Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà


Il-Ġimgħa, 15 ta’ Mejju 2020: Illum huwa l-Jum Dinji tal-Familja; nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà.

Omelija

Ir-relazzjoni ma’ Alla hi b’xejn, hi relazzjoni ta’ ħbiberija

Fil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli naraw li fil-Knisja tal-bidu kien hemm żminijiet ta’ paċi, jittenna bosta drabi: il-Knisja kienet tikber fis-sliem u l-Ispirtu tal-Mulej kien magħha; żminijiet ta’ paċi.  Kien hemm ukoll żminijiet ta’ persekuzzjoni, ibda minn dik ta’ Stiefnu, imbagħad Pawlu, persekutur li kkonverta u spiċċa persegwitat hu wkoll.  Żminijiet ta’ paċi, żminijiet ta’ persekuzzjoni, u kien hemm ukoll żminijiet ta’ nkwiet.  Dan hu s-suġġett tal-ewwel qari tal-lum: żmien ta’ nkwiet. “Aħna smajna – hekk kitbu l-appostli lill-insara li kienu kkonvertew mill-paganeżmu – li xi wħud min-nies tagħna, mingħajr ebda ordni tagħna, ġew ħawwdukom u qallbulkom moħħkom bi kliemhom” (Atti 15,24).

X’kien ġara?  Dawn l-insara li kienu pagani, emmnu f’Ġesù u tgħammdu, kienu hienja: kienu rċevew l-Ispirtu s-Santu.  Dritt dritt, mill-paganeżmu għall-kristjaneżmu.  Iżda , li kienu jsejħu lilhom infushom “ġudiżżanti” (Lhud fundametalisti!) kienu jsostnu li dan ma setax isir.  La wieħed kien pagan, l-ewwel ried isir Lhudi, Lhudi tajjeb, imbagħad isir nisrani, biex jimxi eżatt mas-sejħa tal-poplu ta’ Alla.  Dawn l-insara ma kinux jifhmu: “Allura aħna nsara tat-tieni klassi?  Ma tistax minn pagan issir nisrani mill-ewwel?  Forsi l-qawmien ta’ Kristu ma ħallx il-Liġi l-Qadima u wassalha għall-milja ferm akbar?”  Kienu mħawwdin u kellhom bosta diskussjonijiet bejniethom.  Dawk li kienu ta’ dil-fehma, kienu persuni li b’argumenti teoloġiċi, morali wkoll, kienu jsostnu li l-ewwel pass kien li jsiru Lhud: li dan kellu jkun l-ewwel pass!  B’hekk kienu jdaħħlu dubji dwar il-libertà tal-Ispirtu s-Santu, dwar il-gratwità tal-Qawmien ta’ Kristu u tal-grazzja.  Kienu metodiċi u riġidi wkoll.  Dwar dawn u dwar l-imgħallmin tagħhom Ġesù kien qal: Intom idduru d-dinja u taqsmu l-ibħra biex tagħmlu l-prożeliti u meta  tiġbdu lil dak li jkun magħkom tagħmluh ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom”.  Bejn wieħed u ieħor hekk kien qal Ġesù fil-kapitlu 23 skont San Mattew (cfr v. 15).  Dawn kienu nies ta’ ideoloġija – aktar minn dommatika, ideoloġija – il-Liġi kienu waqqgħuha, minn domma għamluha ideoloġija: għandu jsir hekk, hekk u hekk: reliġjon ta’ regoli u b’hekk kienu jwarrbu għal kollox il-libertà tal-Ispirtu.  In-nies li kienu jimxu warajhom kienu nies riġidi, nies li ma kinux iħossuhom komdi, ma kinux iħossu l-ferħ tal-Evanġelju.  Għalihom il-perfezzjoni tal-mixja wara Ġesù kienet ir-riġidità: “Għandu  jsir hekk, hekk u hekk”  dawn in-nies, dawn id-dutturi, kienu “jikkontrollaw” il-kuxjenza tal-fidili…. jew jimxu eżatt ma’ dak li jgħidulhom…inkella jitilqu.

Għalhekk, kif jien tennejt bosta drabi, insostni, li r-riġidità mhix ħaġa tal-Ispirtu, għax iddaħħal dubju dwar il-gratwità tar-Redenzjoni, il-gratwità tal-Qawmien ta’ Kristu.  Din ħaġa li ilha ġejja: matul l-istorja tal-Knisja, dan ittenna bosta drabi. Niftakru fil-pelaġjani.. dawn in-nies famużi għall-ebusija tagħhom.  Fi żmienna wkoll rajna ħafna organiżżazzjonijiet appostoliċi li kienu jidhru organiżżati kif imiss, li kienu jaħdmu tajjeb.. imma kollha riġidi, kulħadd mudell wieħed, imbagħad sirna nafu bil-korruzzjoni li kien hemm fi ħdanhom, fil-fundaturi wkoll.

Fejn hemm l-ebusija m’hemmx l-Ispirtu ta’ Alla, għax l-Ispirtu ta’ Alla huwa l-libertà.  U biex jimxu, dawn in-nies riedu joħonqu l-libertà tal-Ispirtu t’Alla u l-gratwità tar-Redenzjoni: biex tkun ġustifikat, int trid tagħmel hekk, hekk u hekk.  Il-ġustifikazzjoni hi b’xejn.  Il-mewt u l-Qawmien ta’ Kristu huma b’xejn.  Ma nħallsux għalihom, ma nixtruhomx: huma rigal!  U dawn ċaħdu dan kollu.

Sabiha t-triq: l-appostli jinġabru f’dal-konċilju u fl-aħħar jiktbu ittra li tibda’ hekk: “Lill-Ispirtu s-Santu u lilna, dehrilna li aħna m’għandna ngħabbukom b’ebda piż ieħor” (Atti 15,28), u jtuhom dad-dmirijiet aktar morali, li jagħmlu sens: tħalltux il-kristjaneżmu mal-paganeżmu billi ma tiklux mill-ikel issagrfikat lill-idoli eċċ.  U fl-aħħar dawn l-insara li kienu mifxulin, miġburin flimkien, irċevew l-ittra u meta qrawha ferħu għall-faraġ li tathom (v. 31).   Mill-fixla għall-ferħ.  L-ispirtu tar-riġidita dejjem jifxlek: “Imma din għamiltha sew?  M’għamilthiex kif suppost?”… L-iskruplu.  L-ispirtu tal-libertà evanġelika itik il-ferħ! Ir-relazzjoni ma’ Alla, ir-relazzjoni ma’ Ġesù, mhix relazzjoni ta’ “x’għandi nagħmel”: “Jien nagħmel hekk u inti ttini”.  Jiena ngħid li relazzjoni bħal din – il-Mulej jaħfirli – qiesha biċċa negozju.  Le.  Hija b’xejn kif inhi b’xejn ir-relazzjoni  ta’ Ġesù mad-dixxipli.  “Intom ħbieb tiegħi” (Ġw 15,14). “Ma nsejħilkomx qaddejja, insejħilkom ħbieb” (v. 15).  “Mhux intom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom” (v. 16): din hi l-gratwità.

Nitlobu l-Mulej jgħinna nagħrfu l-frott tal-gratwità evanġelika mill-frott tar-riġidita li mhix evanġelika, u biex jeħles minn kull inkwiet u tħassib lil kull min il-fidi, il-ħajja tal-fidi, jaraha bħala sett ta’ regoli, ir-riċetti ma jagħmlux sens.  Qed nifhem ir-riċetti li ma jagħmlux sens, mhux għall-Kmandamenti.  Jalla l-Mulej jeħlisna minn dan l-ispirtu ta’ ebusija li joħnoq il-libertà.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.