Nifs ġdid ieħor f’ħajti permezz tal-programm Jum Ġdid

Print Friendly, PDF & Email

Hekk nista’ tabilħaqq insejħilha l-esperjenza li l-Mulej tani grazzja nwettaq matul ix-xahar ta’ Jannar 2020 li fih kelli l-opportunità li nieħu sehem fil-programm li bih jinfetaħ il-jum ma’ NET FM, Jum Ġdid. Dan il-programm, li hu mtella’ u mxandar mill-preżentatur bravu Noel Bartolo, jixxandar mit-Tnejn sas-Sibt mill-5am sas-6am fuq NET FM.

F’din il-mixja li l-Mulej tani l-grazzja li nwettaq miegħu, ma’ Noel u anki mas-semmiegħa tan-NET FM, stajt nitgħallem ħafna u ħafna affarijiet! L-ewwel nett, l-għaliex għandi nibqa’ nsellem lil ħaddieħor b’ċaw u mhux, minflok, bit-tislima sabiħa Maltija u semitika saħħa? Tgħid li nixtieq lil dak jew dik li jkun u li tkun is-saħħa, f’kull sens, mhux aktar ta’ valur minn sempliċi ċaw? Almenu għalija ċaw żgur li ma tfisser xejn! Jekk mhux ukoll, u dan dejjem skont x’jgħid l-urban dictionary, li ngħid ċaw meta ma nkunx taljan jew taljana jfisser “li jien aħjar minnek” u allura meta qed ngħidha nkun pretensiv il-ħin kollu l-għaliex naħseb li jien aktar interessanti milli fil-fatt jien? Niftehmu: mhux għax m’għandniex naqra miċ-ċaw syndrome tafux ibda’ mis-soċjetà u spiċċa fil-knisja stess! Jekk dejjem irridu ngħidu l-verità u mhux ngħattu x-xemx bl-għarbiel.

Imbagħad, u b’rabta eċċellenti ma’ dan, il-Mulej tani din it-tweġiba jew aħjar ġibda mill-widnejn lili: id-doni li għoġbu jagħtini għandi nattribwiehom lilU! U lilU BISS! U mela jien, bil-ħila tiegħi, nista’ xi darba ngħid li minn żniedi nista’ nasal xi mkien? Żgur li le! Huwa l-Mulej waħdu li jagħnini bid-doni tiegħu! Mela jien, bl-umiltà kollha, għandi iva nattribwixxi kollox lilU! Għax Hu l-awtur ta’ kollox ħbieb! U, kif jgħid tajjeb San Ġakbu: La titqarrqux, aħwa għeżież tiegħi. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl, li fih ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta’ tidwir (Ġak 1:16-17).

Kemm ġietni ħelu ħelu l-mistoqsija ħbieb fuq fommi fid-dawl ta’ dan kollu, f’dawn il-programmi: Naqsam jien dak li nkun sibt ma’ ħaddieħor? Jew, allaħares qatt, qed nagħmel bħal dak il-qaddej iblaħ u nofs ras bil-provi, li naħbi t-talenti li l-Mulej tani? Jew, tant kemm jien għajjur, li nispiċċa ninħela fil-għejra kontra min għandu talent li jien għandi għatx klubi li jkolli u hekk nispiċċa naħli l-enerġija li baqagħli fuq li nfittex nakkwista dak it-talent jekk mhux ukoll li ndaħħal lili nnifsi fi pjan ta’ kampanja li, l-għan aħħari tagħha, hu li nfixkel lil ħaddieħor milli jissokta jiżviluppa t-talent tiegħu u tagħha? Kemm hu fin ix-xitan hux sieħbi!

Xi ħaġa li ntbaħt, jew aħjar nebbaħni biha l-Mulej, waqt li kien qed itini l-grazzja li ninżel fil-fond ta’ dawn il-programmi, kienet li meta nisma’, minn qalbi, il-Kelma tal-Mulej, din, bil-mod il-mod, u dejjem jekk inħallieha u mhux indawwar b’ħajt tal-bronż il-feriti tiegħi biex jibqgħu jiddennuli hekk li ma jinxfu u jfiequ qatt, taf tibdilli l-mentalità tiegħi. F’kelma waħda, il-Kelma tal-Mulej taf tagħtini mod ġdid ta’ kif naħsibha. Allura, il-mistoqsija li nibtitli, waqt li konna qiegħdin nirrekordjaw dawn il-programmi, kienet din: Kemm lil Ġesù qed, fil-fatt, inħallieh, jibdilli l-mod ta’ kif nirraġuna? Kemm qed inħalli l-Ispirtu tal-Mulej jieħu n-nifs fija bit-talb li nħallieh jitlob fija? Jaqaw fgajtu bil-pjanijiet tiegħi?

Fil-mixja li konna qiegħdin nwettqu flimkien semmejna dwar l-importanza tal-qrar. Fil-fatt, nistgħu ngħaddu mingħajr il-qrar? Mill-esperjenzi li smajt ta’ min ipprova jinħeles minn dnubietu mingħajr ma jqerr ma kellix xi tweġibiet inkoraġġanti. Dan l-għaliex meta d-dnubiet ma nqerruhomx jikkankraw fina. U, ngħid jien, min irid li l-ispirtu tiegħu jibqa’ ikkankrat? Imfekkek? Marid u mdenni?

Nammettuh jew le dan id-diskors ilkoll inħossu s-sens ta’ ħtija meta ma mxejniex sewwa kemm mal-Mulej, ma’ xulxin u anki magħna nfusna. Dak li hu tajjeb għadu tajjeb. Anki jekk tbiddilna kif nidhru. Filwaqt li dak li hu ħażin għadu, fil-fatt, ħażin. U ħażin pesti! Għax jintenn u jnitten lili u lilek ukoll! Bl-iskola, bil-pożizzjoni, u, fuq kollox, bil-preżunzjoni! Mela, u f’dan id-dawl, hu bil-wisq opportun li nistaqsu, nibda’ minni l-ewwel wieħed: Kemm ilni ma nqerr? Kemm ilni ma nersaq lejn dan is-sagrament kbir tal-fejqan tiegħi?

Xi ngħidu mbagħad għat-talb mal-komunità Nisranija? Ħafna jilmentaw: Għax qed jiġrili hekk? Jistqasu? Dan kif ma nistax nieħu ruħ? Ma nafx l-għaliex kull ħaġa li mmiss qed tiġini għal sieqa! Imma stenna naqra ħija, oħti: ejja issa nistaqsi b’sinċerità lili nnifsi! Qed immur għall-quddiesa tal-Ħadd? Qed nitlob fid-dar? Ir-rużarju qed nitolbu kuljum? U l-Kelma ta’ Alla qed naqraha? F’hiex jien fis-sagrament tal-qrar? Jaqaw ilni ma nqerr?

U, ma’ dan kollu, l-għaliex ma nħallix il-kelma li tana l-Arċisqof Scicluna nhar l-Ewwel tas-Sena tal-2019, fl-omelija tal-quddiesa li fetħet uffiċjalment il-maratona tal-ġbir ta’ fondi bl-isem ta’ Festa ta’ Ġenerożità b’risq id-Dar tal-Providenza, issir tiegħek u tiegħi? Fl-omelija, l-Arċisqof fakkar fl-importanza tat-talba ta’ San Ġorġ Preca: Sinjur Alla jien għandi bżonnok. Kemm qed nagħraf li għandi bżonn lill-Mulej f’ħajti? U kemm tabilħaqq qed nemmen li Ġesù, u ħadd ħliefU, ma huwa s-salvatur tiegħi? Għax huwa Hu waħdu li jista’ jsalvani minn dnubieti? Wara kollox x’ħajja hi din għalija li naħseb li nista’ ngħix ħajti qisu l-Mulej ma jeżiżtix? Għaliex qed inħoss li naf u li nifhem f’kollox? Donni jien waħdi għandi t-treġija ta’ ħajti?

Is-sensiela ta’ Jannar 2020 tal-programm Jum Ġdid għalija kienet ta’ kuraġġ kbir l-għaliex fakkrittni fuq li fakkrittni li t-tajjeb jibqa’ tajjeb u l-ħażin jibqa’ ħażin. U li, fuq kollox, irrid nagħti spazzju f’ħajti lill-Mulej li jsikket fija l-ħażen u jiftaħni għall-Ispirtu Qaddis tiegħu li fija jgħajjat ABBA MISSIER! Kos hux! X’nifs ġdid ieħor f’ħajti kien dan il-programm Jum Ġdid ta’ Jannar 2020 imtella’ minn Noel Bartolo fuq NET FM!

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: