Il-Papa f’Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni


Il-Ġimgħa, 7 ta’ Frar 2020: Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku qalilna biex ma nibżgħux mill-umiljazzjonijiet, anzi nitolbu lill-Mulej jibgħtilna “xi ftit” biex jagħmilna umli ħalli b’hekk nimitawh aħjar.

F’riflessjoni li għamel fuq l-Evanġelju tal-ġurnata l-Papa spjega li Ġwanni l-Battista kien mibgħut minn Alla biex juri t-triq, “il-mixja ta’ Ġesù”.  L-aħħar wieħed mill-profeti, fakkar Franġisku, kellu l-grazzja li jgħid: “Dan hu l-Messija”.

Il-Battista ma ġiex jipprietka li kien ġej Ġesù biex iħejji lill-poplu, imma ġie biex jagħti xhieda ta’ Ġesù Kristu b’ħajtu stess.

Li tagħti xhieda tat-triq magħżula minn Alla għas-salvazzjoni tagħna, hija t-triq tal-umiljazzjoni.  Dan jgħidu b’mod ċar Pawlu fl-Ittra lill-Filippin: “Ġesù xxejjen billi ħa l-mewt, anzi l-mewt tas-salib”.

Dil-mewt fuq is-salib, din it-triq li biha xxejjen, sofra l-umiljazzjoni, hi triqtna wkoll, it-triq li Alla juri lin-nisrani biex jibqa’ miexi ‘l quddiem.

Kemm Ġwanni kif ukoll Ġesù, kompla Franġisku, kellhom it-tentazzjoni tal-vanità, tas-suppervja: Ġesù fid-deżert ittantat mix-xitan, wara s-sawm, Ġwanni quddiem id-dutturi tal-liġi li staqsewh kienx il-Messija.  Seta’ wieġeb li kien “il-ministru tiegħu”.  Madankollu umilja ruħu.

It-tnejn li huma kellhom l-awtorità quddiem il-poplu għax il-predikazzjoni tagħhom kienet awtorevoli.  It-tnejn li huma għaddew minn waqtiet iebsin, speċi ta’ “dipressjoni umana u spiritwali”, kif iddeskriviha l-Papa.

Ġesù fl-Ort tal-Ġetsemani u Ġwanni fil-ħabs mhedded “mis-susa tad-dubju” jekk Ġesù kienx verament il-Messija.  It-tnejn li huma jintemmu bl-aktar mod umiljanti: Ġesù fuq is-salib, il-mewt tal-agħar kriminali, terribbli kemm fiżikament u wkoll moralment, għarwien quddiem il-poplu.  Ġwanni l-Battista b’rasu maqtugħa minn suldat, ġewwa l-ħabs, fuq ordni ta’ re mdgħajjef mill-vizzjijiet u korrott minħabba l-kapriċċ ta’ ballerina u l-mibgħeda tal-adultera Erodjade.

Il-profeta, il-kbir profeta, l-akbar bniedem li qatt twieled minn mara, kif sejjaħlu Ġesù stess, kif ukoll Iben Alla, għażlu t-triq tal-umiljazzjoni. Huma juruna li din hi t-triq li aħna l-insara għandna nterrqu.  Infatti, il-Beatitudnijiet jisħqu li t-triq hi dik tal-umiltà.

Ma nistgħux inkunu umli mingħajr umiljazzjonijiet, iċċara l-Papa.  Għalhekk hu stieden lill-insara biex jisiltu tagħlima mill-messaġġ li ttina l-Kelma t’Alla f’dil-ġurnata.

Meta nippruvaw nidhru, fil-Knisja, fil-komunità, biex niksbu xi ħaġa jew xi grad, inkunu qed nagħżlu t-triq tad-dinja, hija triq mondana mhux it-triq ta’ Ġesù.

Dit-tentazzjoni tat-tixbit tista’ tolqot ukoll lir-rgħajja.  Jibdew jaħsbu: “Din hi inġustizzja, din umiljazzjoni, ma nistax naċċettaha”.

Imma jekk ir-ragħaj ma jimxix fit-triq tal-umiljazzjoni ma jkunx dixxiplu ta’ Ġesù: ikun xabbatur bis-suttana.  M’hemmx umiltà jekk tkun nieqsa mill-umiljazzjoni.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.