Nomini ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Bl-għan li l-Poplu ta’ Alla miġbur fid-Djoċesi ta’ Għawdex jiġi megħjun bl-aħjar mod fil- mixja Nisranija tiegħu, skont il-bżonnijiet u l-esiġenzi attwali, qed jiġu mħabbra dawn in- nomini ġodda marbuta ma’ diversi ministeri fil-ħajja tal-Knisja f’Għawdex.

Fil-ħidma fi ħdan il-Kurja Djoċesana:

 • Mons. Eddie Zammit (mix-Xewkija) – Kanċillier; u
 • il-Kan. Joseph Zammit (minn San Ġorġ, il-Belt Victoria) – Vigarju Ġudizzjali tat- Tribunal Ekkleżjastiku.

Tliet komunitajiet parrokkjali ser ikollhom Ragħajja ġodda fil-bidu tas-Sena Pastorali 2021- 2022:

 • il-Kan. Anton Refalo Rapa (mix-Xagħra) – Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar;
 • Dun Dominic M. Sultana (mix-Xagħra) – Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Ewkaristiku Salvatur, l-Għasri; u
 • Mons.   Edward    Xuereb   (mix-Xewkija)   –   Arċipriet   tal-Parroċċa   tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala.

Minħabba esiġenzi pastorali, f’dawn ix-xhur bdew jew se jibdew il-missjoni pastorali tagħhom bħala Retturi:

 • Dun Joseph Bajada (mix-Xagħra) – Rettur tal-Komunità ta’ Ġesù Nazzarenu, ix- Xagħra;
 • Dun Injazju Borg (mix-Xagħra) – Rettur tal-Komunità tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria, u Direttur tad-dar għas-saċerdoti fi ħdan l-istess Ċentru Pastorali;
 • Dun Joseph Farrugia (mill-Għarb) – Rettur tal-Komunità u l-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria;
 • il-Kan. Noel Saliba (miż-Żebbuġ) – Rettur tal-Komunità ta’ Santa Luċija; u
 • Mons. Eddie Zammit (mix-Xewkija) – Rettur tal-Knisja tal-Madonna ta’ Pompej (tas- Sorijiet Dumnikani), il-Belt Victoria.

Saċerdoti oħra li ser ikunu qed jagħtu l-għajnuna tagħhom f’xi parroċċi flimkien ma’ ħidmiet oħra, huma:

 • il-Kan. Geoffrey George Attard (minn San Ġorġ, il-Belt Victoria) – Kollaboratur fil- Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana;
 • Dun Joseph Attard (miż-Żebbuġ) – Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, fil-Katidral, il-Belt Victoria, kif ukoll Kappillan tal-Kor u Ċeremonier tal- Kapitlu Katidrali;
 • Dun Krystof Buttigieg (mill-Qala) – Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, iż-Żebbuġ, kif ukoll jgħin fl-Uffiċċju Kateketiku fil-Kurja Djoċesana;
 • Dun Noel Debono (min-Nadur) – Kollaboratur fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il- Munxar, kif ukoll Direttur tal-Istitut għall-Ministeru Pastorali (IPM);
 • Dun Frankie Mallia (miż-Żebbuġ) – Kollaboratur fil-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s- Sema, il-Katidral, il-Belt Victoria, kif ukoll Kappillan tal-Kor tal-Kapitlu Katidrali;
 • Dun Michael Mifsud (mill-Għarb) – Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra;
 • Dun Michael Said (min-Nadur) – Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala; u
 • il-Kan. Edward Vella (mill-Għarb) – Kollaboratur fis-Santwarju Nazzjonali tal- Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, minbarra l-ħidma pastorali li diġà qed iwettaq fil-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor, Ta’ Kerċem.

Fil-ħidma pastorali bħala Diretturi Spiritwali fl-iskejjel:

 • il-Kan. Alex Cauchi (mill-Għarb) u Dun Manwel Cutajar (minn San Lawrenz) – fl- iskejjel primarji kollha ta’ Għawdex; u
 • Dun   Vincent   Pavia   (mill-Katidral, il-Belt Victoria) – fil-Campus tal-MCAST, Għajnsielem.

Dawn il-ministeri ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex jidħlu fis-seħħ nhar it-Tlieta 14 ta’ Settembru 2021, Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Huwa fid-dawl tal-imħabba, murija fil-misteru tas-Salib ta’ Kristu, li kull ministeru fi ħdan il-Knisja għandu jsib iċ-ċentru u l-milja tiegħu waqt li jingħax bħala servizz u qadi għall-oħrajn.

Il-komunitajiet kollha huma mħeġġa sabiex matul dawn il-ġimgħat isir mument ta’ talb kemm fil-parroċċi u kemm fil-familji għal dawn ħutna, ħalli filwaqt li nweżnuhom u ngħinuhom bit-talb u l-għajnuna tagħna, il-Mulej Ġesù – li beda din l-opra tajba fihom – iwassalha sat-tmiem skont ix-xewqa tiegħu.

%d bloggers like this: