Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li kienu ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2020: F’daż-żmien fejn hemm ħtieġa ta’ ħafna għaqda bejnietna, bejn in-nazzjonijiet, illum nitolbu għall-Ewropa sabiex jirnexxilha tikseb dik l-għaqda fraterna li kienu ħolmu l-missirijiet fundaturi tal-Unjoni Ewropea.

OmelijaInħallu d-dawl ta’ Alla jidħol fina

Dal-pass tal-Evanġelju ta’ Ġwanni, kapitlu 3 (cfr. Ġw. 16-21), id-djalogu bejn Ġesù u Nikodemu hu veru trattat ta’ teoloġija.  Hawnhekk insibu kollox: il-kerygma, il-katekeżi, ir-riflessjoni teoloġika, il-parènei (predikazzjoni ta’  rakkomandazzjonijiet prattiċi bil-għan li tissaħħaħ il-komunità)… f’dal-kapitlu hemm kollox.  U kull darba li naqrawh, niltaqgħu ma’ aktar għana, aktar spjegazzjonijiet, aktar affarijiet li jgħinuna nifhmu r-rivelazzjoni ta’ Alla.  Ikun sabiħ naqrawh ħafna drabi biex nersqu aktar lejn il-misteru tar-redenzjoni.  Illum se nieħu biss żewġ punti minn dan kollu, żewġ punti li nsibu fis-silta tal-lum.

L-ewwel punt hu r-rivelazzjoni tal-imħabba t’Alla.  Alla jħobbna, u jħobbna – kif jgħid wieħed qaddis – bi mħabba tal-ġenn: l-imħabba t’Alla donnha ġenn.  Iħobbna: ‘Tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni’ (Ġw. 3, 16).  Ta lil Ibnu, bagħat lil Ibnu, u bagħtu biex imut fuq salib.  Kull darba li aħna nħarsu lejn il-kurċifiss, naraw din l-imħabba.  Il-kurċifiss hu proprju l-ktieb il-kbir tal-imħabba t’Alla.  (Il-kurċifiss) mhux xi ħaġa li nqegħduha xi mkien, sabiħ jew mhux tant sabiħ, antik, aktar modern… le.  Hu proprju l-espressjoni tal-imħabba t’Alla.  Hekk ħabbna Alla: bagħat lil Ibnu, li xxejjen sal-mewt tas-salib għall-imħabba.  ‘Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu’ (cfr. v. 16).

Kemm nies, kemm Insara jqattgħu ħin iħarsu lejn il-kurċifiss… u hemmhekk isibu kollox, għax fehmu, l-Ispirtu s-Santu fehemhom li hemmhekk hemm l-għerf kollu, l-imħabba kollha ta’ Alla, id-dehen nisrani kollu.  Pawlu jitkellem dwar dan meta jispjega li r-raġunamenti umani li huwa jagħmel, iservu sa ċertu punt; imma li l-veru raġunamenti, l-isbaħ mod ta’ riflessjoni, dak li l-aktar jispjega kollox, huwa s-salib ta’ Kristu.  Huwa ‘Kristu msallab li hu skandlu’ (cfr. 1 Kor. 1, 23) u bluha, imma dik hi t-triq.  U din hija l-imħabba t’Alla.  Alla ‘tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni’ (Ġw. 3, 16).  Għaliex?  ‘Sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem’ (v. 3, 16).  L-imħabba tal-Missier li jrid lil uliedu miegħu.

Inħarsu lejn il-kurċifiss fis-skiet, inħarsu lejn il-pjagi, inħarsu lejn il-qalb ta’ Ġesù, inħarsu lejh fis-sħuħija tiegħu: Kristu msallab, Iben Alla, imxejjen, umiljat… għall-imħabba.  Dan hu l-ewwel punt li llum jurina dan it-trattat ta’ teoloġija, jiġifieri d-djalogu bejn Ġesù u Nikodemu.

It-tieni punt hu ta’ għajnuna għalina wkoll: ‘Id-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin’ (Ġw 3, 19).  Ġesù jtenni dit-tema tad-dawl.  Hawn nies – aħna wkoll, bosta drabi – li ma jistgħux jgħixu fid-dawl għax imdorrijin fid-dlam.  Id-dawl jgħammixhom, m’għandhomx ħila jaraw.  Huma friefet il-lejl umani: jafu jiċċaqalqu biss billejl.  Aħna wkoll, meta nkunu fid-dnub inkunu f’dan l-istat: ma nittollerawx id-dawl.  Aktar komdu għalina ngħixu fid-dlam; id-dawl isawwatna, iġagħalna naraw dak li ma rridux naraw.  Imma l-agħar hu li l-għajnejn, l-għajnejn tar-ruħ, tant jidraw jgħixu fid-dlam, li jispiċċaw biex jinjoraw id-dawl għal kollox.  Nitlef is-sens tad-dawl għax id-dlam drajtu aktar.  Dan juruhulna l-ħafna skandli u korruzzjoni.  Il-korrotti ma jafux x’inhu d-dawl: ma jafux x’inhu.  Meta nkunu fid-dnub, meta nkunu mbegħdin mill-Mulej, aħna wkoll nagħmew u nħossuna aħajr fid-dlam, u nibqgħu ngħixu fih, nibqgħu għaddejjin bħall-għomja, bla ma naraw, nimxu mill-aħjar li nistgħu.

Inħallu l-imħabba t’Alla, li bagħat lil Ibnu biex isalvana, tidħol fina. Huwa Ġesù li jġibilna d-dawl. Inħallu d-dawl tal-Ispirtu jidħol fina biex jgħinna naraw l-affarijiet fid-dawl ta’ Alla: fid-dawl veru, mhux fid-dlam li jtina sid id-dlam.

Żewġ affarijiet illum: l-imħabba ta’ Alla fi Kristu, fis-salib, fil-ħajja ta’ kuljum;  u l-mistoqsija li nistgħu nagħmlu lilna nfusna kuljum: ‘Jien nimxi fid-dawl jew fid-dlam?  Jien iben Alla, jew spiċċajt sirt farfett il-lejl imsejken?’

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: