Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja

Print Friendly, PDF & Email

Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech Amministratur Appostoliku għal Għawdex. Biex tinqara fil-quddies tal-Ħadd 2 ta’ Frar 2020, Jum il-Ħajja.

INSAĦĦU FOSTNA L-KULTURA FAVUR IL-ĦAJJA

Irrodd ħajr lill-voluntiera kollha li huma involuti fil-ħidma favur il-ħajja organizzata minn Dar Ġużeppa Debono, partikularment lill-Komunità Anawim u lill-Bord tad- Diretturi ta’ din id-Dar. Napprezza ħafna l-inizjattivi tagħkom maħsuba kemm biex tiġi mħarsa l-ħajja sa mill-bidu nett tat-tnissil u kemm biex tkunu ta’ spalla fi problemi oħra marbuta ma’ din l-esperjenza. Niżgurakom li ħafna huma rikonoxxenti għal dan is-servizz li qegħdin tagħtu ħafna darbi fil-moħbi.

Fost il-ħafna ħidma li twettaq Dar Ġużeppa Debono nsib interessanti ħafna l-erba’ proġetti li ħdimtu fuqhom matul din is-sena. (1) Qed toffru servizzi ta’ respite lill- ommijiet u l-missirijiet f’Dar Ġużeppa Debono. (2) Bil-proġett The Three Losses fittixtu li tkunu qrib dawk il-koppji u individwi li tilfu wild qabel it-twelid b’miscarriage/still birth, IVF jew abort. (3) Il-proġett Speaking the Language of Youth offra ħidma ta’ għarfien fl-iskejjel dwar relazzjonijiet sani fost l-adolexxenti u ż-żgħażagħ li jattendu fl-iskejjel sekondarji u terzjarji li għandna f’Għawdex. (4) Huwa ta’ faraġ kbir meta wieħed iqis li dan l-aħħar Dar Ġużeppa Debono qed tilqa’ l- isfida li tifrex il-ħidma favur il-ħajja ’l barra minn xtutna: mhux biss f’Malta imma wkoll fil-Gwatemala.

Filwaqt li nagħmlilkom il-qalb biex tissuktaw b’dawn l-erba’ proġetti, nistedinkom tirriflettu u taġixxu fuq dawn iż-żewġ aspetti:

1. Komplu għinu lill-bniedem jitgħallem il-grammatika tal-lingwaġġ tal-imħabba (is-sesswalità). Ħafna drabi l-ħajja fil-ġuf issib ruħha f’riskji kbar proprju għaliex l-imġiba sesswali ma tkunx responsabbli. L-edukazzjoni għas- sesswalità tgħin biex il-ħajja intima ta’ bejn il-koppja tkun waħda dinjituża u matura.

2. Akkumpanjaw lil dawk il-koppji li għandhom problemi ta’ infertilità. Għalkemm l-ulied huma don, wieħed jifhem li l-proċess biex koppja taċċetta li ma jistax ikollha wlied naturali huwa proċess iebes għax fih ħafna tbatija. Għalhekk, sewwa li dawk li qed ibatu proprju għax iħobbu l-ħajja, isibu l- faraġ.

Jien konxju li biex twettaq dawn il-proġetti favur din il-kultura tal-ħajja, Dar Ġużeppa Debono għandha bżonn il-fondi. Napprezza lil dawk l-individwi u istituzzjonijiet li huma ġenerużi ma’ din id-Dar.

Bl-għan li nagħtu l-possibbiltà li l-Komunità Nisranija f’Għawdex tkun tista’ tissieħeb fix-xandir tal-Vanġelu tal-Ħajja, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja (li qed jiġi ċċelebrat illum), fil-knejjes tad-Djoċesi qed issir ġabra biex ngħinu lil Dar Ġużeppa Debono tkompli b’din il-ħidma tagħha.

Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof, illum, l-Erbgħa 29 ta’ Jannar 2020.

Mario Grech
Amministratur Appostoliku għal Għawdex

A Letter to the People of God by His Excellency Mgr Mario Grech Apostolic Administrator for Gozo. To be read during Sunday Mass on the 2nd February 2020, Day for Life.

REINFORCING A CULTURE PROMOTING LIFE

I would like to heartily thank all the volunteers involved in the initiative to promote life organised by Dar Ġużeppa Debono, and in particular the Anawim Community and the Board of Directors of this Institute. I greatly appreciate the initiatives you take to safeguard life from the very first moment it is conceived, as well as to be of support in the face of all the problems associated with this experience. I can assure you that there are many who are very grateful for the service you are providing, often hidden away from prying eyes.

Of the many projects undertaken by Dar Ġużeppa Debono, the three you have worked on in the course of this year are of particular interest.

1. You are offering a respite service to mothers and fathers at Dar Ġużeppa Debono.

2. Through The Three Losses project, you have tried to be close to those couples and individuals who lost a child before it was born, through either miscarriage, stillbirth, IVF or abortion.

3. Speaking the Language of Youth is an initiative leading to a greater awareness in schools regarding healthy relationships among adolescents and young people attending secondary and tertiary institutions in Gozo.

It is very encouraging to see that recently Dar Ġużeppa Debono has taken up the challenge to spread its initiatives to promote life beyond our shores, not only in Malta but also in Guatemala.

While encouraging you to continue in your efforts with these four projects, I would invite you to reflect on these two considerations and act on them:

1. Keep on helping people to learn the grammar of the language of love (namely, sexuality). Life in the womb is often at great risk precisely because of irresponsible sexual behaviour. Education for a healthy sexuality helps the couple’s intimacy in dignity and maturity.

2. Please be close to infertile couples. Although children are a gift, it is understandable that for a couple to accept it cannot have children naturally is a very hard process involving a lot of suffering. It is therefore most fitting that those who are suffering precisely because they love life find support.

I am aware that Dar Ġużeppa Debono is in need of funds to be able to carry on with its projects promoting life. I am grateful to those individuals and institutions who are generous to this Institute.

In order to enable the Christian Community in Gozo to take part in the preaching of the Gospel of Life, a collection is being held in all the churches in the Diocese, on the occasion of the Day for Life, to help Dar Ġużeppa Debono continue with its efforts.

Given today, from the Bishop’s Curia, Victoria, Gozo, on Wednesday 29th January 2020.

Mario Grech
Apostolic Administrator for Gozo

Leave a Reply

%d bloggers like this: