Home > Opinjoni > Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?


 

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-alla falz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu? Għadu jagħmel sens. Il-filmat qasir ta’ hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, “iva”. Imma inti x’taħseb? Iktibilna l-opinjoni tiegħek billi tħalli kumment hawn taħt.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek Milied Qaddis.

 

Categories: Opinjoni
 1. Doris Attard
  January 6, 2018 at 11:41 am

  Iva – festa bhal din li tghati spinta il-quddiem it-tfisser tar-religjon nisranija. Kultant isib minn jizbalja dwar din il-festa u jghamel minna sempliciment gurnata ta ikel u divertiment, imma kollox fuq kollox, hu min hu, jew hi min hi l-persuna, interjament xorta thoss dik ix xi-haga li l-Milied hija gurnata specjali.

 2. Anonymous
  January 6, 2018 at 11:41 am

  Iva – festa bhal din li tghati spinta il-quddiem it-tfisser tar-religjon nisranija. Kultant isib minn jizbalja dwar din il-festa u jghamel minna sempliciment gurnata ta ikel u divertiment, imma kollox fuq kollox, hu min hu, jew hi min hi l-persuna, interjament xorta thoss dik ix xi-haga li l-Milied hija gurnata specjali.

 3. Rita Calleja
  January 1, 2018 at 5:23 pm

  Jiena nemmen li ghad hawn nies ta rieda tajba, u jixtiequ li il Milied ikun okkzjoni ta karita u mhabba.Li wiehed jiehu gost ma shabu,familjari u l hbieb bhal ma nghamlu wara kollox meta xi hadd minna jiccelebra il birthday tieghu, ma huwa xejn hazin.Ll ghar meta nieqfu hemm u ninsew lil haddiehor li ukoll Gesu fid dinja ghalihom ukoll. U il hazin meta ma nixbghu qatt minn divertiment u hrug zejjed li jnessina xi tfisser ghalina il migja ta Gesu bambin fid dinja.Dan ihalli biss egoizmu u vojt fil qalb. Imma nemmen li ghad hawn nies li qed jghixu il messag tal Milied u ghalihom ghadu validu, u ghadhom jiehdu gost b’xi haga bhall din ta hawnfuq, zgur.AWGURI lilkom u lproxmu kollu.

 4. Anonymous
  January 1, 2018 at 5:22 pm

  Jiena nemmen li ghad hawn nies ta rieda tajba, u jixtiequ li il Milied ikun okkzjoni ta karita u mhabba.Li wiehed jiehu gost ma shabu,familjari u l hbieb bhal ma nghamlu wara kollox meta xi hadd minna jiccelebra il birthday tieghu, ma huwa xejn hazin.Ll ghar meta nieqfu hemm u ninsew lil haddiehor li ukoll Gesu fid dinja ghalihom ukoll. U il hazin meta ma nixbghu qatt minn divertiment u hrug zejjed li jnessina xi tfisser ghalina il migja ta Gesu bambin fid dinja.Dan ihalli biss egoizmu u vojt fil qalb. Imma nemmen li ghad hawn nies li qed jghixu il messag tal Milied u ghalihom ghadu validu, u ghadhom jiehdu gost b’xi haga bhall din ta hawnfuq, zgur.AWGURI lilkom u lproxmu kollu.

 5. Joseph Muscat
  December 29, 2017 at 9:49 pm

  Minkejja l-konsumerizmu sfrenat li l-Milied hu mghobbi bih, l-Iben t’Alla maghmul bniedem gie biex igib il-paci, l-hena u l-ferh lill-bnedmin kollha…….ta’ rieda tajba. Ma ninsewx li ghad baqa’ hafna nies ta’ rieda tajba fuq din l-art u dawn huma ghatxana ghall-messagg li jaghtina l-Milied. Is-sena t-tajba lil kulhadd – sena mimlija paci, hena u sahha.

  • December 29, 2017 at 10:36 pm

   Grazzi, Joseph ta’ dan il-messaġġ posittiv u relevanti. Tassew, illum għad hawn ħafna nies ta’ rieda tajba.

 6. J. Busuttil
  December 24, 2017 at 9:35 am

  IVA ghadu relevanti. Wkoll ghalmin ma jemminx il Milied igib il ferh u l hena. Nahseb li ghandna nibqghu inwasslu l messagg nisrani b ghemilna.
  Il Milied hieni u qaddis lilkom u Sena ta paci u sliem.

 7. Louis Pace
  December 23, 2017 at 10:40 pm

  Il-kontradizzjoni tad-dinja llum hija li ticcelebra grajja li ma temminx fiha. Tfakkar u tiffestegga twelid li sehh 2000 sena ilu, waqt li tbiccer fil-guf lil dawk it-trabi li jkunu se jitwieldu. Imma l-gwaj il-kbir taghna jkun jekk dawk li suppost huma dawl isiru dlam huma wkoll. Hemm id-dinja verament terga’ ssir “tahwid u bahh”. Ibaghat Mulej mill-gdid l-Ispirtu tieghek halli jergghu isaltnu fostna l-ordni, l-armonija u s-sliem

 8. Mary Grace Dimech
  December 23, 2017 at 9:50 pm

  Ghadni kif smajt kumment fuq stazzjon tat-TV lokali .. ma tlifnix ic-celebrazzjoni , imma tlifna jew qed nitilfu r-raguni tac-celebrazzjoni

 9. Charles Mallia
  December 23, 2017 at 9:47 pm

  Xi hadd qalli li tkun hasra jekk il-messagg tal-Milied inhalluh biss ghal zmien il-Milied. Veru! Imma kemm ikun aghar li nitilfuh anke f’dan iz-zmien?

 10. M. Abela
  December 23, 2017 at 9:28 pm

  F’dawn il-flash mobs inhobb nosserva l-espressjoni fuq l-ucuh tal-udjenza. Wara s-sorpriza tal-bidu, dehret minnufih tbissima ta’ ferh awtentiku li ftit tara fuq l-ucuh f’folla bhal dik. Prosit u grazzi ta’ dan is-servizz.

 11. Jane Caruana
  December 23, 2017 at 4:19 pm

  Anke meta l-bniedem jinsa lil Alla veru u jigri wara allat foloz, xorta fil-qalb ta’ qalbu tibqa’ x-xewqa li jimla l-vojt. Dan jidher mir-reazzjoni tal-klijenti f’dak ir-ristorant. Xejn ma jista’ qatt jimla dan il-vojt hlief Alla wahdu

 12. Peter Brincat
  December 23, 2017 at 2:23 pm

  Forsi xi darba il-bniedem jistenbah mir-raqda tieghu. Min jaf! Nittamaw biss li ma jkhunx tard wisq. Awguri lilkom ukoll.

 1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: