Inħallu lil Alla jfarraġna

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018: Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal li l-Mulej ifarraġna bit-tenerezza, l-istess kif jagħmlu l-ommijiet meta jħaddnu ‘l uliedhom li jkunu qed jibku. Aħna għandna nħalluH ifarraġna mingħajr ma nagħmlu reżistenza.

L-ewwel qari meħud mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija hu stedina għall-faraġ għax il-poplu ħallas għal ħtijietu. Hu l-faraġ tas-salvazzjoni, osserva Franġisku. Dawk l-erbgħin jum mad-dixxipli wara l-qawmien, Kristu għaddiehom ifarraġ lid-dixxipli tiegħu.

Imma aħna, issokta l-Papa, ma rridux nirriskjaw. Għalhekk, nagħmlu reżistenza għall-faraġ qiesu li nsibuna aktar imkenna fil-baħar imqalleb tal-problemi. Ruħna marbuta mad-deżolazzjoni, mal-problemi, mat-telfa, filwaqt li l-Mulej jaħdem bil-qawwa imma jsib ir-reżistenza. Dan narawh ukoll mill-atteġġjament tad-dixxipli fl-għodwa tal-Għid. Imma jien irrid immiss biex inkun ċert għax nibża’ minn xi telfa oħra. Aħna maħkumin minn dan il-pessimiżmu spiritwali, saħaq il-Papa.

Meta waqt l-udjenzi l-ġenituri jippreżentawli lil uliedhom biex inberikom, malli jarawni jibdew jibku għax jarawni liebes l-abjad u jaħsbuni tabib jew ners li jniggżuhom b’xi injezzjoni, u jaħsbu: ‘Le, ma rridx oħra!’

Xi ftit jew wisq aħna nġibu ruħna hekk mal-Mulej, iżda Hu jgħidilna: ‘Tfarraġ, tfarraġ, poplu tiegħi.’ U kif ifarraġ il-Mulej? Bit-tenerezza, lingwaġġ li l-profeti tal-iżventura ma jafuhx. Hi kelma li tgħib minħabba l-vizzjijiet kollha li jbegħduna mill-Mulej: vizzjijiet klerikali, vizzjijiet tal-Insara li ma jridux jiċċaqilqu, berdin… it-tenerezza tbeżża’.

‘Il-Mulej bi ħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu tasal qablu.’  Hekk smajna fl-ewwel qari ta’ Iżaija: ‘Bħar-ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu, bi driegħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom.’ Dan hu l-mod kif ifarraġ il-Mulej: bit-tenerezza. It-tenerezza tikkunslak. Meta t-tfal jibku, l-ommijiet iħaddnuhom u jikkalmawhom bit-tenerezza: kelma li d-dinja tal-lum, fil-fatt, ikkanċellatha mid-dizzjunarju.

Il-Mulej jistedinna biex inħalluh ifarraġna u dan jgħinna wkoll fit-tħejjija għall-Milied. Fit-talba tal-Kolletta tal-ġurnata, fakkar il-Papa Franġisku, tlabna l-grazzja li nifirħu b’ferħ sinċier, ferħ sempliċi imma sinċier.

U jien inżid ngħid li n-Nisrani għandu jgħix ħajtu mfarraġ anke fil-waqtiet koroh. Il-martri kienu jidħlu fil-Kolossew ikantaw. Il-martri tal-lum – qed naħseb f’dawk il-ħaddiema Kopti li ħanxrulhom griżmejhom fuq ix-xatt fil-Libja – mietu bil-kliem ‘Ġesù, Ġesù’ fuq fommhom.

Hemm faraġ ġewwieni; hemm ferħ anke fil-waqt tal-martirju. In-Nisrani għandu jgħix imfarraġ, ħaġa li mhix sempliċi ottimiżmu: hi xi ħaġa oħra għal kollox. Is-sies pożittiv hu l-faraġ. Nitkellmu dwar bnedmin imdawlin, pożittivi: imma l-pożittività, id-dawl tan-Nisrani huwa l-faraġ.

Fil-waqtiet ta’ sofferenza ma nħossuhx il-faraġ, imma n-Nisrani ma jistax jitlef il-paċi għax dik hi rigal tal-Mulej, li joffrih lil kulħadd anke fil-waqtiet l-aktar koroh. Għalhekk, il-Papa għamel stedina biex matul dil-ġimgħa ta’ tħejjija għall-Milied ma nibżgħux inħallu lill-Mulej ifarraġna.

Jien ukoll għandi nitħejja għall-Milied bil-paċi, il-paċi tal-qalb, tal-preżenza, tal-paċi li jtina t-tħannin tiegħu. Minkejja li jien midneb, il-Vanġelu tal-ġurnata xi jgħid? Il-Mulej ifarraġ bħar-ragħaj u jekk tintiliflu nagħġa jmur ifittixha. Hekk jagħmel il-Mulej ma’ kull wieħed u waħda minna. Jien irridha l-paċi jew nirreżisti l-faraġ?  Imma Hu qiegħed fil-bieb, qed iħabbat biex niftħulu, biex inħalluh ifarraġna u jnissel fina l-paċi. U dan il-Mulej jagħmlu bil-ġentilezza:  iħabbat bit-tħannin.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: