Il-Magħmudija ta’ Ġesù. Sena “B”

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu (Mk 1, 7-11):  San Mark illum jibda jiddeskrivi l-ħajja pubblika ta’ Ġesu bħala vjaġġ, mill-Magħmudija sa tlugħ is-sema.  Jistedinna biex ningħaqdu mad-dixxipli tiegħu biex nagħmlu dan il-vjaġġ.  B’hekk inkunu fil-qrib biex nisimgħu il-kelma tiegħu,

  1. “Jien ngħammidkom bl-ilma…” Ġwanni ma kienx f’dik il-parti tax-xmara fejn ħafna jġeddu l-wegħdiet tal-Magħmudija imma  aktar l-isfel ħdejn il-Baħar il-Mejjet. Il-Lvant tax-xmara (fejn hemm il-knisja Bizantina)  hu simbolu tal-art pagana u tal-eżilju.  Fil-Punent tax-xmara insibu l-Art Imwiegħda, l-art tal-ħelsien.  Ġożwe, wara li ħa r-riedni wara Mose, mexxa l-poplu Lhudi sal-Ġordan, qasmu x-xmara u daħħalhom f’art il-ħelsien.  Ġwanni l-lum qed jgħid lill-Lhud li jeħtieġ Ġożwe ġdid li se jdaħħalhom mhux f’art materjali imma fis-saltna t’Alla.  Hekk kif Ġwanni jilmaħ lil Mose l-Ġdid riesaq lejn ix-xmara, jipprepara biex jerħilu f’idejh lil dan il-poplu.  Għalhekk jgħid: “Jien ngħammidkom bl-ilma biss (i.e. ħaġa esterna) li jgħinkom biex taraw x’tistgħu tbiddlu fi ħsibijietkom u f’għemilkom.  Hekk tibdew vjaġġ u tridu tkunu tafu dan il-vjaġġ fejn se jwassalkom.  Għal dan il-għan għandkom bżonn lil xi ħadd biex itikom qawwa interjuri u biex jakkumpanjakom: ġej warajja wieħed li se jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu.  Dan hu dik il-forza interjuri li se ttikom mhux liberta’ fiżikali, imma dik ta’ ulied Alla.”
  2. Wara tletin sena ta’ ħajja moħbija f’Nazaret, Ġesu ġie u “tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan.  Hu u tiela’ mill-ilma….” Mela Ġesu għamel bħall-oħrajn: daħal fl-ilma min-naħa tal-Lvant u ħareġ min-naħa tal-Punent (mill-jasar għall-ħelsien, kif ġa għidna).  Ta’ min jinnota li dik il-parti tax-xmara hija mdardra b’ħafna tajn.  Dan biex Ġesu juri li għodos fin-natura umana biex, kif jitla’ f’wiċċ l-ilma, jerfaghna miegħu  u joħodna ix-xatt l-ieħor biex iqabbadna t-triq tal-ħelsien mid-dnub.
  3. “… u ra s-smewwiet jinfetħu.”  Dak iż-żmien kienu jaħsbu li kien hemm seba’ smewwiet, u bejn sema u oħra, kien hemm mixja ta’ ħames mitt sena.  Alla kien fis-seba’ sema.  Peress li l-poplu ma riedx jagħti widen għall-Kelma t’Alla permezz tal-profeti, ir-Rabbini qatgħuha li Alla kien għalaq il-bibien tas-smewwiet, u ma riedx aktar ikellem lill-bnedmin.  Għalhekk nisimgħu il-karba ta’ Isaija: “Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet.” Mela Mark qed jgħidilna li llum Ġesu jibda l-ħajja pubblika tiegħu bit-tiċrit tas-smewwiet għax Alla, mhux biss se jkellem lill-bnedmin imma se jgħammar fosthom. Mil-lum ‘il quddiem, jagħmel x’jagħmel il-bniedem, Alla mhux se jagħlaq aktar is-smewwiet, għax Hu stess sar bniedem.  Mark juża l-verb skizein (iċċarrat) hawn. Se jerġa’ jużaha  meta l-purtiera tat-tempju iċċarrtet wara l-mewt ta’ Ġesu fuq is-salib, biex din ma tkomplix taħbi lil Alla mill-poplu.
  4. “… u l-Ispirtu bħal ħamiema niżel fuqu.”  Il-ħamiema hija simbolu tal-Ispirtu li niżel fuq Ġesu biex itih il-qawwa li jħobb bla kundizzjoni u jwasslu biex jagħti ħajtu bħala rigal.  (a) Hu l-istess Spirtu li ttajjar fuq wiċċ l-ilmijiet waqt il-ħolqien tad-dinja, meta l-kaos inbidel f’ħolqien meraviljuż.  Illum qed naraw il-bidu ta’ ħolqien ġdid, mhux materjali imma l-ħolqien tal-bniedem li se jirnexxi bħala bniedem uman awtentiku.  (b)  Il-ħamiema kienet ukoll simbolu ta’ paċi bejn Alla u l-bniedem wara d-dulluvju. (ċ) Il-ħamiema dejjem tfittex il-bejta tagħha. L-Ispirtu isib f’Ġesu il-post idejali fejn jistrieħ u jgħammar.  M’hemmx post aħjar fejn se jkun “at home.”  (d) Bħalma l-ħamiema hija ġwejda, hekk il-qawwa tal-Ispirtu mhijiex aggressiva imma hija waħda li twassal għall-imħabba u ħlewwa:  “Qasba imġenġla ma jikisirhiex.”
  5. “Mis-smewwiet instama’ leħen…”  Il-Missier jipproklama għalina il-vera identità ta’ Ġesu:  “Int Ibni l-għażiż…”  Dal-vers, meħud minn Salm 2, kien jintuża meta jilħaq re ġdid ta’ Israel, biex jenfasizza li dan ir-re għandu jkun ġust, ħanin, eċċ bħala iben dehen tal-Missier Alla.  Mark illum qed jgħidilna li l-Missier qed jirrikonoxxi lil Ġesu bħala dak l-Iben li juri il-wiċċ vera tal-Missier.  Jekk il-poplu t’Alla, kemm ta’ Israel fi żmien Ġesu, u kemm tal-Insara llum, jikkontemplaw il-wiċċ ta’ Kristu fil-mixja tiegħu, jaslu biex  jagħrfu l-wiċċ tal-Missier.   Imħabba f’dan, f’Ġesu il-Missier se jsib il-għaxqa tiegħu.

Sors: lachiesa.it/liturgia/omelie/padrefernandoarmellini   

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: