Fi żminijiet li dejjem jinbidlu


Din jammettiha kulħadd. Anki forsi min ma tinżillux. Qiegħdin ngħixu fi żminijiet li dejjem qiegħdin jinbiddlu. Fejn illum insibu mod. Filwaqt li għada nafu nsibu mod ieħor. U kollox f’radda ta’ salib!

Il-bidla! Il-kelma tinħass sabiħa. Forsi l-għaliex l-ewwel ħsieb li jiġina f’moħħna, li xi kultant jaf jiddallam u jitqarraq ukoll, hi li l-bidla bilfors tfisser għall-pożittiv. Mhux tajjeb meta l-ilma jiċċaqlaq? Mela aħna tal-ilma qiegħed jew? Nifimha! Ħadd ma ġie maħluq biex jibqa’ staġnat u staġnata. Ħadd ma ġie maħluq biex jibqa’ imwaħħal jew imwaħħla għal ma nafx kemm-il sena. Xhur. Ġimgħat. Ġranet. Siegħat. U anki minuti. Biss, u dan tajjeb li nisħquh, ħa niftakru ftit li ħadd ma ġie maħluq biex jinbidel għat-tkissir. Għall-ħajja mingħajr valuri. Inkella dik x’bidla tkun? Mhux frakass tispiċċa?

Għalhekk, meta nitħaddtu mill-bidla irridu nqisuha bħall-karozza bil-gerijiet. Il-karozza m’għandhiex le gear wieħed. Allaħares kieku kien hekk. Inkella mill-ewwel għal ġol-garaxx minfejn tkun ħarġet ftit minuti qabel. Ibda’ biex it-toroq ma jippermettuliex. Ajma! L-aktar f’pajjiżna! Meta fit-toroq għandek tant u tant dawrien. U fejn, fl-istess triq, ma tistax teċċedi ċerta veloċità. Ħallieha li xorta jkun hawn min jipprova jtellaq! Imma dik Malta, pajjiż fil-Mediterran. Bħalma jħobbu jagħmlu wkoll il-pajjiżi l-oħra kollha, l-aktar dawk Mediterranji! Mela, fuq hekk, xejn ġdid!

Aktar mal-Mulej qed jagħtini grazzja nikber fis-snin, u nittama fil-grazzja u fl-għerf tiegħU ukoll, aktar qiegħed dejjem jgħallimni kemm fil-ħajja trid tabilħaqq it-tattika tagħha. Liema tattika iżda ma nġibuhiex minn kemm għandna degrees tal-università. Jew inkella kemm inkunu għamilna korsijiet barra. Għall-kuntrarju! Din it-tattika tiġi minn kemm wieħed lest li jiltaqa’ man-nies. Ħalli jħalli lill-Mulej jgħallmu bihom. Hi tattika li wieħed jilbes il-boilersuit. Iva! Kemm bħala uniformi u, wisq aktar, li jkollu l-attitudni ta’ apprentist. Mela ta’ dak l-istudent li fil-ħajja għadu ma wasalx. Għax għadu dejjem qed jitgħallem!

F’din il-bidla kollha li għaddejjin minnha bħala soċjetà u anki bħala dinja irridu jkollna l-għaqal. U dan bil-kotra. Nerġa’ ngħid: dan l-għaqal m’għandu x’jaqsam xejn ma’ xi teorija jew teknika. Lanqas ma’ jintrabat u jiffissa ma’ xi sistema tal-ħsieb. Jew inkella kategorija ta’ ħsieb li minnha wieħed jara r-rejaltà. Bħalissa, buzz word kbira f’diskorsna hi l-kelma bilanċ. Kulħadd għaddej ifajjar bil-bilanċ. U, l-għaliex wieħed jobżoq minn ħalqu l-kelma bilanċ allura dan ifisser li hu ibbilanċjat. Żinn! Kemm dan mhux veru! Ġieli ltaqjt ma’ persuni li huma predikaturi primi tal-bilanċ. Imma ħej! Ħares lejn ħajjithom! U tara kemm huma estremisti mill-kbar nett! X’gidba mela din tal-bilanċ! U tal-ipriedkar tal-bilanċ!

Nippreferi kelma oħra aktar rejali u anqas giddieba u faċċola minn bilanċ: għerf! Imma, dan l-għerf, mhux ħa tagħtihulna xi klikka tafux! Lanqas m’hu ħa tagħtihulna l-mentalità ta’ naħsillek dahrek biex taħsilli dahri. Nilaqgħek u int tilgħaqni. U lanqas m’hu ħa jagħtihulna moħħ li jaf jilgħab bil-kliem u jistaħba mill-fatti. L-għerf li qed nitħaddtu fuqu ġej mill-Mulej. Dak il-Mulej li hawn wisq pampaluni li jaħsbu li jħobbuh. Imma, meta tagħmilha magħhom, aħjar tara fejn se tinħeba. L-għaliex għemilhom hu tal-biża’! L-aktar dawk li jgħidu ħaġa u jagħmlu eżattament il-kontra!

L-għerf tal-Mulej li qed nitħaddtu fuqu jagħrbel kull sitwazzjoni. U joħodha għaliha nnifisha. Dan l-għerf jieħu ż-żmien tiegħu. Ma jeħilx mal-aspettativi tan-nies. Li, u issa ejjew inkunu sinċieri, ħafna drabi jkun kapriċċużi kapriċċużissmi! Dan l-għerf iħares lejn qalb il-bniedem. U, l-għaliex hu fuq kulħadd, fuq kull awtorità, anki dik ekkleżjastika, kapaċi jara x’hemm fiha. Kapaċi jiżen il-qalb ta’ din il-qalb. Kapaċi jaraha sewwa. Kif inhi. Għarwiena. U mingħajr ħabi!

Għalhekk, dan l-għerf, ma jinfluwenzax ruħu. M’għandux min jaqbeż għalih l-għaliex ma jiddependi minn ħadd. Għalkemm kulħadd, int u jien inklużi, li abbli ngħidu li nemmnu imma fil-fatt ma nemmnux, niddependu minnu. Dan l-għerf ma jieqafx milli jagħmel xogħlu. Anki meta hu mwarrab. L-għaliex jirfes wisq kallijiet. Imma, mal-medda taż-żmien, meta kollox jitla’ f’wiċċ l-ilma, ikun dan l-għerf stess li jfakkarna kemm konna żbaljati li warrabnieh. Meta, jaħasra, stajna nħallu lilna nfusna nikbru minnu u dan m’għamilniehx!

Mela, biex int u jien iseħħilna ngħixu f’dawn iż-żminijiet, li dejjem qed jinbidlu, irridu iva jkollna dan il-għerf. Liema għerf li jmur lil hinn mill-flus li nistgħu nġorru fil-kontijiet tagħna tal-bank, fil-portmoni, fil-kartiera jew fil-but. Dan l-għerf jgħinna naraw ħajjitna fid-dawl ta’ dak li hi: ħajja li tispiċċa malajr. Ħajja li hi magħmula minn għadd kbir ta’ sitwazzjonijiet. Li, għal uħud, huma biss problemi. U widien ta’ problemi. Filwaqt li għal oħrajn, dawn l-istess sitwazzjonijiet isiru opportunitajiet tad-deheb ta’ bidla għas-sewwa. Ta’ valutazzjoni għaqlija tal-ħajja. Ta’ pass għaqli lejn is-Saltna ta’ dejjem. Liema Saltna għaliha aħna ilkoll, nemmnu jew ma nemmnux, ġejna maħluqa u mifdija.

Il-valzi lili minn dejjem laqtgħuni. Dan l-għaliex fihom m’għandekx l-istess pass. U allura l-istess rittmu. Bħal kull tip ta’ żfin ieħor, u, fl-aħħar mill-aħħar, bħall-istess mużika stess, il-valzi għallmuni li l-ħajja hi magħmula b’biżibilju rittmi. Li kollha huma mportanti. Meta jkun il-waqt tagħhom. L-ebda filosofija ta’ bilanċ dan m’hu ħa tgħallimhulek u tgħallimhuli. Għajr l-Għalliem, l-Ispirtu s-Santu! Dak iva! Dak kollox jaf! Għax il-bilanċ tiegħu, li m’għandu x’jaqsam xejn ma tagħna, li jgħodd! Għalhekk min jirredikolah ma jiflaħx iwaqqa’ lilu nnifsu għaż-żufjett aktar! Bil-bilanċ kollu li jippriedka! Li mhux għajr cliche ta’ moħħu li staġna fil-preġudizzju!

Spirtu s-Santu, fi żminijiet li dejjem qed jinbidlu, għinni nimxi mal-valuri tiegħek. U mhux mal-likes tal-bniedem. Li, f’riħ ta’ siegħa, malajr iva jsiru dislikes! U dislikes mill-kbar nett! Amen.

Patri Mario Attard OFM Cap