Qari tat-3 ta’ Lulju – Festa ta’ San Tumas, Appostlu

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Mibnija fuq is-sisien tal-appostli.
Ef 2: 19-22

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti: Ma għadkomx aktar barranin u għorba, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla, mibnija lkoll fuq is-sisien tal-appostli u tal-profeti, fejn Kristu Ġesù hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu, marbut sewwa, jitla’ f’tempju qaddis il-Mulej; fih, intom ukoll, fl-Ispirtu, tinbnew flimkien f’dar fejn jgħammar Alla.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 116: 1.2

R/. Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba!

Faħħru l-Mulej, ġnus kollha,
sebbħuh, popli kollha. R/.

Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina,
il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem. R/.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU
ara Ġw 20: 24-29

R/. Hallelujah
Emmint, Tumas, għax rajtni, jgħid il-Mulej;
henjin dawk li ma rawx u emmnu.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Mulej tiegħi u Alla tiegħi.
Ġw 20:24-29

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Wieħed mit-Tnax, Tumas, imlaqqam it-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej”. Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqegħidx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jiena ma nemminx”. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Il-paċi magħkom”! Imbagħad qal lil Tumas: “Newwel sebgħek ’l hawn u ara jdejja, u ġib idek u qegħidha fuq ġenbi: qis li ma tonqosx fik il-fidi, iżda emmen”. Wieġbu Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi”! Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d bloggers like this: