Qari tat-Tnejn tal-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn

Qari I

Alla jfarraġna biex aħna nkunu nistgħu nfarrġu lil dawk kollha li jinsabu f’kull xorta ta’ hemm.

2 Kor 1, 1-7

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Pawlu, appostlu ta’ Ġesù Kristu bir-rieda ta’ Alla, u Timotju, ħija, lill-Knisja ta’ Alla li qiegħda f’Korintu, flimkien mal-qaddisin kollha li qegħdin fl-Akaja: grazzja lilkom u sliem mingħand Alla l-Missier tagħna u l-Mulej Ġesù Kristu.

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta’ kull faraġ. Hu jfarraġna fil-hemm kollu tagħna, biex aħna, permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna, inkunu nistgħu nfarrġu lil dawk kollha li jinsabu f’kull xorta ta’ hemm. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta’ Kristu, hekk ukoll permezz ta’ Kristu, joktor fina l-faraġ.

In-niket tagħna jservi għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom; u jekk nitfarrġu, dan iservi għall-faraġ tagħkom, li jaħdem fikom biex ikollkom il-qawwa tissaportu s-sofferenzi li nissaportu aħna wkoll.

B’hekk, it-tama tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax aħna nafu li, kif intom taqsmu magħna s-sofferenzi tagħna, hekk ukoll taqsmu l-faraġ tagħna.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9

R/. (9a): Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej

Kull ħin inbierek il-Mulej;

tifħiru dejjem fuq fommi.

Bil-Mulej tiftaħar ruħi;

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. R/.

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;

ħa ngħollu ismu flimkien.

Jien fittixt il-Mulej,

u weġibni, minn kull biża’ tiegħi ħelisni. R/.

Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,

u ma jkollkomx għax tistħu.

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. R/.

L-anġlu tal-Mulej jgħasses

madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.

Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;

hieni l-bniedem li jistkenn fih. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 5, 12a

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ifirħu u thennew,

għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Henjin il-foqra fl-ispirtu.

Mt 5, 1-12

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

“Henjin il-foqra fl-ispirtu,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta,

għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja,

għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu,

għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

għax huma jaraw ’l Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi,

għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: