Il-Papa f’Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Frar 2020: Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku qalilna biex ma nibżgħux mill-umiljazzjonijiet, anzi nitolbu lill-Mulej jibagħtilna ‘xi ftit’ biex jagħmilna umli ħalli b’hekk nimitawh aħjar.

F’riflessjoni li għamel fuq l-Evanġelju tal-ġurnata, il-Papa spjega li Ġwanni l-Battista kien mibgħut minn Alla biex juri t-triq, ‘il-mixja ta’ Ġesù’.  L-aħħar wieħed mill-profeti, fakkar Franġisku, kellu l-grazzja li jgħid: ‘Dan hu l-Messija.’

Il-Battista ma ġiex jipprietka li kien ġej Ġesù biex iħejji lill-poplu, imma ġie biex jagħti xhieda ta’ Ġesù Kristu b’ħajtu stess.

Li tagħti xhieda tat-triq magħżula minn Alla għas-salvazzjoni tagħna, hija t-triq tal-umiljazzjoni.  Dan jgħidu b’mod ċar Pawlu fl-Ittra lill-Filippin: ‘Ġesù xxejjen billi ħa l-mewt, anzi l-mewt tas-salib.’

Dil-mewt fuq is-salib, din it-triq li biha xxejjen, li biha sofra l-umiljazzjoni, hi triqitna wkoll, it-triq li Alla juri lin-Nisrani biex jibqa’ miexi ’l quddiem.

Kemm Ġwanni kif ukoll Ġesù, kompla Franġisku, kellhom it-tentazzjoni tal-vanità, tas-suppervja: Ġesù fid-deżert ittantat mix-xitan, wara s-sawm;  Ġwanni quddiem id-dutturi tal-liġi li staqsewh kienx il-Messija.  Seta’ wieġeb li kien ‘il-ministru tiegħu’.  Madankollu umilja ruħu.

It-tnejn li huma kellhom l-awtorità quddiem il-poplu għax il-predikazzjoni tagħhom kienet awtorevoli.  It-tnejn li huma għaddew minn waqtiet ibsin, speċi ta’ ‘dipressjoni umana u spiritwali’, kif iddeskriviha l-Papa:  Ġesù fl-Ort tal-Ġetsemani u Ġwanni fil-ħabs, mhedded ‘mis-susa tad-dubju’ jekk Ġesù kienx verament il-Messija.  It-tnejn li huma jintemmu bl-aktar mod umiljanti: Ġesù fuq is-salib, il-mewt tal-agħar kriminali, terribbli kemm fiżikament u wkoll moralment, għarwien quddiem il-poplu; Ġwanni l-Battista b’rasu maqtugħa minn suldat, ġewwa l-ħabs, fuq ordni ta’ re mdgħajjef mill-vizzjijiet u korrott minħabba l-kapriċċ ta’ ballerina u l-mibegħda tal-adultera Erodjade.

Il-profeta, il-kbir profeta, l-akbar bniedem li qatt twieled minn mara, kif sejjaħlu Ġesù stess, kif ukoll Iben Alla, għażlu t-triq tal-umiljazzjoni. Huma juruna li din hi t-triq li aħna l-Insara għandna nterrqu.  Infatti, il-Beatitudnijiet jisħqu li t-triq hi dik tal-umiltà.

Ma nistgħux inkunu umli mingħajr umiljazzjonijiet, iċċara l-Papa.  Għalhekk hu stieden lill-Insara biex jisiltu tagħlima mill-messaġġ li ttina l-Kelma t’Alla f’dil-ġurnata.

Meta nippruvaw nidhru, fil-Knisja, fil-komunità, biex niksbu xi ħaġa jew xi grad, inkunu qed nagħżlu t-triq tad-dinja.  Hija triq mondana mhux it-triq ta’ Ġesù.

Dit-tentazzjoni tat-tixbit tista’ tolqot ukoll lir-rgħajja.  Jibdew jaħsbu: ‘Din hi inġustizzja, din umiljazzjoni, ma nistax naċċettaha.’

Imma jekk ir-ragħaj ma jimxix fit-triq tal-umiljazzjon, ma jkunx dixxiplu ta’ Ġesù: ikun xabbatur bis-suttana.  M’hemmx umiltà jekk tkun nieqes mill-umiljazzjoni.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: