Ħadd ma jħobbok bħali!

Print Friendly, PDF & Email

Dan l-aħħar, waqt li kont qed infittex ftit mużika sabiħa għal dawn iż-żminijiet, l-Ispirtu s-Santu fakkarni f’għanja mill-isbaħ li konna nkantaw fi grupp ta’ talb: Ħadd ma Jħobbok Bħali. Dinl l-għanja ħarġet mill-moħħ u mill-qalb tal-kantawtur ta’ ħila Fr Karm Debattista mssp.

Din l-għanja minn dejjem ġibdittni minħabba l-lirika qawwija tagħha. Kliemha ikellmek. Iqajmek minn ngħas tal-aljenazzjoni u mit-telqa li joffri l-ħabs tal-jien. L-ewwel strofa tagħha diġà titfagħni f’oċejan ta’ ħsieb u riflessjoni! Fiha Ġesù jgħidli: Kemm stennejt dan il-mument/ Tiġi tiftaħ qalbek miegħi/ Kemm stennejt li ssib ftit ħin/ Li tiġi dduq l-imħabba tiegħi.

U għaliex taħsbu li Ġesù qed jilmenta daqshekk? Għax fit-tieni strofa, Ġesù, bla ma joqgħod idur mal-lewża, jgħidli: Minni ħrabt u minni nħbejt/Imma naf kemm int sofrejt/Sewwa, sew minn xiex għaddejt/U f’ħajtek kemm batejt. Għax kelli nbati daqshekk? Ma rridx wisq biex nintebaħ! Meta għamilt lili nnifsi alla inftaħt għas-sofferenzi ħorox! Meta għamilt lil xi ħadd alla tiegħi tfajt lili nnifsi f’jasar tal-biża’. Meta għamilt biss dak li jaqbilli fil-mument u ma ħallejtx il-valuri ta’ Ġesù jmexxuni, daħħalt lili nnifsi fid-disperazzjoni.

Għalkemm daħħalt lil ħajti fi sqaq madankollu Ġesù baqa’ ħanin miegħi. Fir-raba strofa Ġesù jgħidli: Fi tfixkil dejjem kont ħdejk/Jien miegħek hemm imxejt/Sa rfajtek minn idejk/Meta għal kollox kont għajjejt. Mhux biss! Imma Ġesù, fl-aħħar strofa, itennili b’qawwa kbira: Għax ħadd ma jħobbok daqsi/Le, ħadd ma jħobbok daqsi/Jien is-salib għażilt biex flokok nagħti ħajti/ Le ħadd ma jħobbok daqsi.

Kliem Ġesù mhux paroli li jqażżeż imma kliem li jifdi! L-akbar prova hi l-Festa tallum, Ħadd il-Ħniena Divina! Ġesù, fid-Djarju tal-għaġeb ta’ Santa Fawstina, jgħidilna, iswed fuq l-abjad: Il-bnedmin ma jkollhomx paċi sakemm ma jdurux bil-fiduċja lejn il-Ħniena Tiegħi (Djarju, 300). Illum, min iqerr, jirċievi l-Ewkaristija, jagħmel att ta’ ħniena, jitlob skont il-fehma tal-Papa, u jieħu sehem f’xi devozzjoni tal-Ħniena Divina bħal jitlob il-Kurunella tal-Ħniena Divina, ruħu tiġi bajda silġ!

Kemm hu akkanit Ġesù għall-Kurunella tal-Ħniena Divina li tana hu stess! Jgħidilna fuqha: Permezz tal-kurunella intom tistgħu tiksbu kollox, jekk dak li intom titolbu jkun skont ir-rieda Tiegħi (Djarju, 1731). Għid bla waqfien il-kurunella li Jiena għallimtek. Kull min jitlobha jirċievi ħniena kbira fis-siegħa ta’ mewtu... Ukoll jekk ikun hemm midneb bl-iktar qalb iebsa, li kieku kellu jitlob din il-kurunella darba waħda biss, huwa jirċievi grazzja mill-ħniena infinita Tiegħi (Djarju, 687).

Itlob il-Kurunella tal-Ħniena Divina kuljum u xerridha ħa tintebaħ li ħadd ma jħobbok bħali!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: