Barka fuq l-għarajjes fil-quddiesa wara t-talba tal-Missierna

Print Friendly, PDF & Email

(Il-forma l-qasira)

Is-saċerdot jew id-Djaknu bil-wieqfa, wiċċu lejn l-għarajjes, jistieden lil ġemgħa għat-talb:

Ħuti għeżież, bit-talb umli tagħna

insejħu l-barka t’Alla fuq dawn l-għarajjes,

biex fit-tjieba tiegħu jgħinhom u jweżinhom

issa li tahom il-grazzja tas-Sagrament taż-Żwieġ.

U kulħadd jitlob għal ftit waqtiet fis-skiet

Imbagħad is-saċerdot jew id-djaknu b’idejh mifruxa fuq l-għarajjes ikompli:

Missier qaddis,

Int għamilt id-dinja b’kull ma fiha,

ħlaqt ir-raġel u l-mara xbieha tiegħek,

u fawwart bil-barka tiegħek ir-rabta ta’ bejniethom;

quddiemek inressqu t-talb umli tagħna

għal dawn l-qaddejja tiegħek

li illum ingħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ.

Fuq din l-għarusa N., Mulej,

u fuq is-sieħeb ta’ ħajjitha N.,

sawwab bil-kotra l-barka tiegħek

u l-qawwa tal-Ispirtu  Qaddis tiegħek

mis-sema jkebbsilhom qlubhom,

biex waqt li jithennew b’xulxin fil-ħajja taż-żwieġ,

iżejnu b’uliedhom il-familja u jkattru l-Knisja.

Lilek Mulej, ifaħħru fil-ferħ tagħhom,

lilek ifittxu waqt in-niket;

kun magħhom tul ħidmiethom,

biex tferraħhom bl-għajnuna tiegħek;

ieqaf magħhom fi ħtiġijiethom,

biex ittaffilhom it-toqol;

lilek jitolbu fil-ġemgħa mqaddsa tal-Knisja,

u, wara ħajja ta’ riżq u għomor twil,

mal-ġemgħa ħbieb li għandhom madwarhom,

jaslu fis-saltna tas-Sema.

Bi Kristu Sidna.  Ammen.

%d bloggers like this: