Qari tat-30 ta’ Diċembru – Is-Sitt Jum fost l-Ottava tal-Milied

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Min jagħmel ir-rieda ta’ Alla jibqa’ għal dejjem.
1 Ġw 2, 12-17

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Qiegħed nikteb lilkom, uliedi,
għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta’ ismu.
Qiegħed nikteb lilkom, missirijiet,
għax intom għaraftu ’l dak li hu sa mill-bidu.
Qiegħed nikteb lilkom, żgħażagħ,
għax intom għelibtu l-Ħażin.
Ktibt lilkom, tfal,
għax intom għaraftu lill-Missier.
Ktibt lilkom, missirijiet,
għax intom għaraftu lil dak li hu sa mill-bidu.
Ktibt lilkom, żgħażagħ,
għax intom qawwija u l-kelma ta’ Alla qiegħda tgħammar fikom
u intom għelibtu l-Ħażin.

Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha! Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier ma tgħammarx fih. Kulma fiha d-dinja, jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-kburija tal-ħajja, dan mhuwiex ġej mill-Missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Alla jibqa’ għal dejjem!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 95 (96), 7-8a.8b-9.10

R/. (11a): Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art

Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli,
agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa;
agħtu lill-Mulej is-sebħ ta’ ismu! R/.

Ġibulu l-offerti, u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
inxteħtu quddiem il-Mulej b’tiżjin qaddis;
triegħdu quddiemu, nies kollha tal-art! R/.

Għidu fost il-ġnus: “Il-Mulej isaltan!”
Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek!
Hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jum qaddis feġġ għalina:
ejjew ġnus, qimu lill-Mulej,
illum dawl kbir niżel fuq l-art.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Anna bdiet titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa.
Lq 2, 36-40

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù f’Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej. Kien hemm waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm. Meta temmew kulma kellhom jagħmlu skont il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret. U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: