Qari tal-Ġimgħa tat-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa

Qari I

Jekk setgħu jagħrfu daqshekk, u jħaddmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-Sid tiegħu?

Għerf 13, 1-9

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Tassew boloh minn twelidhom

dawk kollha li ma għarfux ’l Alla,

u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jagħrfu lil Dak li hu;

lanqas għarfu min għamilhom, huma u jarawhom b’għajnejhom.

Imbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa,

id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija,

id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja:

lil dawn ħasbuhom allat.

Jekk ħasbuhom allat, għax tgħaxxqu bi ġmielhom,

imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-Sid tagħhom.

Għax min ħalaqhom hu l-bidu ta’ kull ġmiel.

Jekk jistagħġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom,

imisshom jindunaw minnhom kemm hu aqwa dak li għamilhom.

Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejjaq

jingħaraf, bħal fi xbieha, dak li jagħmilhom.

Imma dawn mhuwiex ta’ min ilumhom wisq;

għandhom mnejn ħarġu mit-triq it-tajba,

huma u jfittxu ’l Alla bix-xewqa li jsibuh.

Ifittxu bir-reqqa l-għemejjel tiegħu;

iżda tħawdu b’dak li raw fihom,

daqs kemm huma sbieħ.

Imma lanqas dawn mhuma ta’ min jagħdirhom.

Għax jekk setgħu jagħrfu daqshekk,

u jħaddmu moħħhom fuq il-ħolqien,

kif ma sabux aktar malajr is-Sid tiegħu?

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 18, 2-3.4-5

R/. (2a): Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla,

għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar,

lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif. R/.

Ma hemmx aħbar u anqas kliem,

ma hemmx leħen li ma jinstemax.

Mal-art kollha jasal leħenhom,

mad-dinja kollha jixtered kliemhom. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 21, 28

Hallelujah. R/. Hallelujah

Qawwu qalbkom u erfgħu raskom,

għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Hekk ikun il-Jum li fih jidher Bin il-bniedem.

Lq 17, 26-37

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien Bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, sa dakinhar li Noè daħal fl-arka; imbagħad ġie d-dilluvju u qeridhom ilkoll.

L-istess bħalma ġara fi żmien Lot; kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibigħu, iħawlu, jibnu, imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta’ nar u kubrit mis-sema u qeridhom ilkoll. Hekk ikun il-Jum li fih jidher Bin il-bniedem.

F’dak il-Jum, min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx jeħodhom; hekk ukoll min ikun fir-raba’, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta’ Lot!

Min ifittex isalva ħajtu, jitlifha; iżda min jitlifha, isalvaha. Ngħidilkom li, f’dak il-lejl, tnejn ikunu f’sodda waħda: wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien; waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla”.

Qalulu: “Fejn, Mulej?”. U hu weġibhom: “Fejn ikun hemm il-ġisem mejjet, hemm l-isqra jinġabru”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: