Il-Papa f’Santa Marta: Tkun nisrani jfisser li taċċetta t-triq ta’ Ġesù sa fuq is-salib

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 20 ta’ Frar 2020: ‘In-nies min jgħidu li jien?’ ‘Intom min tgħidu li jien?’ Dawn il-mistoqsijiet insibuhom fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum. Minnhom il-Papa Franġisku ħa spunt biex għamel ir-riflessjoni tiegħu waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

L-Evanġelju, afferma l-Papa, jgħallimna t-toroq li diġà għaddew minnhom l-appostli, biex insiru nafu min hu Ġesù.  Huma tlieta: l-għarfien, l-istqarrija, it-triq li fassal Alla għal Ibnu.

Kull darba li naqbdu l-Evanġelju f’idejna, ħaġa li nagħmluha regolarment, aħna nkunu qed nippruvaw insiru nafu lil Ġesù.  Dan nagħmluh ukoll meta nieħdu lit-tfal għad-duttrina, meta neħduhom il-quddies.  Imma dan ikun biss l-ewwel pass.  It-tieni hu li nistqarru lil Ġesù.

U dan ma nistgħux nagħmluh waħedna.  Fil-verżjoni ta’ Mattew Ġesù jgħid lil Pietru: ‘Dan mhux ġej minnek.  Dan urihulek il-Missier.’  Hu biss bil-qawwa t’Alla li aħna nistgħu nistqarru lil Ġesù.  Ħadd ma jista’ jgħid ‘Ġesù hu l-Mulej’ u jistqarru mingħajr l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu, jgħidilna San Pawl.

Ma nistgħux nistqarru lil Ġesù mingħajr l-Ispirtu.  Għalhekk, il-komunità nisranija għandha tfittex dejjem il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu biex tistqarr lil Ġesù, biex tgħid li Hu Alla, li Hu Iben Alla.

Imma x’inhu l-għan tal-ħajja ta’ Ġesù, għalfejn ġie fid-dinja?  It-tweġiba għal dil-mistoqsija tfisser li aħna qbadna t-tielet triq biex nagħrfuh aħjar.

Il-Papa fakkar li Ġesù beda jgħallem lid-dixxipli li kellu jbati, joqtluh u mbagħad iqum.

Li nistqarru lil Ġesù jfisser li nistqarru mewtu, il-qawmien tiegħu.  Dan mhux l-istess bħal meta ngħidu, ‘Inti Alla’ u nieqfu hemm, le: ‘Int ġejt għalina u mitt għalina.  Int qomt mill-imwiet.  Int ittina l-ħajja.  Int wegħedtna l-Ispirtu s-Santu biex imexxina.’

Li nistqarru lil Ġesù jfisser li naċċettaw it-triq li l-Missier għażel għal Ibnu: l-umiljazzjoni.  Lill-Filippin Pawlu jiktbilhom: ‘Alla bagħat lil Ibnu, li xejjen lilu nnifsu, sar qaddej, sar umli sal-mewt, sal-mewt tas-salib.’

Jekk ma naċċettawx it-triq ta’ Ġesù, it-triq tal-umiljazzjoni li Hu għażel biex isalvana, mhux biss ma nkunux Insara, iżda jkun jistħoqqilna dak  li Ġesù qal lil Pietru: ‘Tbiegħed minni, ja xitan!’

Il-Papa Franġisku nnota li Satana jaf tajjeb li Ġesù hu Iben Alla, imma Ġesù jirrifjuta l-istqarrija tiegħu l-istess kif ibiegħed minnu lil Pietru li kien qed jagħżel triq li ma kinitx dik magħżula minn Ġesù.

Infatti, li taċċetta t-triq ta’ Ġesù, afferma l-Papa, ifisser li taċċetta l-umiltà u l-umiljazzjoni.  U meta l-Knisja ma timxix f’dit-triq, tkun qed tiżbalja, issir tad-dinja.

Meta aħna naraw tant Insara tajbin, ta’ rieda tajba, imma li jħalltu r-reliġjon ma’ kunċett soċjali tat-tjubija, ta’ ħbiberija, meta naraw tant kjeriċi li jgħidu li jimxu wara Ġesù, imma jfittxu l-unuri, it-toroq tal-glorja, it-toroq tal-mondanità, ma jkunux qed ifittxu lil Ġesù, ikunu qed ifittxu lilhom infushom.  Ma jkunux kristjani; jgħidu li huma kristjani, imma tal-isem biss, għax ma jkunux qed jaċċettaw it-triq ta’ Ġesù, it-triq tal-umiljazzjoni.  U meta fl-istorja tal-Knisja naqraw dwar tant isqfijiet li għexu hekk, tant papiet mondani li ma għaddewx mit-triq tal-umiljazzjoni, ma aċċettawhiex, jeħtieġ nitgħallmu li dik mhix it-triq it-tajba.

Il-Papa temm bi stedina biex nitolbu l-grazzja tal-koerenza nisranija, biex il-kristjaneżmu ma nużawhx biex nixxabbtu;  nitolbu l-grazzja li nimxu wara Ġesù fit-triq tiegħu, sal-umiljazzjoni.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: