Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tmienja u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Alla jħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel: l-ewwel għal-Lhud, u mbagħad għall-Griegi.
Rum 2, 1-11

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Int, ja bniedem, li tagħmel ħaqq minn ħaddieħor ma għandek ebda skuża, int min int. Għax int u tagħmel ħaqq minn ħaddieħor tkun tikkundanna lilek innifsek, ladarba int u tagħmel il-ħaqq tkun tagħmel l-istess. Imma aħna nafu li dawk li jagħmlu ħwejjeġ bħal dawn, Alla jagħmel ħaqq minnhom skont il-verità. U taħseb int, ja bniedem, li tagħmel ħaqq minn ħaddieħor li jagħmel dawn il-ħwejjeġ, u tagħmilhom int ukoll; taħseb int, li sejjer taħrab il-ġudizzju ta’ Alla? Jew trid tabbuża mill-kobor tat-tjubija tiegħu, mis-sabar u l-ġenerożità tiegħu? Ma tafx li b’din il-ħniena tiegħu Alla jrid iwasslek għall-indiema?

B’din l-ebusija ta’ rasek u n-nuqqas ta’ ndiema f’qalbek, inti qiegħed tiġma’ għalik innifsek il-korla, għal jum il-korla, meta Alla għad jirrivela l-ġudizzju rett tiegħu, u jħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel: jagħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk li jipperseveraw sal-aħħar fl-għemil it-tajjeb, u jkunu fittxew il-glorja u l-ġieħ u l-ħajja li ma tintemmx, imma jerfa’ l-korla u l-qilla għal dawk li ma jridu jisimgħu b’xejn, u jirvellaw kontra l-verità biex imbagħad joqogħdu għall-ħażen.

Tbatija u dwejjaq għal kull ruħ ta’ bniedem li jagħmel il-ħażen, l-ewwel għal-Lhud, u mbagħad għall-Griegi; glorja u ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb, l-ewwel għal-Lhud, u mbagħad għall-Griegi. Għax Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 61 (62), 2-3.6-7.9

R/. (13b): Mulej, int tagħti ’l kulħadd skont għemilu

F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi:
mingħandu tiġini s-salvazzjoni.
Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. R/.

F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi,
għax mingħandu tiġini t-tama.
Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,
hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni. R/.

Ittama fih f’kull żmien, o poplu;
iftħu qalbkom quddiemu.
Alla hu kenn għalina! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 10, 27

Hallelujah. R/. Hallelujah
In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-Mulej,
u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ħażin għalikom intom il-Fariżej! Ħażin għalikom ukoll intom l-għorrief tal-Liġi!
Lq 11, 42-46

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal: “Ħażin għalikom intom il-Fariżej! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta’ ħxejjex, u mbagħad għal dik li hi ġustizzja u mħabba ta’ Alla tħallu kollox għaddej. Dawn kien imisskom tħarsu, mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Fariżej! Intom tħobbu s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi u min isellmilkom fil-pjazez. Ħażin għalikom! Qiskom l-oqbra, li ma tagħrafhomx, u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom”.

Qabeż wieħed mill-għorrief tal-Liġi u qallu: “Mgħallem, b’dan li qiegħed tgħid qiegħed tgħajjar lilna wkoll”. Qallu Ġesù: “Ħażin għalikom ukoll intom l-għorrief tal-Liġi! Intom tgħabbu n-nies b’tagħbijiet li bilkemm wieħed jiflaħhom u li intom stess anqas b’saba’ wieħed ma tmissuhom!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: