Qari tal-Erbgħa tal-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – L-Erbgħa

Qari I

Wasal żmien li tfittxu l-Mulej.

Ħos 10, 1-3.7-8.12

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħosegħa

Iżrael dielja kollha friegħi,

tagħmel ħafna frott.

Aktar ma kellu frott,

aktar bena altari.

Aktar ma kienet tagħti l-art,

aktar sebbaħ il-plieri sagri.

Qalbhom mifruda fiha nfisha,

u issa jkollhom ipattu!

Hu Alla li se jkissrilhom l-altari,

u jfarrkilhom il-plieri sagri tagħhom.

Għax issa huma jgħidu: “M’hemmx sultan għalina.

Aħna ma nibżgħux mill-Mulej.

X’jista’ jagħmlilna s-sultan?”

Intemmet Samarija; is-sultan tagħha bħal laqxa f’wiċċ l-ilma.

Jiġġarrfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta’ Iżrael;

xewk u għollieq għad jinbet fuq l-altari tagħhom.

Għad jgħidu lill-muntanji: “Għattuna!”

u lill-għoljiet: “Ordmuna!”.

Iżirgħu għalikom il-ġustizzja,

u taħsdu l-frott tat-tieba.

Agħżqu l-art mistrieħa,

għax wasal żmien li tfittxu l-Mulej.

Sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 104 (105), 2-3.4-5.6-7

R/. (4b): Fittxu wiċċ il-Mulej il-ħin kollu

Għannulu u doqqulu,

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu;

tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej. R/.

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu,

fittxu ’l wiċċu l-ħin kollu.

Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel,

fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. R/.

Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu,

ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,

Jaħweh hu Alla tagħna!

Mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu! R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mk 1, 15

Hallelujah. R/. Hallelujah

Is-Saltna ta’ Alla waslet;

indmu u emmnu fl-Evanġelju.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael.

Mt 10, 1-7

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u ’l kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet tat-tnax-l appostlu huma dawn: l-ewwel Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u Ġakbu ta’ Żebedew, u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-pubblikan, Ġakbu ta’ Alfew, u Taddew, Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh. Lil dawn it-tnax Ġesù bagħathom b’dawn l-ordnijiet: “Taqbdux triq il-pagani, u tidħlux f’belt tas-Samaritani; imma qabel xejn morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael. Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: