Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2018

L-Evanġelju tas-Sibt 10 ta’ Marzu 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 18, 9-14

San Luqa jsemmi li kienu ‘uħud’ li jmaqdru lill-oħrajn għall-ħażen tagħhom u jafdaw fihom infushom għall-ġustifikazzjoni tagħhom. Naħseb li llum dawk l-‘uħud’ żdiedu mhux ftit. Ġesù jiftħilna għajnejna mill-ġdid.

Il-kelma ‘Fariżew’ illum tfisser ipokrita, xi ħadd ta’ wiċċ b’ieħor. Il-kelma ‘publikan intilfet mill-użu u baqgħet tfisser dak li kienet, u ħafna drabi ma tifthiemx jekk xi ħadd ma jispjegahiex.

Il-Fariżew kien dak li josserva l-liġi sa l-inqas tikka, għallinqas hekk kien jidher li jagħmel. Kien jaħseb li l-osservanza tal-liġi tagħmlu perfett. Il-qawwa u l-ħila tiegħu, is-sagrifiċċji u s-sawm tiegħu, it-talb u x-xeni tiegħu kienu jagħmluh tajjeb f’għajnejh u f’għajnejn in-nies. It-tjubija tagħhom kienet tant kbira li kienu jiskandaliżżaw ruħhom wisq meta jaraw lil ħaddieħor jikser sfaċċatament il-liġijiet ta’ Alla u tal-bnedmin. L-iktar kelma li kienet toħroġ minn fommhom donna kienet ‘x’għarukaża!’ Imma lanqas kienu jieqfu hemm. Jekk jista’jkun, dawn kellhom jitwarrbu minn nofs. U min jagħmilha magħhom kien jistħoqqlu l-istess kastig tagħhom.

Il-Publikan kien wieħed fost ħafna li l-ħajja tagħhom kienet meqjusa mill-bqija tan-nies bħala midinba. Dawn kienu dawk li d-dnub tagħhom kien jidher, il-ġabbara tat-taxxi, l-iktar, dawk li kienujiġbru t-taxxi għall-ħakkiema rumani u jisolħu kemm jifilħu biex jaqilgħu iżjed; magħhom ukoll kien jingwalawha ħafna n-nisa tat-triq, u fl-evanġelji jissemmew kważi dejjem flimkien. Ma kienux il-midinbin, imma kategorija ta’ midinbin li d-dnub tagħhom ma kienx wisq għax jiksru l-liġi ta’ Alla, imma għax kienu jgħixu ’l barra min-normalità imfassla minn dawk li jqisu lilhom infushom ġusti bil-ħila tagħhom. Dawn ma kienux juru li huma perfetti; kienu jaċċettaw il-fatt li ma kienux ‘normali’ mingħajr ma jagħtu kas wisq ta’ dak li jgħidu n-nies.

Iżda lkoll nafu, li, tgħid kemm tgħid li ma tagħtix kas dak li jgħidu n-nies, fil-fond ta’ qalbna lkoll inħossu weġgħa meta ħaddieħor ikasbarna jew jidwi d-dgħufijiet tagħna u jperriċhom quddiem kulħadd. F’dak il-mument, il-weġgħa xxennaqna għall-ħniena u għall-mogħdrija għa xħadd ma jaf eżatt minn xhie xinkunu għaddejjin.

Ġesù ma jfaħħarx lill-publikani għall-għemil żbaljat tagħhom. Lil ħadd qatt ma qal, mur u kompli idneb. Il-ħniena li juri mal-midneb mhix ġustifikazzjoni tal-ħażin li jkun wettaq imma garanzija li l-għemil ħażin tal-bniedem mhux se jinfluwenza l-imħabba ta’ Alla lejh, jekk hu jammetti u jiddispjaċih minn dak li jkun għamel. Minn naħa l-oħra lanqas jinfluwenza l-ġudizzju rett ta’ Alla l-għemil tajjeb tal-bniedem jekk minn barra juri għemil tajjeb imma l-ħin kollu lest li jikkundanna u jmaqdar lil min mhux rett daqsu. Wara kollox, kif jgħid tant tajjeb l-għerf malti, kulħadd jaf x’jiġri meta jgħolli jdejh.

Il-ħniena ta’ Alla hija wisq ikbar mid-dnub tal-bniedem; il-grazzja ta’ Alla għandha ħila tifdi l-bniedem li jrid il-fidwa bil-ħniena u l-mogħdrija.

Il-karità, l-imħabba, mhix biss li tgħin lil min hu fil-bżonn materjali. Hemm opri tal-ħniena li jmissu r-ruħ ukoll. Agħti parir tajjeb lill-ħosbien, għallem lil min ma jafx, widdeb lill-midinbin, farraġ lill-imnikktin, aħfer il-ħtijiet, ħu sabar b’min idejqek, itlob lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. Dawn naqra iktar faċli ninsewhom mill-oħrajn.

Żgur li bil-ġudizzji u bil-kundanni ma nikkonvertu lil ħadd, anzi bihom inkun qed nitfgħu lilna nfusna f’sitwazzjoni ħafna agħar minn ta’ dawk li niġġudikaw u nikkundannaw, għax il-ġudizzju u, jekk hemm bżonn, il-kundanna huma biss ta’ Alla.

Meta niġġudika u nikkundanna jien, inkun qed neħodlu postu. Hemm ħażen ikbar minn dan?

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: