Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

Print Friendly, PDF & Email

 

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-alla falz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu? Għadu jagħmel sens. Il-filmat qasir ta’ hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, “iva”. Imma inti x’taħseb? Iktibilna l-opinjoni tiegħek billi tħalli kumment hawn taħt.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek Milied Qaddis.

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

13 thoughts on “Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?”

 1. Iva – festa bhal din li tghati spinta il-quddiem it-tfisser tar-religjon nisranija. Kultant isib minn jizbalja dwar din il-festa u jghamel minna sempliciment gurnata ta ikel u divertiment, imma kollox fuq kollox, hu min hu, jew hi min hi l-persuna, interjament xorta thoss dik ix xi-haga li l-Milied hija gurnata specjali.

 2. Iva – festa bhal din li tghati spinta il-quddiem it-tfisser tar-religjon nisranija. Kultant isib minn jizbalja dwar din il-festa u jghamel minna sempliciment gurnata ta ikel u divertiment, imma kollox fuq kollox, hu min hu, jew hi min hi l-persuna, interjament xorta thoss dik ix xi-haga li l-Milied hija gurnata specjali.

 3. Jiena nemmen li ghad hawn nies ta rieda tajba, u jixtiequ li il Milied ikun okkzjoni ta karita u mhabba.Li wiehed jiehu gost ma shabu,familjari u l hbieb bhal ma nghamlu wara kollox meta xi hadd minna jiccelebra il birthday tieghu, ma huwa xejn hazin.Ll ghar meta nieqfu hemm u ninsew lil haddiehor li ukoll Gesu fid dinja ghalihom ukoll. U il hazin meta ma nixbghu qatt minn divertiment u hrug zejjed li jnessina xi tfisser ghalina il migja ta Gesu bambin fid dinja.Dan ihalli biss egoizmu u vojt fil qalb. Imma nemmen li ghad hawn nies li qed jghixu il messag tal Milied u ghalihom ghadu validu, u ghadhom jiehdu gost b’xi haga bhall din ta hawnfuq, zgur.AWGURI lilkom u lproxmu kollu.

 4. Jiena nemmen li ghad hawn nies ta rieda tajba, u jixtiequ li il Milied ikun okkzjoni ta karita u mhabba.Li wiehed jiehu gost ma shabu,familjari u l hbieb bhal ma nghamlu wara kollox meta xi hadd minna jiccelebra il birthday tieghu, ma huwa xejn hazin.Ll ghar meta nieqfu hemm u ninsew lil haddiehor li ukoll Gesu fid dinja ghalihom ukoll. U il hazin meta ma nixbghu qatt minn divertiment u hrug zejjed li jnessina xi tfisser ghalina il migja ta Gesu bambin fid dinja.Dan ihalli biss egoizmu u vojt fil qalb. Imma nemmen li ghad hawn nies li qed jghixu il messag tal Milied u ghalihom ghadu validu, u ghadhom jiehdu gost b’xi haga bhall din ta hawnfuq, zgur.AWGURI lilkom u lproxmu kollu.

 5. Minkejja l-konsumerizmu sfrenat li l-Milied hu mghobbi bih, l-Iben t’Alla maghmul bniedem gie biex igib il-paci, l-hena u l-ferh lill-bnedmin kollha…….ta’ rieda tajba. Ma ninsewx li ghad baqa’ hafna nies ta’ rieda tajba fuq din l-art u dawn huma ghatxana ghall-messagg li jaghtina l-Milied. Is-sena t-tajba lil kulhadd – sena mimlija paci, hena u sahha.

 6. IVA ghadu relevanti. Wkoll ghalmin ma jemminx il Milied igib il ferh u l hena. Nahseb li ghandna nibqghu inwasslu l messagg nisrani b ghemilna.
  Il Milied hieni u qaddis lilkom u Sena ta paci u sliem.

 7. Il-kontradizzjoni tad-dinja llum hija li ticcelebra grajja li ma temminx fiha. Tfakkar u tiffestegga twelid li sehh 2000 sena ilu, waqt li tbiccer fil-guf lil dawk it-trabi li jkunu se jitwieldu. Imma l-gwaj il-kbir taghna jkun jekk dawk li suppost huma dawl isiru dlam huma wkoll. Hemm id-dinja verament terga’ ssir “tahwid u bahh”. Ibaghat Mulej mill-gdid l-Ispirtu tieghek halli jergghu isaltnu fostna l-ordni, l-armonija u s-sliem

 8. Ghadni kif smajt kumment fuq stazzjon tat-TV lokali .. ma tlifnix ic-celebrazzjoni , imma tlifna jew qed nitilfu r-raguni tac-celebrazzjoni

 9. Xi hadd qalli li tkun hasra jekk il-messagg tal-Milied inhalluh biss ghal zmien il-Milied. Veru! Imma kemm ikun aghar li nitilfuh anke f’dan iz-zmien?

 10. F’dawn il-flash mobs inhobb nosserva l-espressjoni fuq l-ucuh tal-udjenza. Wara s-sorpriza tal-bidu, dehret minnufih tbissima ta’ ferh awtentiku li ftit tara fuq l-ucuh f’folla bhal dik. Prosit u grazzi ta’ dan is-servizz.

 11. Anke meta l-bniedem jinsa lil Alla veru u jigri wara allat foloz, xorta fil-qalb ta’ qalbu tibqa’ x-xewqa li jimla l-vojt. Dan jidher mir-reazzjoni tal-klijenti f’dak ir-ristorant. Xejn ma jista’ qatt jimla dan il-vojt hlief Alla wahdu

 12. Forsi xi darba il-bniedem jistenbah mir-raqda tieghu. Min jaf! Nittamaw biss li ma jkhunx tard wisq. Awguri lilkom ukoll.

Leave a Reply

%d bloggers like this: