Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Nitgħallmu minnu

Nitgħallmu minnu


Patri Mario Attard OFM Cap

Issa l-arċidjoċeżi tagħna għandha r-ragħaj spiritwali ġdid tagħha. Kull ragħaj iġib miegħu l-bagalja tiegħu mimlija kif inhi bl-esperjenzi, bil-konvinzjonijiet, u b’għadd ta’ modi ta’ kif jista’ jeżerċita r-responsabbiltà episkopali li ġiet afdata f’idejh.

Dan l-aħħar, waqt li kont qiegħed naħdem fl-isptar, ġejt imnebbaħ b’din il-fehma interessanti. Illum, li missieri, Alla jaħfirlu, ħalliena, sirt aktar napprezzah. Għaliex, fin-nuqqas tiegħu, qiegħed nara kwalitajiet li, meta kien ħaj, għal xi raġuni jew oħra, ma stajtx nara. Għalkemm dejjem xtaqt li nara ħa napprezzah aktar. Kif tassew jixraqlu!

Nara li l-istess paragun joqgħod tajjeb għall-Arċisqof il-ġdid, Mons Charles J. Scicluna. Kif ikkummenta tant tajjeb l-editur ta’ ġurnal Malti, lil Charles Scicluna “jew tħobbu jew tobogħdu”. Imma jibqa hu! Se stesso! Bħalma qal il-Kardinal Ratzinger għas-suċċessur ta’ San Ġwann Pawlu t-Tieni, li l-istorja uriet li kellu jkun hu stess! Mons Charles Scicluna, fil-konferenza tal-aħbarijiet li ngħatat fil-Kurja nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Frar f’nofsinnhar, fejn tħabbret il-ħatra tiegħu bħala l-Arċisqof Metropolita ta’ Malta, qal li bħala Arċisqof mhux se jxandar lilu nnifsu imma lil Ġesù Kristu. Madankollu ippreċiża: “Imma, fl-istess ħin, inkun jien. Mhux fotokopja ta’ xi ħadd ieħor. You will get Charles Scicluna u Alla jgħinni”.

Barra minhekk, fil-Messaġġ Pastorali tiegħu għal dan ir-Randan, l-Arċisqof Scicluna meta kien għadu jokkupa l-kariga ta’ Amministratur Appostoliku, kien qal hekk: “Jiena nista’ nħares lejn min ikun magħżul u ngħid ‘ma tantx jogħġobni’, jew ‘ma tantx jinżilli’, imma l-fidi matura tiegħi ġġegħelni nħares lejh u ngħid ‘Kristu qiegħed ikellimni permezz tiegħu, Kristu qiegħed imexxini permezz tiegħu, għaliex Kristu huwa r-Ragħaj’”. Mela t-titlu li ta l-editur għall-editorjal tal-Ħadd li għadda: Je suis Charlie (Scicluna)! joqgħod kexxun! Għaliex iqaxxar dan kollu li għedna.

Wara dik il-Je suis Charlie hemm dak kollu li għen biex dan l-Arċisqof, li għadu żgħir fiż-żmien, se jgħinu ħalli jaqdi l-ministeru episkopali tiegħu b’ġenerożità u responsabbiltà. Tajjeb ngħidu li l-figura tal-Arċisqof hija paterna. Fil-liturġija tagħha l-Knisja Kattolika bir-raġun kollu issejjaħlu “Missier”. Għaliex huwa b’imħabba ta’ missier li l-Arċisqof jisma’ lil kulħadd, iwissi lil min jiżbalja b’responsabbiltà u b’ġustizzja, ikun integru f’kelmtu u f’għemilu, jistabar fit-tiġrib, jgħallem ta’ evanġelista li hu, jordna l-presbiteri u d-djakni, jieħu ħsieb il-foqra, f’kelma waħda jamministra l-Knisja ta’ Alla (ara 1 Tim 5:3.19-22, 2 Tim 4:5, Titu 1:5)

Bħalma aħna għandna x’noffrulu l-Arċisqof Scicluna għandu x’joffrilna. x’jgħallimna. Forsi aktar minn dak li se jgħidilna se jgħallimna aktar mill-mod ta’ kif se jgħix fostna hu l-ewwel wieħed. Stqarrha hu stess nhar il-Ħadd li għadda fuq dan il-ġurnal: “Iżda ħaġa importanti hafna hawnhekk hi li inutli li nitkellmu jekk ma nagħtux xhieda ta’ dak li ngħidu. Huwa l-eżempju li jkaxkar”.

Ikun għaqli ħafna jekk nisimgħuh mingħajr preġudizzji. Nixtarru li jgħidilna. U fuq kollox, nitgħallmu mill-eżempju ta’ ħajtu. Ejjew nemmnu u nafdaw li mingħandu se nitgħallmu ħafna. Forsi aktar milli ħsiebna s’issa!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: