’ qdusija fil-ħidma ta’ kuljum u fit-twettiq tad-dmirijiet normali tan-nisrani, agħmel li jien ukoll nitgħallem nibdel kull mument u kull ġrajja ta’ ħajti biex inħobb Lilek, waqt li naqdi lill-Knisja, lill-Papa u ‘l-bnedmin kollha u, b’ferħ u b’sempliċità, indawwal it-toroq ta’ din id-dinja bin-nar tal-fidi u ta’ l-imħabba. Nitolbok li, bl-interċessjoni ta’ San Josemaría, taqlagħli din il-grazzja: … (semmiha). Amen. Missierna, Sliema u Glorja.

Nistiednek umilment li titlobha kuljum din it-talba sabiħa! U jalla twettaqha l-ħajja mitluba tiegħek! Kif nittama li twettaqha ħajti wkoll!

Patri Mario Attard OFM Cap%d bloggers like this: