Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 21 ta’ Mejju 2019: Kif jistgħu jintrabtu flimkien it-tbatijiet u l-persekuzzjonijiet li għadda minnhom San Pawl, li naqraw fil-paġna tal-Atti tal-Appostli tal-lum, bil-paċi li Ġesù jħalli b’wirt lid-dixxipli tiegħu fil-kliem li bih isellmilhom waqt l-Aħħar Ikla: ‘Inħallilkom is-sliem tiegħi, nagħtikom is-sliem tiegħi,’ illi nsibu fl-Evanġelju ta’ dalgħodu meħud minn San Ġwann? Kien proprju minn dil-mistoqsija li l-Papa Franġisku tnebbaħ biex jiżvolġi l-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-ħajja ta’ persekuzzjonijiet u tbatija donnha tidher ħajja mingħajr paċi, iżda fil-fatt hi l-aħħar Beatitudni, fakkar il-Qdusija Tiegħu: ‘Henjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.’

Il-paċi ta’ Ġesù timxi id’f’id ma’ dil-ħajja ta’ persekuzzjoni, ta’ tbatija.  Paċi li hi ’l isfel, ferm aktar profonda minn dawn l-affarijiet kollha.  Paċi li ħadd ma jista’ jeħdilna, paċi li hi don, bħall-baħar li fil-qiegħ tiegħu hu kalm waqt li fil-wiċċ mimli ħalel.  Il-ħajja ma’ Ġesù tfisser li ġewwa fik ikollok din l-esperjenza li tibqa’ miegħek waqt il-provi kollha, waqt id-diffikultajiet kollha, fit-tbatijiet kollha.

Hekk biss, issokta l-Papa, nistgħu nifhmu kif għexu l-aħħar sigħat tant qaddisin li ‘ma tilfux il-paċi’, tant illi wasslu lix-xhieda jistqarru li ‘kienu sejrin għall-martirju qishom mistiedna għal tieġ.’  Dan hu r-rigal tal-‘paċi ta’ Ġesù’, paċi li ma nistgħux niksbuha bil-mezzi umani billi, per eżempju, immorru għand it-tabib jew nieħdu l-mediċini.  Hi ħaġa differenti, ġejja mill-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina, u li magħha ġġib ‘il-qawwa’.  Bħal dak ir-raġel li mdorri jaħdem ħafna, li żort ftit jiem ilu, illi, f’ħakka t’għajn, minħabba marda, kellu jabbanduna l-proġetti kollha tiegħu, iżda xorta waħda baqa’ fil-paċi. Dan hu n-Nisrani, ikkummenta Franġisku.

U kompla jispjega li l-paċi ta’ Ġesù tgħallimna biex fil-ħajja nibqgħu għaddejjin.  Tgħallimna nissaportu.  Nissaportu: kelma li ma nifhmux sewwa xi tfisser.  Kelma kristjana għall-aħħar, li tfisser li nġorru fuq spallejna l-ħajja, id-diffikultajiet, ix-xogħol, kollox, mingħajr ma nitilfu l-paċi.  Anzi nġorru kollox fuq spallejna u nibqgħu mexjin ’il quddiem.  Dan nifhmuh biss meta fina hemm l-Ispirtu s-Santu li jtina l-paċi ta’ Ġesù.

Jekk minflok – innota l-Papa Franġisku – aħna ninħakmu minn ‘nervożiżmu ferventi’, u nitilfu l-paċi, ikun ifisser li hemm xi ħaġa li mhix taħdem.

Għalhekk, meta fi qlubna jkollna ‘r-rigal imwiegħed minn Ġesù’ u mhux dak li ttina d-dinja jew il-flus fil-bank, inkunu nistgħu naffrontaw l-aktar diffikultajiet koroh, nibqgħu mexjin ‘il quddiem u nagħmlu dan b’ħila akbar: il-ħila li qalbna titbissem.

Il-persuna li tgħix b’dil-paċi fiha, qatt ma titlef is-sens ta’ umoriżmu.  Taf tidħaq biha nfisha, bl-oħrajn, anzi, b’dellha stess, tidħaq b’kollox…  Das-sens ta’ umoriżmu hu ħafna qrib il-grazzja t’Alla:  il-paċi ta’ Ġesù fil-ħajja ta’ kuljum, il-paċi ta’ Ġesù fit-tribulazzjonijiet, u dak is-sens ħafif ta’ umoriżmu li jgħinna nieħdu n-nifs aħjar.

Jalla l-Mulej itina dil-paċi li tiġi mill-Ispirtu s-Santu, dil-paċi li hi tiegħu u li tgħinna nissaportu, inġorru l-bosta diffikultajiet tal-ħajja.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber

Leave a Reply

%d bloggers like this: