Qari tal-Quddies tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent
It-Tnejn

QARI I
Il-Mulej jiġma’ l-ġnus kollha fis-sliem tas-saltna ta’ Alla għal dejjem.
Iż 2, 1-5

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Il-kelma li ġiet f’dehra lil Isaija bin Amos, dwar Ġuda u Ġerusalemm.
Għad jiġri fl-aħħar jiem
li l-għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji,
u tintrefa ’l fuq mill-għoljiet,
lejha għad jiġru l-ġnus kollha.
Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu:
“Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,
lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb,
biex jgħallimna triqatu,
u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.
Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim,
u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm”.
Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus,
u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli;
u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet,
u l-lanez tagħhom fi mnieġel.
Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor,
u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.
Ejja, dar Ġakobb,
ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

fis-sena A

QARI I
Fuq in-nies miġmugħa tinfirex il-glorja.
ara Iż 4, 5

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġmiel u glorja, u l-frott tal-art ikun kburija u żîna tal-fdal ta’ Iżrael. U jiġri li min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm, qaddis jissejjaħ, min hu miktub għall-ħajja f’Ġerusalemm.

Meta Sidi jkun naddaf il-ħmieġ tal-bniet ta’ Sijon, u ħasel id-dmija ta’ Ġerusalemm minn ġo nofsha b’ruħ il-ġustizzja u b’riħ il-qerda, joħloq il-Mulej fuq il-medda kollha tal-muntanja ta’ Sijon, u fuq in-nies miġmugħa fiha sħaba binhar u duħħan, u dija ta’ nar iħeġġeġ billejl, għax fuq kollox tinfirex il-glorja bħal għarix għad-dell mis-sħana binhar u kenn u lqugħ mill-irwiefen u x-xita.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 121 (122), 1-2.3-4a. 4b-5.6-7.8-9

R/. (ara 1): Immorru ferħana f’dar il-Mulej

Fraħt meta qaluli:
“Sejrin f’dar il-Mulej!”
Diġà qegħdin riġlejna
fi bwiebek, Ġerusalemm! R/.

Ġerusalemm, mibnija bħal belt,
magħquda ħaġa waħda.
Lejha t-tribujiet jitilgħu,
it-tribujiet tal-Mulej. R/.

Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm:
Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek,
u l-ġid fil-palazzi tiegħek. R/.

Minħabba ħuti u ħbiebi,
ħallini ngħidlek: “Is-sliem għalik!”.
Minħabba f’dar il-Mulej, Alla tagħna,
nixtieq illi jkollok il-ġid. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Salm 79 (80), 4

Hallelujah. R/. Hallelujah
Mulej, Alla tagħna, ejja ħa teħlisna:
itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fis-Saltna tas-Smewwiet.
Mt 8, 5-11

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq”. Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu”. Qallu ċ-ċenturjun: “Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil wieħed ngħidlu: “Mur!”, u jmur; lil ieħor ngħidlu: “Ejja!”, u jiġi;
u lill-ilsir tiegħi ngħidlu: “Agħmel dan!”, u jagħmlu”. Ġesù baqa’ mistagħġeb meta sama’ dan, u qal lil dawk li kienu miexja warajh: “Tassew, ngħidilkom, f’ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li għad jiġu ħafna mil-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb fis-Saltna tas-Smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d