Qari tal-Erbgħa tal-Ewwel Ġimgħa ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

L-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – L-Erbgħa.

Qari I

Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’.

1 Sam 3, 1-10.19-20

Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel

F’dak iż-żmien, iż-żagħżugħ Samwel kien jaqdi l-Mulej ma’ Għeli; imma l-kelma tal-Mulej kienet rari f’dak iż-żmien, ftit kien hemm dehriet. Ġara li, jum wieħed, Għeli kien mistrieħ f’postu, għax għajnejh kienu bdew jintfew, u ma kienx jista’ jara. Il-musbieħ ta’ Alla kien għadu ma ntefiex, u Samwel kien mimdud fit-tempju tal-Mulej, fejn kien hemm l-arka ta’ Alla.

Il-Mulej sejjaħ: “Samwel!” U dan wieġeb:”Hawn jien!”. U mar jiġri għand Għeli u qallu: “Hawn jien, għalfejn sejjaħtli?” Wieġeb: “Ma sejjaħtlekx, erġa’ mur imtedd”. U raġa’ mar jorqod.

U ssokta l-Mulej isejjaħ: “Samwel!” U Samwel qam u mar għand Għeli u qallu: “Hawn jien! Għalfejn sejjaħtli?” Wieġeb: “Ma sejjaħtlekx, ibni, erġa’ mur orqod”. Samwel kien għadu ma għarafx il-Mulej, u anqas kienet għadha ma ttgħarrfitlu l-kelma tal-Mulej. U ssokta l-Mulej isejjaħ: “Samwel!” għat-tielet darba. U dan qam, u mar għand Għeli, u qallu: “Hawn jien! Għalfejn sejjaħtli?”. U Għeli fehem li l-Mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ. U qal lil Samwel: “Mur orqod. Jekk jerġa’ jsejjaħlek, wieġeb: “Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’”.“ U Samwel mar jorqod f’postu. U l-Mulej ġie, waqaf ħdejh, u sejjaħ bħal drabi oħra: “Samwel! Samwel!” U Samwel wieġeb: “Tkellem, għax ilqaddej tiegħek qiegħed jisma’!”. Samwel kiber, u l-Mulej kien miegħu, u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. U Iżrael kollu, minn Dan sa Birsaba, għaraf li Samwel kien tassew profeta tal-Mulej.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 39 (40), 2 u 5.7-8a.8b-9.10

R/. (ara 8a u 9a): Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek

Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej;

hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu,

u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb. R/.

Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u offerti;

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.

Imbagħad jien għedt: “Hawn jien, ġej. R/.

Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni;

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi”. R/.

Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira;

xufftejja ma żammejthomx magħluqa.

Mulej, dan inti tafu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 10, 27

Hallelujah. R/. Hallelujah

In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-Mulej,

u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard.

Mk 1, 29-39

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù ħareġ mis-sinagoga u baqa’ sejjer ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet isservihom. Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik”. U qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nipprietka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt”. U dar il-Galilija kollha, jipprietka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: