9 ta’ Jannar 2017

Print Friendly, PDF & Email

IT-TNEJN WARA L-EPIFANIJA
IL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ
FESTA
IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.
R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!
Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,
ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,
sultan kbir fuq l-allat kollha.
F’idejh huma qigħan l-art,
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
Għaliex hu Alla tagħna,
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!
“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,
bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,
meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;
u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,
u triqati ma jagħrfux.’
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:
Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. Kristu hu l-Iben għażiż, li fih il-Missier sab l-għaxqa tiegħu: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġwanni kien fi tmiem il-ħidma;
resaq lejh min ħalaq kollox,
niżel fil-Ġordan jitgħammed,
u bl-Ispirtu qaddes l-ilma.

Xejn ma kellu m’niex jitnaddaf
hu, li twieled minn Omm Verġni;
iżda ried bil-ħasil tiegħu
jeħles lilna minn dnubietna.

Kif mis-sema, bħal ħamiema,
deher l-Ispirtu s-Santu fuqu,
il-Missier semmgħalna leħnu,
qal: “Dan Ibni, l-għaxqa tiegħi!”

B’din is-sejħa misterjuża
feġġ quddiemna s-sies tal-Knisja:
it-twemmin fit-Tliet Persuni
f’Alla wieħed li jsalvana.

Għarafniek illum, fid-dija
tal-Missier u ta’ l-Ispirtu:
Ġesù Kristu, int il-Ħajja,
int is-Sewwa; glorja lilek! Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Leħen il-Mulej fuq l-ibħra: Alla tal-glorja jriegħed.
Salm 28 (29)

Agħtu lill-Mulej, ulied Alla, *
agħtu lill-Mulej glorja u qawwa.
Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu, *
qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu.
Leħen il-Mulej fuq l-ibħra; *
il-Mulej fuq  l-ibħra kotrana.
Leħen il-Mulej bil-qawwa, *
leħen il-Mulej bil-glorja.
Leħen il-Mulej ikisser iċ-ċedri; *
ikisser il-Mulej iċ-ċedri tal-Libanu.
Iġiegħel il-Libanu jaqbeż bħal għoġol, *
is-Sirjon bħal ferħ ta’ gendus selvaġġ.

Leħen il-Mulej itajjar ilsna tan-nar. †
Leħen il-Mulej jheżheż id-deżert; *
jheżheż il-Mulej id-deżert  ta’ Kades.
Leħen il-Mulej jobrom il-ballut, *
u jżarma l-foresti;
Alla tal-glorja jriegħed; *
u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: Glorja!

Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar; *
isaltan il-Mulej għal dejjem.
Il-Mulej jagħti l-qawwa lill-poplu tiegħu; *
ibierek il-Mulej bis-sliem il-poplu tiegħu!
Glorja.

Ant. 1: Leħen il-Mulej fuq l-ibħra: Alla tal-glorja jriegħed.
Ant. 2: Mulej, l-art kollha tagħtik qima bil-ferħ; inti ġejt fostna biex tkun id-dawl ġdid taż-żminijiet kollha.

Salm 65 (66)

I

Għajjtu bil-ferħ lil Alla, *
bnedmin tad-dinja kollha;
għannu s-sebħ ta’ ismu, *
xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.
Għidu lil Alla: *
”Kemm int tal-biża’ għemilek!
Għall-kobor tal-qawwa tiegħek, *
jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek.
L-art kollha tagħtik qima, *
tgħannilek u tgħanni lil ismek.”

Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla; *
tal-biża’ f’għemilu fost  il-bnedmin.
Biddel il-baħar f’art niexfa, †
għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. *
Għalhekk, nifirħu bih!
Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem; †
b’għajnejh fuq il-ġnus jgħasses; *
ma jerfgħux rashom in-nies xewwiexa.

Bierku, popli, lil Alla tagħna, *
semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.
Hu li jżommna fost il-ħajjin, *
u ma jħallix riġlejna jogħtru.

Għax int, o Alla, ġarrabtna, *
għaddejtna mill-prova bħall-fidda.
Ħallejtna naqgħu fix-xibka, *
issikkajtilna bi ħżiem ġenbejna.
Ħallejt in-nies jirkbu fuq rasna, †
għaddejtna min-nar u mill-ilma; *
iżda mbagħad ħriġtna fil-wisa’.
Glorja.

Ant. 2:  Mulej, l-art kollha tagħtik qima bil-ferħ; inti ġejt fostna biex tkun id-dawl ġdid taż-żminijiet kollha.
Ant. 3: Imbierek Alla, li qegħedni fost il-ħajjin u ħariġni fil-wisa’.

II

Nidħol f’darek bil-vittmi maħruqa, *
intemm il-wegħdiet  li għamiltlek;
il-wegħdiet li tennew xufftejja, *
u fommi wiegħed fil-hemm tiegħi.
Sagrifiċċji ta’ bhejjem imsemmna, †
duħħan ifuħ ta’ ħrief maħruqa, *
mogħoż u gniedes inħejjilek.

Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, †
intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, *
ngħidilkom x’għamel miegħi:
Lilu sejjaħ fommi, *
tifħiru kien fuq ilsieni.
Kieku żammejt il-ħażen f’qalbi, *
ma kienx jismagħni Alla Sidi.
Iżda Alla tassew semagħni, *
ta widen għat-talba tiegħi.

Imbierek Alla, †
li ma warrabx it-talba tiegħi; *
ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!
Glorja.

Ant. 3: Imbierek Alla, li qegħedni fost il-ħajjin u ħariġni fil-wisa’.

V/. Dan hu Ibni l-għażiż.
R/. Isimgħu lilu.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Iż. 42:1-9; 49:1-9

Il-Qaddej twajjeb tal-Mulej, dawl tal-ġnus
Araw il-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen,
il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet!
Qegħidt ir-ruħ tiegħi fuqu,
biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus.
Ma jgħajjatx, ma jgħollix leħnu;
ma jsemmax leħnu fil-pjazez,
qasba mġelġla ma jiksirhiex,
musbieħ inemnem ma jitfihx.
Iġib il-ġustizzja lill-ġnus,
ma jegħjiex, ma jitfarrakx,
sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art,
għax il-gżejjer imbiegħda jistennew il-liġi tiegħu.
Dan jgħid Alla, il-Mulej,
li ħalaq u firex is-smewwiet,
u l-medda ta’ l-art bil-frott u l-ħdura tagħha,
li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha,
u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha:
“Jien, il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa,
qbadtek minn idek
sawwartek u għamilt minnek patt tal-poplu,
dawl għall-ġnus,
biex int tiftaħ għajnejn l-għomja,
toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs,
u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq.
Jiena l-Mulej, dan ismi,
u ma nċedix il-glorja tiegħi lil ħaddieħor,
anqas it-tifħir tiegħi lill-idoli.
Il-ġrajjiet li kienu qabel, ara, seħħu ;
u jiena nħabbar ħwejjeġ ġodda,
u nsemmagħhomlkom qabel jinbtu.”
Isimgħuni, gżejjer; agħtuni widen, popli mbiegħda!
Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli,
minn ħdan ommi ftakar f’ismi.
Għamilli fommi xabla msinna,
taħt id-dell ta’ idu ħbieni.
Għamel minni vleġġa maħtura,
fil-barżakka tiegħu ħbieni.
U qalli: “Iżrael, inti l-qaddej tiegħi,
bik jiena nkun imfaħħar.”
U jien għedt: “Għalxejn inkeddejt,
u fix-xejn ħlejt saħħti.”
Imma l-ġustizzja tiegħi fil-Mulej,
u l-ħlas tiegħi mingħand Alla tiegħi.
U issa tkellem il-Mulej,
li minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu,
biex għandu nreġġa’ lura lil Ġakobb
u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid,
għax jien kont imfaħħar f’għajnejn il-Mulej,
u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi.
Hu qalli: “Tkun ħaġa żgħira wisq għalik
li inti tkun il-qaddej tiegħi
biex tqajjem biss it-tribù ta’ Ġakobb
u treġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael.
Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus,
biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.”
Dan jgħid il-Mulej,
il-feddej ta’ Iżrael, il-Qaddis tiegħu,
dan jgħid lil dak li hu mżeblaħ f’ħajtu,
lil dak li hu mistkerrah mill-ġnus,
lill-ilsir tal-ħakkiema:
“Is-slaten jaraw u jqumu,
il-prinċpijiet jinżlu jagħtu qima,
minħabba l-Mulej, għax hu fidil,
minħabba l-Qaddis ta’ Iżrael, li ħatrek.”
Dan jgħid il-Mulej:
“Fiż-żmien li għoġobni jiena smajtek,
u f’jum is-salvazzjoni jiena għentek.
Jien ħaristek u għamiltek patt mal-poplu,
biex nerġa’ nqajjem l-art
u nqassam il-wirt li kien tħarbat;
biex ngħid lill-imjassrin: ‘Oħorġu,’
u lil dawk li huma fid-dlam, ‘Ejjew għad-dawl!”
Huma jirgħu matul it-triq,
u fuq kull għolja għerja jsibu l-mergħa tagħhom.”

RESPONSORJU Mt 3:16. 17; Lq 3:22

R/. Illum, wara li l-Mulej tgħammed fil-Ġordan, is-smewwiet infetħu, u hu ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel fuqu qisu ħamiema u jieqaf fuqu; u mis-smewwiet instema’ leħen il-Missier jgħid: * Dan hu Ibni l-għażiż; fih sibt l-għaxqa tiegħi.
V/.  L-Ispirtu s-Santu niżel fuqu, f’sura li tidher bħal ħamiema, u ġie leħen mis-sema: * Dan hu Ibni l-għażiż, fih sibt l-għaxqa tiegħi.

LEZZJONI II

Qari mid-Diskorsi ta’ l-Isqof San Girgor Nazjanzenu

Il-magħmudija ta’ Kristu

Kristu jimtela bid-dawl; niddawwlu miegħu aħna wkoll. Kristu jitgħammed; ninżlu miegħu fl-ilma, biex miegħu wkoll nitilgħu minnu.
Ġwanni jgħammed, Ġesù jersaq lejh; forsi wkoll biex iqaddes lil min se jgħammdu; imma żgur biex jidfen għalkollox lil Adam il-qadim. U quddiemna u minħabba fina huwa qaddes l-ilma tal-Ġordan, biex bħalma hu nnifsu kien ruħ u ġisem, hekk ukoll il-ħidma tiegħu jibdieha bl-Ispirtu u l-ilma.
Ġwanni għall-ewwel ma riedx, imma Kristu żamm sħiħ. Mbagħad: Jiena hu li jeħtieġli nitgħammed minnek, qal il-musbieħ lix-Xemx, il-leħen lill-Kelma, il-ħabib lill-Għarus, l-aqwa wieħed fost kemm twieldu minn-nisa lill-Kbir fost il-ħlejjaq kollha, dak li qabeż bil-ferħ f’ġuf ommu lil Dak li tqiem fil-ġuf, dak li mexa quddiem u kien għad irid jimxi quddiem, lil Dak li deher u għad irid jidher. Jien hu li jeħtieġli nitgħammed minnek: żid ukoll, u nitgħammed għalik. Għax għandu mnejn Ġwanni seta’ jobsor li kien għad irid jieħu l-magħmudija tad-demm fil-martirju tiegħu; jew ħaseb, bħal Pietru, li ma kienx biżżejjed jaħsel riġlejh biss.
U Ġesù tela’ mill-ilma; flimkien miegħu, huwa tella’ d-dinja ‘l fuq, lejn is-smewwiet. Mbagħad Adam, għalih innifsu u għal nislu, ra s-smewwiet jiċċarrtu u jinfetħu, hu, li kien għalaq il-ġenna bis-sejf tan-nar.
L-Ispirtu s-Santu niżel fuq dak li kien daqsu f’kollox, u xehed li dan kien Alla. U nstema’ leħen mis-sema, għax mis-sema kien dak li għalih ingħatat ix-xhieda. L-Ispirtu deher f’sura ta’ ħamiema fil-ġisem, għax il-ġisem ukoll jistħoqqlu l-ġieħ, ladarba hu Alla bis-saħħa ta’ l-għaqda tiegħu ma’ Alla. Ħafna mijiet ta’ snin qabel kienet ukoll il-ħamiema li ħabbret tmiem id-dilluvju.
Aħna llum qegħdin nagħtu ġieħ lill-magħmudija ta’ Kristu u niċċelebrawha b’festa kif jixraq.
Imma jeħtiġilna tkunu safja u tissaffew dejjem iżjed. Għax lil Alla xejn ma jogħġbu aktar milli li l-bniedem jindem u jsalva; dejjem dan hu l-ħsieb ta’ Alla fil-messaġġi u l-misteri tiegħu kollha. Kunu mela bħal dawl fid-dinja, kunu l-qawwa li tagħti l-ħajja lill-bnedmin l-oħra, biex, bħal dwal li taqdu lid-dawl il-kbir, timtlew bid-dija tiegħu tas-sema, u tisbieħu bid-dawl aktar safi u qawwi tat-tliet Persuni f’Alla wieħed, li għalissa xeħet fuqkom daqsxejn ta’ raġġ biss mid-dija ħierġa minnu, bi Kristu Ġesù Sidna, li lilu l-glorja u setgħa għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

RESPONSORJU

R/. Illum is-smewwiet infetħu u l-baħar stagħna bil-ħlewwa, l-art imtliet bl-hena, il-muntanji u l-għoljiet bil-ferħ: * Għax Ġwanni għammed lil Kristu fil-Ġordan.
V/. Xi ġralek, baħar, biex taħrab? Xi ġralek, Ġordan, biex terġa’ lura? * Għax Ġwanni għammed lil Kristu fil-Ġordan.

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru.
Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek.
Lilek l-anġli kollha, *
Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,
Lilek il-kerubini u s-serafini *
Ixandruk bla heda:

Qaddis, * Qaddis, * Qaddis *
Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.
Is-smewwiet u l-art mimlija *
bil-kobor tas-sebħ tiegħek.
Lilek tfaħħar *
Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli.
Lilek ifaħħar *
l-għadd sabiħ tal-Profeti.
Lilek ifaħħru *
il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.
Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik:
il-Missier * ta’ kobor bla qjies
l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni
u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur
Kristu, * inti s-Sultan glorjuż.
Inti minn dejjem * Bin il-Missier.
Int, biex teħles lill-bniedem, *
ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.
Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, *
u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.
Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, *
fis-sebħ tal-Missier.
Aħna nemmnu *
li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.
Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, *
li int fdejt b’demmek il-għażiż.
Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek *
fil-glorja ta’ dejjem.

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, *
bierek lill-wirt tiegħek.
Kun ir-ragħaj tagħhom, *
erfagħhom għal dejjem.
Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk;
u nfaħħru ismek għal dejjem, *
u għal dejjem ta’ dejjem.
Agħmel, Mulej, li llum *
inħarsu ruħna minn kull dnub.
Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina.
Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *
kif fik hi t-tama tagħna.
Fik, Mulej, jien nistkenn: *
ma jkolli qatt għax ninfixel.

TALBA

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, meta Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan l-Ispirtu s-Santu niżel fuqu, u int, b’leħen setgħani, għarraftna li hu Ibnek l-għażiż; agħmel li l-ulied adottivi tiegħek, li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu, jibqgħu jgħixu sa l-aħħar kif jogħġob lilek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.
R/. Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Jinsġu llum flimkien l-insara
għanja ta’ tifħir u glorja
lil Ġesù, li deher quddiemna
feddej twajjeb tal-ġnus kollha.

Kellu dwar it-tletin sena
bħala bniedem, meta Kristu
mar għand Ġwanni biex jitgħammed,
għalkemm safi minn kull ħtija.

Il-Battista mqaddes feraħ;
b’id imriegħda, niżżel fl-ilma
lill-Ħaruf li, bid-demm tiegħu,
kien se jneħħi d-dnub tad-dinja.

Leħen il-Missier mill-għoli
xehed għal Ibnu, li bih tgħaxxaq;
u l-Ispirtu mlieh bil-qawwa
għall-missjoni mbierka tiegħu.

Nitolbuk bil-ħeġġa, Kristu,
biex tħarisna w tieqaf magħna;
ġedded fina ruħ nadifa,
ħa noffrulek ħajja safja.

Għarafniek illum, fid-dija
tal-Missier u ta’ l-Ispirtu:
Ġesù Kristu, int il-Ħajja,
int is-Sewwa; glorja lilek! Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Is-suldat jgħammed lis-Sultan, l-ilsir lis-Sid, Ġwanni lis-Salvatur; l-ilma tal-Ġordan stagħġeb, il-ħamiema xehdet, u leħen il-Missier instema’: Dan hu Ibni.

Salm 62 (63), 2-9

Alla, Alla tiegħi int; *
lilek ħerqan infittex.
Ruħi bilgħatx għalik, †
għalik imxennaq jiena, *
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *
ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *
u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.
Għax int kont għajnuna għalija, *
għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Miegħek tingħaqad ruħi, *
int tweżinni bil-leminija tiegħek.

Ant. 1:  Is-suldat jgħammed lis-Sultan, l-ilsir lis-Sid, Ġwanni lis-Salvatur; l-ilma tal-Ġordan stagħġeb, il-ħamiema xehdet, u leħen il-Missier instema’: Dan hu Ibni.
Ant. 2:   Kristu wera l-glorja tiegħu lid-dinja u qaddes l-għejun ta’ l-ilma. Imlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni; għax Kristu, Alla tagħna, qaddes il-ħolqien.

Kantiku  (Dan 3,57-88.56)

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku, smewwiet, il-Mulej.
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *
bierku, setgħat kollha, il-Mulej.
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *
bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.
Bierku, nida u borra, il-Mulej; *
bierku, silġ u bard, il-Mulej.
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.
Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.
Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.
Bierku, għejun, il-Mulej; *
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.
Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.
Ant. 2:  Kristu wera l-glorja tiegħu lid-dinja u qaddes l-għejun ta’ l-ilma. Imlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni; għax Kristu, Alla tagħna, qaddes il-ħolqien.
Ant. 3: Glorja lilek, o Alla, Feddej tagħna: int bl-Ispirtu u n-nar naddaft lill-bniedem mit-tinġis.

Salm 149

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!
It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,
biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *
u jagħtu l-kastig lill-popli,
jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,
jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.

Ant. 3: Glorja lilek, o Alla, Feddej tagħna: int bl-Ispirtu u n-nar naddaft lill-bniedem mit-tinġis.

LEZZJONI QASIRA   Iż 61:1-2a

L-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, bagħatni ndewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Kristu, Bin Alla l-ħaj, * Ħenn għalina. Kristu.
V/.   Int li dhert illum. * Ħenn għalina. Glorja. Kristu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Kristu tgħammed u qaddes lid-dinja kollha; huwa tana l-maħfra ta’ dnubietna billi naddafna lkoll bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *
għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *
f’dar David, qaddej tiegħu,
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *
b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *
li jagħtina
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *
naqduh bla biża’
tul ħajjitna kollha, *
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *
bil-maħfra ta’ dnubiethom,
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *
u lill-Ispirtu s-Santu,
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Kristu tgħammed u qaddes lid-dinja kollha; huwa tana l-maħfra ta’ dnubietna billi naddafna lkoll bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu.

PREĊI

Il-Feddej tagħna għoġbu jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, ħniena.
Kristu, inti wrejtna lilek innifsek u mlejtna bid-dawl tiegħek:
– wassal dan id-dawl fuq kull min illum se jsib għajnuna bil-ħidma tagħna.
Int umiljajt ruħek u tgħammidt minn qaddej tiegħek, biex tgħallimna t-triq ta’ l-umiltà:
– sawwab fuqna dan l-ispirtu biex inkunu qaddejja umli ta’ ħutna l-bnedmin.
Int naddaftna bil-magħmudija tiegħek u għamiltna wlied il-Missier:
– agħti l-ispirtu ta’ l-ulied adottivi lil dawk kollha li jfittxuk.
Int qaddist il-ħlejjaq tiegħek bil-magħmudija, u ftaħt il-bieb lill-bnedmin biex iduru lejk u jitgħammdu:
– agħmilna ministri ta’ l-Evanġelju tiegħek fid-dinja.
Int għarraftna l-misteru tat-Trinità Qaddisa fil-magmudija tiegħek:
– ġedded l-ispirtu ta’ l-ulied adottivi fl-imgħammdin kollha li int għamilthom saltna u qassisin.

Missierna

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, meta Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan l-Ispirtu s-Santu niżel fuqu, u int, b’leħen setgħani, għarraftna li hu Ibnek l-għażiż; agħmel li l-ulied adottivi tiegħek, li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu, jibqgħu jgħixu sa l-aħħar kif jogħġob lilek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,
miġburin f’dis-siegħa mbierka,
nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,
ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu
tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,
li bħalissa ntbagħat u tqassam
fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,
żejjen kollox bis-sbuħija
il-Missier, li ħejja s-saltna
tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Ġwanni ma riedx iħalli ‘l Ġesù jitgħammed, u qallu: Jiena hu li jeħtieġli nitgħammed minnek, u inti tiġi għandi?

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq
biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,
quddiem Alla nressqu talbna,
b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa
li, bis-sagrifiċċju veru
tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna
mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu
biex jimliena b’dawl il-grazzja
tas-salib, li d-dija tiegħu
tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,
Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Ġesù wieġeb lil Ġwanni u qallu: Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nimxu biex inkunu għamilna u temmejna s-sewwa kollu.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa
ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,
b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna
li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb
fil-misteru għoli tiegħu;
u, fid-dawl tal-maġisteru
ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,
nitolbuhom jgħassu fuqna,
biex il-passi dgħajfa tagħna
jitqawwew bi Kristu Sidna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,
lill-Ispirtu s-Santu, Alla:
bħalma msebbaħ kien mill-bidu,
hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Ġwanni xehed u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu.

Salmodija tat-Tnejn tal-I Ġimgha

Salm 18 (19) B

Il-liġi tal-Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja; *
ix-xhieda tal-Mulej  hi sewwa,
u tgħallem lil min ma jafx.
Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb; *
il-kmandament tal-Mulej safi,
u jdawwal l-għajnejn.

Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem; *
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox;
egħżeż mid-deheb, mid-deheb l-aktar fin, *
oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xehda.
Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek; *
ħlas tajjeb għandu min iħarishom.
In-nuqqas min jista’ jagħrfu? *
Minn dak li ma nafx bih saffini.
U mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek, *
tħalliha qatt taħkimni.
Mbagħad inkun bla ħtija *
u ħieles minn dnub kbir.

Ħa jkunu milqugħa quddiemek †
kliem fommi u ħsieb qalbi, *
Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi.
Glorja.

Salm 7

I

Mulej, Alla tiegħi, fik il-kenn tiegħi; *
salvani minn kull min iħabbatni, u eħlisni,
li ma jaħtfunix bħal iljun u jqattgħuni, *
u ma jkunx hemm min jeħlisni.

Mulej, Alla tiegħi, jekk dan jien għamilt, *
jekk ħatja ta’ xi ħażen huma idejja,
jekk b’deni għall-ġid ħallast lil ħabibi, *
jew għal xejn b’xejn ħarbatt l-għadu tiegħi,
ħa jqum l-għadu kontrija u jirbaħni, †
ma’ l-art taħt riġlejh jitfagħni, *
u ġieħi fit-trab ikasbarli.

Qum, Mulej, bil-qilla tiegħek, †
ieqaf kontra s-saħna ta’ l-għedewwa tiegħi; *
stenbaħ, u agħmilli l-ħaqq li int ordnajt.
Ħa jinġemgħu l-ġnus madwarek; *
fuqhom int toqgħod fil-għoli.

Mulej, int li tagħmel ħaqq mill-popli, †
agħmel ħaqq minni, Mulej, skond is-sewwa tiegħi *
u skond it-tjubija li hemm fija.
Ħa jintemm il-ħażen tal-ħżiena, *
u jitwettaq il-bniedem sewwa.
Int li tgħarbel il-moħħ u l-qalb, *
int Alla ġust.
Glorja.

II

It-tarka tiegħi hu Alla, *
li jsalva ‘l min hu qalbu safja.
Alla hu mħallef ġust, *
Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen.

Tassew li l-għadu jiġi u jsinn is-sejf, *
l-ark jissikka u jimmirah.
Diġà ħejja l-armi tal-mewt, *
il-vleġeġ għamilhom għodda mikwija.
Arah, l-għadu jnissel il-ħażen, *
jitqal bil-qerq u jiled il-gideb.
Fetaħ bir u ħaffru sewwa; *
iżda jaqa’ fil-ħofra li għamel hu.
Fuq rasu taqa’ l-ħsara li għamel; *
fuqu tinżel id-dnewwa tiegħu.

Inrodd ħajr lill-Mulej għall-ġustizzja tiegħu; *
ngħanni isem il-Mulej, isem l-Għoli.
Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant. Ġwanni ma riedx iħalli ‘l Ġesù jitgħammed, u qallu: Jiena hu li jeħtieġli nitgħammed minnek, u inti tiġi għandi?

LEZZJONI QASIRA   Iż 11:1-3a

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse, għad tinbet rimja minn għeruqu : fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu ta’ l-għerf u d-dehen, l-ispirtu ta’ l-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà, u jimtela bl-ispirtu tal-biża’ tal-Mulej.

V/. Jeħtieġ li jikber huwa.
R/. U niċkien jiena.

F’Nofsinhar

Ant. Ġesù wieġeb lil Ġwanni u qallu: Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nimxu biex inkunu għamilna u temmejna s-sewwa kollu.

LEZZJONI QASIRA Iż 42:1

Araw il-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi, li fih qalbi strieħet. Qegħidt ir-ruħ tiegħi fuqu, biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus.

V/. Dan hu l-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen.
R/. Il-maħtur tiegħi, li fih qalbi strieħet.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant. Ġwanni xehed u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu.

LEZZJONI QASIRA   Iż 49:6

Il-Mulej qalli: Tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss biss it-tribù ta’ Ġakobb u treġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

V/. Qegħidt ir-ruħ tiegħi fuqu.
R/. Biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus.

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, meta Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan l-Ispirtu s-Santu niżel fuqu, u int, b’leħen setgħani, għarraftna li hu Ibnek l-għażiż; agħmel li l-ulied adottivi tiegħek, li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu, jibqgħu jgħixu sa l-aħħar kif jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.

IT-II GĦASAR

V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Mill-Missier, Iben waħdieni,
ġejt fid-dinja w sirt bin Xebba;
tnissil ġdid fil-fidi tajtna
bil-ħasil tal-magħmudija.

Mis-smewwiet inżilt, Verb t’Alla,
għammart fostna, bniedem bħalna;
bil-mewt tiegħek fdejt għemilek,
u bil-ħajja rġajt fawwartna.

Nitolbuk, Feddej tal-ħniena,
ejja fina bi tjubitek;
imla qlubna b’dawl il-grazzja,
li tagħmilna nixbhu lilek.

Ibqa’ magħna, Mulej Sidna,
keċċi d-dlam tal-lejl minn fuqna;
int naddafna minn kull ħtija,
żommna sħaħ bil-qawwa tiegħek.

Għarafniek illum, fid-dija
tal-Missier u ta’ l-Ispirtu:
Ġesù Kristu, int il-Ħajja,
int is-Sewwa; glorja lilek! Ammen.

Salmodija tat-II Għasar ta’ l-Epifanija.

SALMODIJA

Ant. 1:   Instema’ mis-smewwiet leħen il-Missier: Dan hu Ibni, li bih tgħaxxaqt; isimgħu lilu.
Salm 109 (110):1-5, 7

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: *
“Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,
sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek *
mirfes taħt riġlejk.”

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek
jibgħat  il-Mulej minn Sijon: *
aħkem f’nofs l-għedewwa tiegħek.
Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek
fuq l-għoljiet imqaddsa, *
sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: *
“Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!”
Sidi fuq il-leminija tiegħek, *
hu jidrob is-slaten f’jum il-qilla tiegħu.

Mill-wied jixrob fi triqtu, *
għalhekk jerfa’ ‘l fuq rasu.
Glorja lill-Missier………

Ant. 1: Instema’ mis-smewwiet leħen il-Missier: Dan hu Ibni, li bih tgħaxxaqt; isimgħu lilu.
Ant. 2:  Fix-xmara Ġordan is-Salvatur għaffeġ ras is-serpent, u ħelisna lkoll mis-setgħa tiegħu.

Salm 111 (112)

Hieni l-bniedem li jibża’ mill-Mulej, *
li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!
Kbar fuq l-art ikunu wliedu; *
nisel it-tajbin ikun imbierek.
Ġid u għana jkunu f’daru; *
għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu.

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; *
twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.
Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, *
li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; *
għal dejjem tibqa’ t-tifkira tiegħu.
Xejn ma jibża’ minn aħbar ħażina; *
qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.
Qalbu qawwija, m’għandux mniex jibża’, *
sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu.
Iqassam u jagħti lill-foqra; †
għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu; *
rasu merfugħa bil-ġieħ.

Jarah il-ħażin u jinkedd, †
jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *
Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa’ bla temma.
Glorja lill-Missier……

Ant. 2:  Fix-xmara Ġordan is-Salvatur għaffeġ ras is-serpent, u ħelisna lkoll mis-setgħa tiegħu.
Ant. 3:  Illum għarafna misteru kbir, meta l-Ħallieq ta’ kollox naddafna minn ħtijietna fil-Ġordan.

Kantiku   Apok 15:3-4

Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *
Mulej, Alla li tista’ kollox;
sewwa u veri t-triqat tiegħek; *
Sultan tal-ġnus.

Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? *
Min ma jsebbħux?
Għax int waħdek qaddis: †
u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *
għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.
Glorja lill-Missier……..

Ant. 3: Illum għarafna misteru kbir, meta l-Ħallieq ta’ kollox naddafna minn ħtijietna fil-Ġordan.

LEZZJONI QASIRA   Atti 10:37-38

Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni xandar il-magħmudija: kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nazaret bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu.

RESPONSORJU QASIR

R/.  Dan huwa dak li ġie * Bl-ilma u d-demm. Dan.
V/.  Ġesù Kristu, Sidna. * Bl-ilma u d-demm. Glorja. Dan.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Kristu Ġesù ħabbna, u ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu; huwa għamilna saltna, qassisin għal Alla Missieru. Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,
għax hu xeħet għajnejh
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *
Iva, minn issa ‘l quddiem
kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *
qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *
fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *
u għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *
u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *
għax ftakar fil-ħniena tiegħu
– bħalma wiegħed lil missirijietna – *
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja.
Ant. tal-kantiku ta’ Marija:
Kristu Ġesù ħabbna, u ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu; huwa għamilna saltna, qassisin għal Alla Missieru. Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem.

PREĊI

Il-Feddej tagħna għoġbu jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. Nitolbuh u ngħidulu:
Mulej, sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek.
Kristu, inti l-Qaddej ta’ Alla li għoġobt lill-Missier u fik sab l-għaxqa tiegħu:
– agħmel, Mulej, li nkunu mimlijin bl-Ispirtu tiegħek.
Kristu, inti l-Maħtur ta’ Alla li ma ksirtx il-qasba mġelġla u anqas ma tfejt il-musbieħ inemnem:
– ħenn għal kull min ifittxek tassew.
Kristu, inti Bin Alla l-Missier, li sejjaħlek u għamlek dawl għall-ġnus fil-patt il-ġdid:
– iftaħ għajnejn l-għomja bl-ilma tal-magħmudija.
Kristu, inti s-Salvatur tal-bnedmin li l-Missier ikkonsagrak bl-Ispirtu s-Santu u għamlek ministru tas-salvazzjoni:
– ressaq lejk lil kulħadd biex jarawk u jemmnu fik ħa jkollhom il-ħajja ta’ dejjem.
Kristu, inti t-tama tagħna, u tmexxi lejn id-dawl tas-salvazzjoni lil min qiegħed fid-dlamijiet:
– ilqa’ lil ħutna l-mejtin fis-saltna tiegħek.

Missierna
Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, meta Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan l-Ispirtu s-Santu niżel fuqu, u int, b’leħen setgħani, għarraftna li hu Ibnek l-għażiż; agħmel li l-ulied adottivi tiegħek, li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu, jibqgħu jgħixu sa l-aħħar kif jogħġob lilek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.
Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM
WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U
TAS-SOLENNITAJIET
V. O Alla, ejja eħlisni.
R. Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.
Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ-
ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-
Quddiesa.

ATT PENITENZJALI
l.. Issir l-istedina għall-penitenza.
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:
Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,
u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,
bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:
iħabbtu fuq sidirhom
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,
lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,
u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.
Tingħata l-assoluzzjoni:
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.
R/. Ammen.

Jew
II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:
V. Ħenn għalina, Mulej
R. Għax dnibna kontra tiegħek.
V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.
R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:
Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.
R. Ammen.

Jew
III. Issir l-istedina għall-penitenza.
Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.
Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:
Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.
R. Mulej, ħniena.
Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.
R. Kristu ħniena.
Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.
R. Mulej, ħniena.
Tingħata l-assoluzzjoni:
Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,
jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.
R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,
bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:
int tassew tad-dawl id-dija,
int xandȃr tad-dawl għall-hienja.

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,
f’dan il-lejl li ġej ħarisna;
ikun fik il-mistrieħ tagħna,
‘tina ftit sigħat ta’ heda.

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,
qalbna tibqa’ tishar miegħek;
midd, Mulej, il-leminija
bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,
qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,
wennes lill-qaddejja tiegħek,
li biex fdejthom xerridt demmek.
Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,
Sultan twajjeb, jintradd lilek,
lill-Missier u lill-Ispirtu
Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:
Ant. Taħt ġwenħajk, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.

Ż.GĦ.:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 90

Għad-dell tal-Għoli

Araw, tajtkom is-setgĦa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).

Int li tgħix għad-dell tal-Għoli, *
li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,
għid lill-Mulej: †
“Dell tiegħi u qawwa tiegħi int, *
Alla tiegħi, jien fik nittama.”

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *
u mill-mard tal-mewt.
Bir-rix tiegħu jgħattik, *
u taħt ġwenħajh tistkenn.
Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *
anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,
minn pesta li tixtered fid-dlam, *
jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *
u għaxart elef fuq lemintek
imma lejk id-deni ma jersaqx, *
għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.
Int dan tarah biss b’għajnejk, *
tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.
Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *
għamilt il-Għoli għamara tiegħek.

Ebda deni ma jiġrilek, *
ebda ħsara ma tersaq lejn darek.
Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *
u jħarsuk fi triqatek kollha.
Fuq idejhom jerfgħuk, *
li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.
Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *
ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.

La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *
la għaraf ismi, jiena nħarsu.
Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †
miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *
neħilsu u nerfagħlu ġiehu;
u b’għomor twil nimlieh, *
nurih is-salvazzjoni tiegħi.
Glorja.

Barra Z.GĦ.:
Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl.

Z.GĦ:
Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5

Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u
ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun
jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:
R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:
Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:
R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.
V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *
imur fis-sliem, skond kelmtek;
għaliex għajnejja raw *
is-salvazzjoni tiegħek,
li int ħejjejt *
għall-popli kollha:
dawl biex idawwal il-ġnus, *
u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u
nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba
Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;
issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull
deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:
Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;
jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u
xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:
Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.
R. Ammen.
Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda
mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,
int bieb illi jagħti għas-sema,
int kewkba tal-baħar, Marija!
Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,
għajnuna tal-poplu l-maħtur,
li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek
fis-siegħa li lqajt it-tislima
li tak Gabrijel, u bqajt xebba,
kif qabel, hekk wara t-tnissil.
Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.
jew

Is-sliem, o Sultana
tas-sema, Sidt l-anġli;
int l-għerq u l-bieb safi
mnejn ġie dawl id-dinja.
O Verġni glorjuża,
ta’ ġmiel u sbuħija,
is-sliem għalik! Itlob
lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;
ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.
Lilek ingħajjtu,
għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.
Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu
f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,
dawwar lejna
dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;
u wrina, wara dan it-turufnament,
lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.
O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

Jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,
Omm qaddisa ta’ Alla:
la twarrabx minn quddiemek
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,
o Verġni glorjuża u mbierka.

Leave a Reply

%d bloggers like this: